Watch Now:
Ephesians 4:1-7,14; 2 Timothy 4:3-4 / Efezským 4:1-7,14 2 Timoteus 4:3-4
 
00:0000:00

Ephesians 4:1-7,14; 2 Timothy 4:3-4 / Efezským 4:1-7,14 2 Timoteus 4:3-4

Watch Now:
Ephesians 3:1-21; Ephesians 1:21; Ephesians 2:6; 1. Corinthians 15:9-10;  Romans 5:1-5 / Efezským 3:1-21; Efezským 1:21; Efezským 2:6; 1. Korintským 15:9-10;  Římanům 5:1-5
 
00:0000:00

Ephesians 3:1-21; Ephesians 1:21; Ephesians 2:6; 1. Corinthians 15:9-10;  Romans 5:1-5 / Efezským 3:1-21; Efezským 1:21; Efezským 2:6; 1. Korintským 15:9-10;  Římanům 5:1-5

Watch Now:
Ephesians 2:11-22; Jeremiah 9:25;  John 4:21-24 / Efezským 2:11-22; Jeremiáš 9:24; Jan 4:21-24
 
00:0000:00

Ephesians 2:11-22; Jeremiah 9:25;  John 4:21-24 / Efezským 2:11-22; Jeremiáš 9:24; Jan 4:21-24

Watch Now:

Ephesians 2:1-10 / Efezským 2:1-10

00:0000:00

Ephesians 2:1-10 / Efezským 2:1-10