1. Korintským 14:1; 1. Korintským 12:1-2; 1. Korintským 14:39-40 / 1. Corinthians 14:1; 1. Corinthians 12:1-2; 1. Corinthians 14:39-40

Římanům 15:5-7; Přísloví 27:17; Přísloví 27:6; Efezským 2:22; 1. Korintským 12:7-11 / Romans 15:5-7; Proverbs 27:17; Proverbs 27:6; Ephesians 2:22; 1. Corinthians 12:7-11

Jakub 5:16; Jan 17:9; Jan 17:20; Lukáš 22:32; Galatským 3:28; Římanům 8:34; Jan 10:27-28; 1. Tesalonickým 5:23-25 / James 5:16; John 17:9; John 17:20; Luke 22:32; Galatians 3:28; Romans 8:34; John 10:27-28; 1. Thessalonians 5:23-25

1 John 1:1-10; John 3:16; 1 John 2:15; Acts 1:8; Luke 10:25-29; Luke 10:36; Matthew 13:44-46; John 15:19; 2. Corinthians 5:17-21; Mark 16:15; 2. Kings 7:3-15 / 1 Janův 1:1-10; Jan 3:16; 1 Janův 2:15; Skutky 1:8; Lukáš 10:25-29; Lukáš 10:36; Matouš 13:44-46; Jan 15:19; 2. Korintským 5:17-21; Marek 16:15; 2. Královská 7:3-15

Matthew 15:19; Acts 2:42; Hebrews 10:19-25; Jeremiah 18:6 / Matouš 15:19; Skutky 2:42; Židům 10:19-25; Jeremjáš 18:6

Jonah 1:2; Jonah 3:4; Jonah 3:8-9; Acts 2:36-38; 2. Kings 20:1-3; Exodus 34:6-7; Romans 2:4; Exodus 33:19; 1. Corinthians 15:10; Psalm 33:16-22 / Jonáš 1:2; Jonáš 3:4; Jonáš 3:8-9; Skutky 2:36-38; 2. Královská 20:1-3; Exodus 34:6-7; Římanům 2:4; Exodus 33:19; 1. Korintským 15:10; Palm 33:16-22

Žalm 84:1-13; 1. Paralipomenom 9:19; Římanům 12:3; Římanům 1:6; Titovi 2:2-3; Titovi 2:6-8 / Psalm 84:1-12; 1. Chronicles 9:19; Romans 1:6; Titus 2:2-3; Titus 2:6-8

Genesis 3:8-9; Hebrews 4:16; Psalm 5:1-3; Exodus 5:22-23; Philiphians 4:6; 1. Thesalonians 5:16-18; 1 Corinthians 19:12-13; Mathews 6:9-13 / Genesis 3:8-9; Židům 4:16; Žalm 5:2-4; Exodus 5:22-23; Filipským 4:6; 1. Tesalonickým 5:16-18; 1 Korintským 19:12-13; Matouš 6:9-13

2. Korintským 5:17; Matouš 9:9; Jan 8:31; Matouš 28:19-20; Lukáš 12:8-9 / 2. Corinthians 5:17; Matthew 9:9; John 8:31; Matthew 28:19-20; Luke 12:8-9

Luke 9:59-62, John 21:15-19 / Lukáš 9:59-62, Jan 21:15-19

Watch Now:

Proverbs 3:5; 1Corinthians 10:13; 2Peter 1:3,5-8 / Přísloví 3,5; 1. Korintským 10,13; 2. Petrův 1,3.5-8

 
 

Proverbs 3:5; 1. Corinthians 10:13; 2. Peter 1:3; 2. Peter 1:5-8 / Přísloví 3:5; 1. Korintským 10:13; 2. Petrův 1:3; 2. Petrův 1:5-8

Watch Now:

Matouš 25,14-30; Římanům 12,4-8; Kazatel 11,4 / Matthew 25:14-30; Romans 12:4-8; Ecclesiastes 11:4

 
 

Matouš 25:14-30; Římanům 12:4-8; Kazatel 11:4 / Matthew 25:14-30; Romans 12:4-8; Ecclesiastes 11:4

