Life Church Prague

Messages from Life Church

Friend of God IV.

July 7th, 2017
00:0000:00

A Math Problem / Matematický problém

March 5th, 2017
Watch Now:

Proverbs 3:5; 1Corinthians 10:13; 2Peter 1:3,5-8 / Přísloví 3,5; 1. Korintským 10,13; 2. Petrův 1,3.5-8

 
 

A Math Problem / Matematický problém

March 5th, 2017
00:0000:00

Proverbs 3:5; 1. Corinthians 10:13; 2. Peter 1:3; 2. Peter 1:5-8 / Přísloví 3:5; 1. Korintským 10:13; 2. Petrův 1:3; 2. Petrův 1:5-8

Máš talent! / You’ve got talent!

February 12th, 2017
Watch Now:

Matouš 25,14-30; Římanům 12,4-8; Kazatel 11,4 / Matthew 25:14-30; Romans 12:4-8; Ecclesiastes 11:4

 
 

Máš talent! / You’ve got talent!

February 12th, 2017
00:0000:00

Matouš 25:14-30; Římanům 12:4-8; Kazatel 11:4 / Matthew 25:14-30; Romans 12:4-8; Ecclesiastes 11:4

Ukaž a vyprávěj / Show and tell

December 11th, 2016
Watch Now:

Lukáš 1,39-55; Efeským 5,19; Marek 5,18-20; Lukáš 8,38-39; Jan 4,28-29; Jan 4,39-42; Jeremiáš 2,32; Ozeáš 13,6; Efeským 2,2.11-12; Lukáš 12,8-9; Exodus 20,16 / Luke 1:39-55; Ephesians 5:19; Mark 5:18:20; Luke 8:38-39; John 4:28-29; John 4:39-42; Jeremiah 2:32; Hosea 13:6; Ephesians 2:2,11-12; Luke 12:8-9; Exodus 20:16

 

Ukaž a vyprávěj / Show and tell

December 11th, 2016
00:0000:00

Lukáš 1:39-55; Efezským 5:19; Marek 5:18:20; Lukáš 8:38-39; Jan 4:28-29; Jan 4:39-42; Jeremiáš 2:32; Ozeáš 13:6; Efezským 2:2,11-12; Lukáš 12:8-9; Exodus 20:16 / Luke 1:39-55; Ephesians 5:19; Mark 5:18:20; Luke 8:38-39; John 4:28-29; John 4:39-42; Jeremiah 2:32; Hosea 13:6; Ephesians 2:2,11-12; Luke 12:8-9; Exodus 20:16

In search of God’s glory II (Glory to God) / Hledání Boží Slávy II (Sláva Bohu)

September 11th, 2016
00:0000:00

2. Korintským 3:18; Exodus 33:17-23; 1. Timoteovi 1:17; Jan 15:8; Matouš 5:13-18; 1. Petrův 2:12; Filipským 1:9-11; Koloským 3:16; 1. Korintským 10:31; Jan 17:4 / 2. Corinthians 3:18; Exodus 33:17-23; 1. Timothy 1:17; John 15:8; Matthew 5:13-18; 1. Peter 2:12; Philippians 1:9-11; Colossians 3:16; 1. Corinthians 10:31; John 17:4

Chtění i činění / To Will and to Do

July 17th, 2016
00:0000:00
Filipským 2,12-13; Římanům 13,3; 2.Korinským 8,10-11; Deuteronomium 4,9; Exodus 20,2; Galatským 5,17;
Zjevení 22,17 / Philippians 2:12-13; Romans 13:3; 2.Corinthians 8:10-11; Deuteronomy 4:9; Exodus 20:2; 
Galatians 5:17; Relevation 22,17

An Awful Lot Less Interesting Life / Zcela nezajímavý život

November 29th, 2015
Watch Now:

Romans 8:32; Genesis 3:4-5; Peter 1:3 Ephesians 1:3; Matthew 10:38-39 / Římanům 8:32; Genesis 3:4-5; 2 Petrova 1:3; Efezským 1:3; Matouš 10:38-39;

An Awful Lot Less Interesting Life / Zcela nezajímavý život

November 29th, 2015
00:0000:00

Romans 8:32; Genesis 3:4-5; Peter 1:3 Ephesians 1:3; Matthew 10:38-39 / Římanům 8:32; Genesis 3:4-5; 2 Petrova 1:3; Efezským 1:3; Matouš 10:38-39;

Podíl na Tvém díle. / A Part of Your Work.

