00:0000:00

Mark 10:17-27; Isaiah 64:6-8; Romans 3:10-12; Romans 5:12-18; Romans 7:14-24; John 3:16-21; John 14:6; Acts 4:12 / Marek 10:17-27; Izaiáš 64:5-7; Římanům 3:10-12; Římanům 5:12-18; Římanům 7:14-24; Jan 3:16-21; Jan 14:6; Skutky 4:12

00:0000:00
Přísloví 10:31-32; Jób 6:25; Jób 32:3; Matthew 12:34-35; Acts 26:25 / Proverbs 10:31-32; Job 6:25; Job 32:3; Matouš 12:34-35; Skutky 26:25

more
- wisdom Pr 10:31, Ps 37:30  - moudrost Př 10:31, Ž 37:30  
- health to the bones Pr 16:24 - zdravý kostem Př 16:24
- what is acceptable Pr 10:32 - milé Př 10:32
- w. that should be heard Ec 9:17 - radno naslouchat Kaz 9:17
- justice Ps 37:30 - právo Ž 37:30
- gracious w. Ec 10:12 - přináší milost Kaz 10:12
- knowledge Pr 5:2                       - poznání Př 5:2
- to the point Ec 12:11 - trefa do černého Kaz 12:11
- good Pr 12:14 - dobro Př 12:14
- w. from the Shepherd Ec 12:11 - od pastýře Kaz 12:11
- timely word Pr 15:23, Is 50:4 - v pravý čas Př 15:23, Iz 50:4
- truth and reason Ac 26:25 - pravda a zdravý usudek Sk 26:25
- w. which brings joy Pr 15:23 - radost Př 15:23
- profitable, edifying the listener  1.Co 7:35, Ep 4:29 - prospěch budování 1.Ko 7:35, Ef 4:29 
- pleasant w. Pr 15:26 - laskavé Př 15:26
- sweetness to the soul Pr 16:24 - sladké Př 16:24


Point of decision / Bod rozhodnutí

I believe that in Jesus Christ I am able to speak wisdom, truth, life, health, blessing, joy; pleasant and gracious words, given to me by my Shepherd, because I love and trust Him. 
For the glory of God, let it be so.
In Jesus' name. Amen.

Věřím, že v Ježíši Kristu jsem schopen promlouvat moudrost, pravdu, život, zdravý, požehnání, radost; příjemná a laskavá slova, darovaná od mého Pastýře, protože jej miluji a důvěřuji Mu.
Nechť se tak stane k Boží slávě.
Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
00:0000:00

Ephesians 6:10-12, 2 Cor. 10:3-5

Forgetting about the devil is nearly as bad as forgetting about God.

Because he is always searching for someone to destroy, lying in wait to attack and kill or steal from you. He is the enemy of our soul he is the deceiver of the brethren, a liar and the father of lies. He is a thief and a robber who is looking for the right opportunity to take all that we have. Our Possessions, sanity, health, hopes and passions. He doesn’t play by any rules, gives no warnings.

00:0000:00

Mark 4:26-32; 1 Cor 3:6-7; Deut 28:38-42; Is 61:1-4; Neh 13:10-12; 1 Cor 9:27:40; Lev 27:40; Mal 3:6-12; 2 Cor 9:6-13

00:0000:00

Osnova zde / Outline in Czech here: Vím, kdo jsem PDF
Římanům 10:9; 2. Korinským 5:17,21; Exodus 3:14; Jan 3:3; Jan 3:7; Efeským 2:8-9; Efeským 2:10; Jakubův 2:14; Jakubův 2:26; Koloským 1:10; 2. Timoteovi 1:12; Jan 1:1-5; Jan 6:68-69; Jan 20:30-31; Jan 3:16; Filipským 2:6-11; Římanům 10:2-3; Jan 15:5; Jan 6:56; Jan 8:31-32; Skutky 2:42; Židům 10:25; Jan 4:23-24; 1. Tesalonským 5:17; Lukáš 9:23 / Romans 10:9; 2. Corinthians 5:17,21; Exodus 3:14; John 3:3; John 3:7; Ephesians 2:8-9; Ephesians 2:10; James 2:14; James 2:26; Colossians 1:10; 2. Timothy 1:12; John 1:1-5; John 6:68-69; John 20:30-31; John 3:16; Philippians 2:6-11; Romans 10:2-3; John 15:5; John 6:56; John 8:31-32; Acts 2:42; Hebrews 10:25; John 4:23-24; 1. Thessalonians 5:17; Luke 9:23