Watch Now:

Lukáš 1,39-55; Efeským 5,19; Marek 5,18-20; Lukáš 8,38-39; Jan 4,28-29; Jan 4,39-42; Jeremiáš 2,32; Ozeáš 13,6; Efeským 2,2.11-12; Lukáš 12,8-9; Exodus 20,16 / Luke 1:39-55; Ephesians 5:19; Mark 5:18:20; Luke 8:38-39; John 4:28-29; John 4:39-42; Jeremiah 2:32; Hosea 13:6; Ephesians 2:2,11-12; Luke 12:8-9; Exodus 20:16

 

Lukáš 1:39-55; Efezským 5:19; Marek 5:18:20; Lukáš 8:38-39; Jan 4:28-29; Jan 4:39-42; Jeremiáš 2:32; Ozeáš 13:6; Efezským 2:2,11-12; Lukáš 12:8-9; Exodus 20:16 / Luke 1:39-55; Ephesians 5:19; Mark 5:18:20; Luke 8:38-39; John 4:28-29; John 4:39-42; Jeremiah 2:32; Hosea 13:6; Ephesians 2:2,11-12; Luke 12:8-9; Exodus 20:16

2. Korintským 3:18; Exodus 33:17-23; 1. Timoteovi 1:17; Jan 15:8; Matouš 5:13-18; 1. Petrův 2:12; Filipským 1:9-11; Koloským 3:16; 1. Korintským 10:31; Jan 17:4 / 2. Corinthians 3:18; Exodus 33:17-23; 1. Timothy 1:17; John 15:8; Matthew 5:13-18; 1. Peter 2:12; Philippians 1:9-11; Colossians 3:16; 1. Corinthians 10:31; John 17:4

Filipským 2,12-13; Římanům 13,3; 2.Korinským 8,10-11; Deuteronomium 4,9; Exodus 20,2; Galatským 5,17;
Zjevení 22,17 / Philippians 2:12-13; Romans 13:3; 2.Corinthians 8:10-11; Deuteronomy 4:9; Exodus 20:2; 
Galatians 5:17; Relevation 22,17
Watch Now:

Romans 8:32; Genesis 3:4-5; Peter 1:3 Ephesians 1:3; Matthew 10:38-39 / Římanům 8:32; Genesis 3:4-5; 2 Petrova 1:3; Efezským 1:3; Matouš 10:38-39;

Romans 8:32; Genesis 3:4-5; Peter 1:3 Ephesians 1:3; Matthew 10:38-39 / Římanům 8:32; Genesis 3:4-5; 2 Petrova 1:3; Efezským 1:3; Matouš 10:38-39;

Watch Now:

Žalm 84,11 / Psalm 84:10

Žalmy 84:11 / Psalm 84:10

August 9, 2015

Wer ist da?

Efezským 2:1-10, Jan 3:16, Kazatel 7:20, Římanům 5:8, 2 Korintským 5:17, Galatským 2:20 / Ephesians 2:1-10, John 3:16, Ecclesiastes 7:20, Romans 5:8, 2 Corinthians 5:17, Galatians 2:20

Watch Now:

Lukáš 23,13-23 / Luke 23:13-23

icon for podbean

Lukáš 23:13-23 / Luke 23:13-23

Lukáš 19:11-27; Deuteronomium 4:5-7; Žalmy 34:19; Žalmy 145:18; Filipským 4:5; Efezským 5:22; Efezským 5:25; Římanům 2:4-5 / Luke 19:11-27; Deuteronomy 4:5-7; Psalm 34:19; Psalm 145:18; Philippians 4:5; Ephesians 5:22; Ephesians 5:25; Romans 2:4-5

