Life Church Prague

Messages from Life Church

A Math Problem / Matematický problém

March 5th, 2017
Watch Now:

Proverbs 3:5; 1Corinthians 10:13; 2Peter 1:3,5-8 / Přísloví 3,5; 1. Korintským 10,13; 2. Petrův 1,3.5-8

 
 

Připomínej si Jeho dobrotu / Remember His goodness

February 26th, 2017
Watch Now:

Deuteronomium 4:9-10; Deuteronomium 4:23; 1. Korintským 15:1-2; 2. Petrova 1:12-13; Zjevení 3:3; Pláč 3:17; Izajáš 49:15; Izajáš 43:25; Židům 8:12; Jozue 4:21; Žalm 63:7-12; Žalm 105:5; Žalm 103:2 / Deuteronomy 4:9-10; Deuteronomy 4:23; 1. Corinthians 15:1-2; 2. Peter 1:12-13; Revelation 3:3; Lamentations 3:17; Isaiah 49:15; Isaiah 43:25; Hebrews 8:12; Joshua 4:21; Psalm 63:7-12; Psalm 105:5; Psalm 103:2

 
 

Služba v Církvi / Ministry in the Church

February 19th, 2017
Watch Now:

Efezským 5:24-27; Matouš 18:18-20; Matouš 16:18-19; Matouš 18:15-27; 1. Korintským 12:1; 1. Korintským 13; 1. Korintským 14; 1. Korintským 9:26-27; 1. Korintským 12:24-25; 1. Korintským 3:16-17 / Ephesians 5:24-27; Matthew 18:18-20; Matthew 16:18-19; Matthew 18:15-27; 1. Corinthians 12:1; 1. Corinthians 13; 1. Corinthians 14; 1. Corinthians 9:26-27; 1. Corinthians 12:24-25; 1. Corinthians 3:16-17

 
 

Máš talent! / You’ve got talent!

February 12th, 2017
Watch Now:

Matouš 25,14-30; Římanům 12,4-8; Kazatel 11,4 / Matthew 25:14-30; Romans 12:4-8; Ecclesiastes 11:4

 
 

Are we bringers of the good news? V. / Jsme nositeli dobré zprávy? V.

February 5th, 2017
Watch Now:

Luke 4:18-19; Galatians 1:6-7; Hebrews 4:12; Matthew 23:23-28; 2. Peter 2:1-3; 1. Timothy 1:3-7; 1. Timothy 4:7; 2. Timothy 4:3-4; 2. Timothy 3:1-8; 1. Corinthians 12:18; 2. Timothy 2:14-18 / Lukáš 4:18-19; Galatským 1:6-7; Židům 4:12; Matouš 23:23-28; 2. Petrův 2:1-3; 1. Timoteovi 1:3-7; 1. Timoteovi 4:7; 2. Timoteovi 4:3-4; 2. Timoteovi 3:1-8; 1. Korintským 12:18; 2. Timoteovi 2:14-18

 
 

Are we bringers of the good news? III. / Jsme nositeli dobré zprávy? III.

January 22nd, 2017
Watch Now:

Luke 4:18-19; Mark 1:1, 14-15; Galatians 1:6-8; Luke 15:7; Luke 15:10; Luke 15:28-32; James 4:1-4; Matthew 6:24; Matthew 4:19; Acts 3:1-10 / Lukáš 4:18-19; Marek 1:1, 14-15; Galatským 1:6-8; Lukáš 15:7; Lukáš 15:10; Lukáš 15:28-32; Jakubův 4:1-4; Matouš 6:24; Matouš 4:19; Skutky 3:1-10

Are we bringers of the good news? II. / Jsme nositeli dobré zprávy? II.