October 4th, 2015
Watch Now:

Žalm 84,11 / Psalm 84:10

Podíl na Tvém díle. / A Part of Your Work.

October 4th, 2015
00:0000:00

Žalmy 84:11 / Psalm 84:10

Wer ist da?

August 9th, 2015
00:0000:00

Efezským 2:1-10, Jan 3:16, Kazatel 7:20, Římanům 5:8, 2 Korintským 5:17, Galatským 2:20 / Ephesians 2:1-10, John 3:16, Ecclesiastes 7:20, Romans 5:8, 2 Corinthians 5:17, Galatians 2:20

Ukřižuj ho! / Crucify Him!

May 10th, 2015
Watch Now:

Lukáš 23,13-23 / Luke 23:13-23

Ukřižuj ho! / Crucify Him!

May 10th, 2015
icon for podbean

Lukáš 23:13-23 / Luke 23:13-23

Pán je blízko - co s tím / The Lord is near - what to do with it

November 30th, 2014
00:0000:00

Lukáš 19:11-27; Deuteronomium 4:5-7; Žalmy 34:19; Žalmy 145:18; Filipským 4:5; Efezským 5:22; Efezským 5:25; Římanům 2:4-5 / Luke 19:11-27; Deuteronomy 4:5-7; Psalm 34:19; Psalm 145:18; Philippians 4:5; Ephesians 5:22; Ephesians 5:25; Romans 2:4-5

Pán je blízko - co s tím / The Lord is near - what to do with it

November 30th, 2014
Watch Now:

The mouth of the righteous / Ústa spravedlivých

September 21st, 2014
00:0000:00
Přísloví 10:31-32; Jób 6:25; Jób 32:3; Matthew 12:34-35; Acts 26:25 / Proverbs 10:31-32; Job 6:25; Job 32:3; Matouš 12:34-35; Skutky 26:25

more
- wisdom Pr 10:31, Ps 37:30  - moudrost Př 10:31, Ž 37:30  
- health to the bones Pr 16:24 - zdravý kostem Př 16:24
- what is acceptable Pr 10:32 - milé Př 10:32
- w. that should be heard Ec 9:17 - radno naslouchat Kaz 9:17
- justice Ps 37:30 - právo Ž 37:30
- gracious w. Ec 10:12 - přináší milost Kaz 10:12
- knowledge Pr 5:2                       - poznání Př 5:2
- to the point Ec 12:11 - trefa do černého Kaz 12:11
- good Pr 12:14 - dobro Př 12:14
- w. from the Shepherd Ec 12:11 - od pastýře Kaz 12:11
- timely word Pr 15:23, Is 50:4 - v pravý čas Př 15:23, Iz 50:4
- truth and reason Ac 26:25 - pravda a zdravý usudek Sk 26:25
- w. which brings joy Pr 15:23 - radost Př 15:23
- profitable, edifying the listener  1.Co 7:35, Ep 4:29 - prospěch budování 1.Ko 7:35, Ef 4:29 
- pleasant w. Pr 15:26 - laskavé Př 15:26
- sweetness to the soul Pr 16:24 - sladké Př 16:24


Point of decision / Bod rozhodnutí

I believe that in Jesus Christ I am able to speak wisdom, truth, life, health, blessing, joy; pleasant and gracious words, given to me by my Shepherd, because I love and trust Him. 
For the glory of God, let it be so.
In Jesus' name. Amen.

Věřím, že v Ježíši Kristu jsem schopen promlouvat moudrost, pravdu, život, zdravý, požehnání, radost; příjemná a laskavá slova, darovaná od mého Pastýře, protože jej miluji a důvěřuji Mu.
Nechť se tak stane k Boží slávě.
Ve jménu Ježíše Krista. Amen.