Přísloví 10:31-32; Jób 6:25; Jób 32:3; Matthew 12:34-35; Acts 26:25 / Proverbs 10:31-32; Job 6:25; Job 32:3; Matouš 12:34-35; Skutky 26:25

more
- wisdom Pr 10:31, Ps 37:30  - moudrost Př 10:31, Ž 37:30  
- health to the bones Pr 16:24 - zdravý kostem Př 16:24
- what is acceptable Pr 10:32 - milé Př 10:32
- w. that should be heard Ec 9:17 - radno naslouchat Kaz 9:17
- justice Ps 37:30 - právo Ž 37:30
- gracious w. Ec 10:12 - přináší milost Kaz 10:12
- knowledge Pr 5:2                       - poznání Př 5:2
- to the point Ec 12:11 - trefa do černého Kaz 12:11
- good Pr 12:14 - dobro Př 12:14
- w. from the Shepherd Ec 12:11 - od pastýře Kaz 12:11
- timely word Pr 15:23, Is 50:4 - v pravý čas Př 15:23, Iz 50:4
- truth and reason Ac 26:25 - pravda a zdravý usudek Sk 26:25
- w. which brings joy Pr 15:23 - radost Př 15:23
- profitable, edifying the listener  1.Co 7:35, Ep 4:29 - prospěch budování 1.Ko 7:35, Ef 4:29 
- pleasant w. Pr 15:26 - laskavé Př 15:26
- sweetness to the soul Pr 16:24 - sladké Př 16:24


Point of decision / Bod rozhodnutí

I believe that in Jesus Christ I am able to speak wisdom, truth, life, health, blessing, joy; pleasant and gracious words, given to me by my Shepherd, because I love and trust Him. 
For the glory of God, let it be so.
In Jesus' name. Amen.

Věřím, že v Ježíši Kristu jsem schopen promlouvat moudrost, pravdu, život, zdravý, požehnání, radost; příjemná a laskavá slova, darovaná od mého Pastýře, protože jej miluji a důvěřuji Mu.
Nechť se tak stane k Boží slávě.
Ve jménu Ježíše Krista. Amen.

Osnova zde / Outline in Czech here: Vím, kdo jsem PDF
Římanům 10:9; 2. Korinským 5:17,21; Exodus 3:14; Jan 3:3; Jan 3:7; Efeským 2:8-9; Efeským 2:10; Jakubův 2:14; Jakubův 2:26; Koloským 1:10; 2. Timoteovi 1:12; Jan 1:1-5; Jan 6:68-69; Jan 20:30-31; Jan 3:16; Filipským 2:6-11; Římanům 10:2-3; Jan 15:5; Jan 6:56; Jan 8:31-32; Skutky 2:42; Židům 10:25; Jan 4:23-24; 1. Tesalonským 5:17; Lukáš 9:23 / Romans 10:9; 2. Corinthians 5:17,21; Exodus 3:14; John 3:3; John 3:7; Ephesians 2:8-9; Ephesians 2:10; James 2:14; James 2:26; Colossians 1:10; 2. Timothy 1:12; John 1:1-5; John 6:68-69; John 20:30-31; John 3:16; Philippians 2:6-11; Romans 10:2-3; John 15:5; John 6:56; John 8:31-32; Acts 2:42; Hebrews 10:25; John 4:23-24; 1. Thessalonians 5:17; Luke 9:23 

July 13, 2014

God speaks - Bůh mluví

Luk.2:46, 1 Sam 3:10, John.10:27-28, Jer.23:16, Ps.133:1

June 29, 2014

Even if not / I kdyby ne

1 Peter 5:6-10 (NKJV)
Daniel 3:14-18
2 Timothy 1:12
James 4:7

Galatians 2:20; 1. Peter 2:9; Jeremiah 1:5; 2. Corinthians 5:17; 1. Corinthians 6:19

Galatským 2:20; 1. Petr 2:9; Jeremiáš 1:5; 2. Korintským 5:17; 1. Korintským 6:19
January 26, 2014

OLT syndrom / Syndrom JPV

Mark 10:17-22; Luke 20:18; Philippians 3:4-8; 2 Peter 1:3; Mark10:27; Romans 8:31-34 / Marek 10:17-22; Lukáš 20:18;Filipským 3:4-8; 2 Petrův 1:3; Marek 10:27; Římanům 8:31-34

John14.6; 1.Korintským4:15; 1.Timoteovi5.17; 2.Korintským12.15; Proverbs11.30; 3.Janův1:2; 4; Mark16.15;

Load more