Vím, kdo jsem - Nové stvoření v Kristu / I know who I am - New creation in Christ

September 7th, 2014
00:0000:00

Osnova zde / Outline in Czech here: Vím, kdo jsem PDF
Římanům 10:9; 2. Korinským 5:17,21; Exodus 3:14; Jan 3:3; Jan 3:7; Efeským 2:8-9; Efeským 2:10; Jakubův 2:14; Jakubův 2:26; Koloským 1:10; 2. Timoteovi 1:12; Jan 1:1-5; Jan 6:68-69; Jan 20:30-31; Jan 3:16; Filipským 2:6-11; Římanům 10:2-3; Jan 15:5; Jan 6:56; Jan 8:31-32; Skutky 2:42; Židům 10:25; Jan 4:23-24; 1. Tesalonským 5:17; Lukáš 9:23 / Romans 10:9; 2. Corinthians 5:17,21; Exodus 3:14; John 3:3; John 3:7; Ephesians 2:8-9; Ephesians 2:10; James 2:14; James 2:26; Colossians 1:10; 2. Timothy 1:12; John 1:1-5; John 6:68-69; John 20:30-31; John 3:16; Philippians 2:6-11; Romans 10:2-3; John 15:5; John 6:56; John 8:31-32; Acts 2:42; Hebrews 10:25; John 4:23-24; 1. Thessalonians 5:17; Luke 9:23 

God speaks - Bůh mluví

July 13th, 2014
00:0000:00

Luk.2:46, 1 Sam 3:10, John.10:27-28, Jer.23:16, Ps.133:1

Even if not / I kdyby ne

June 29th, 2014
00:0000:00
1 Peter 5:6-10 (NKJV)
Daniel 3:14-18
2 Timothy 1:12
James 4:7

No longer I live / Nežiji už já

May 25th, 2014
00:0000:00

Galatians 2:20; 1. Peter 2:9; Jeremiah 1:5; 2. Corinthians 5:17; 1. Corinthians 6:19

Galatským 2:20; 1. Petr 2:9; Jeremiáš 1:5; 2. Korintským 5:17; 1. Korintským 6:19

OLT syndrom / Syndrom JPV

January 26th, 2014
00:0000:00

Mark 10:17-22; Luke 20:18; Philippians 3:4-8; 2 Peter 1:3; Mark10:27; Romans 8:31-34 / Marek 10:17-22; Lukáš 20:18;Filipským 3:4-8; 2 Petrův 1:3; Marek 10:27; Římanům 8:31-34

How are your spiritual parents doing?

December 8th, 2013
00:0000:00
John14.6; 1.Korintským4:15; 1.Timoteovi5.17; 2.Korintským12.15; Proverbs11.30; 3.Janův1:2; 4; Mark16.15;

Who happened to you? - Kdo se ti stal?

October 13th, 2013
00:0000:00

It’s not hard until it’s hard - Není to těžké dokud to není těžké

August 25th, 2013
00:0000:00

God wants to BE with you - Bůh chce s tebou BÝT

May 12th, 2013
00:0000:00

The Holy Spirit - The Baptism in the Holy Spirit - Křest v Duchu Svatém

April 28th, 2013
00:0000:00

The Holy Spirit - The Spiritual realm is real - Duchovní svět je skutečný

April 14th, 2013
00:0000:00

The roots and goals - Kořeny a záměry

December 23rd, 2012
00:0000:00

Building or destroying? - Budování nebo boření?

October 7th, 2012
00:0000:00

They left everything - Opustili všechno

August 12th, 2012
00:0000:00

Lost - Ztracený

July 22nd, 2012
00:0000:00

What if the Holy Spirit had not come? - Co kdyby Duch Svatý nepřišel?

May 27th, 2012
00:0000:00

Before us there where others - Před námi už byli jiní

May 6th, 2012
00:0000:00

Kind severity - Laskavá přísnost

March 18th, 2012
00:0000:00

Without reservation - Bez výhrad

July 17th, 2011
00:0000:00

Hobbies, Diet and Golden Fish - Koníčky, dieta a zlatá rybka

June 5th, 2011
00:0000:00

Faithful messenger - Věrný posel

December 5th, 2010
00:0000:00

God knows what He is talking about - Bůh ví o čem mluví

October 3rd, 2010
00:0000:00