January 15th, 2017
Watch Now:

Luke 4:18-21; Isaiah 5:20-21; 2 Corinthians 5:17-20; Matthew 5:48; Ephesians 1:6; Hebrews 13:18-21 / Lukáš 4:18-21; Izaijáš 5:20-21; 2 Korintským 5:17-20; Matouš 5:48; Efezským 1:6; Židům 13:18-21

 
 

Ukaž a vyprávěj / Show and tell

December 11th, 2016
Watch Now:

Lukáš 1,39-55; Efeským 5,19; Marek 5,18-20; Lukáš 8,38-39; Jan 4,28-29; Jan 4,39-42; Jeremiáš 2,32; Ozeáš 13,6; Efeským 2,2.11-12; Lukáš 12,8-9; Exodus 20,16 / Luke 1:39-55; Ephesians 5:19; Mark 5:18:20; Luke 8:38-39; John 4:28-29; John 4:39-42; Jeremiah 2:32; Hosea 13:6; Ephesians 2:2,11-12; Luke 12:8-9; Exodus 20:16

 

Church 4.0 / Církev 4.0

November 13th, 2016
Watch Now:

Matthew 24:3-14; John 3:16-17; 1. Peter 2:9-10 (NIV); 1. Peter 2:9 (NLT); 1. John 4:7-12; Matthew 5:43-18 / Matouš 24:3-14; Jan 3:16-17; 1. Petrův 2:9-10; 1. Petrův 2:9; 1. Janův 4:7-12; Matouš 5:43-18

In search of God’s glory VI. / Hledání Boží Slávy VI.

October 16th, 2016
Watch Now:
Romans 12:1-2; Genesis 4:1-16; Malachi 1:1-14; Psalm 51:16-17 / Římanům 12:1-2; Genesis 4:1-16; Malachiáš 1:1-14; Žalmy 51:16-17

Přímluvná modlitba / Intercessory Prayer

October 9th, 2016
Watch Now:
1.Timoteovi 4:16; Efeským 6:18; Marek 11:22; Marek 11:24; Juda 20; Ezechiel 22:31; 1.Korintským 3:7-9; Římanům 8:26-27; Židům 5:7; Přísloví 16:1; Galatským 4:18-19  / 1 Timothy 4:16; Ephesian 6:18; Mark 11:22; Mark 11:24; Jude 1:20; Ezekiel 22:31; 1 Corinthians 3:7-9; Romans 8:26-27; Proverb 16:1; Galatians 4:18-19
 

In search of God’s glory V. / Hledání Boží Slávy V.

October 2nd, 2016
Watch Now:
Mark 7:6-8; Proverbs 4:23; John 5:41-44; 2.Corinthians 4:18; James 1:22-25; John 1:14; John 1:14 (Message Translation) / Marek 7:6-8; Příslový 4:23; Jan 5:41-44; 2.Koryntským 4:18; Jakub 1:22-25; Jan 1:14
 

In search of God’s glory IV. / Hledání Boží Slávy IV.

September 25th, 2016
Watch Now:
2. Corinthians 4:4; 2. Corinthians 5:15-17; Romans 12:2; John 3:20-24; Matthew 6:9-10; Luke 22:14-20; Luke 22:42 / 2. Korintským 4:4; 2. Korintským 5:15-17; Římanům 12:2; Jan 3:20-24; Matouš 6:9-10; Lukáš 22:14-20; Lukáš 22:42
 

When We are Done and God is just Beginning / Když jsme na konci a Bůh teprve začíná

August 28th, 2016
Watch Now:
Jeremiah 29:11-13; John 4:7-42; 1. Corinthians 1:26-31 / Jeremiáš 29:11-13; Jan 4:7-42; 1. Korintským 1:26-31
 

Spending the Summer in Turkey II. / Léto v Turecku II.

June 19th, 2016
Watch Now:
Galatians 1:10-24;  Romans 7:6; Romans 2:29; 2. Corinthians 3:6 ; Romans 8:30 / Galatským 1:10-24;  Římanům 7:6; Římanům 2:29; 2. Korintským 3:6 ; Římanům 8:30
 

Spending the Summer in Turkey I. / Léto v Turecku I.

June 12th, 2016
Watch Now:
Galatians 1:1-10;  Mark 16:15; 2. Corinthians 5:20; 2. Corinthians 11:4 / Galatským 1:1-10;  Marek 16:15; 2. Korintským  5:20; 2. Korintským 11:4
 

Co vše můžeme v Kristu / All we can do in Christ

June 5th, 2016
Watch Now:
Filipenským 4:12-13; Římanům 5:17; Kolossenským 3:12-14; Filipenským 2:12; Kolossenským 3:13; Matouš 18:21-35; Izaiáš 43:25; Izaiáš 38:16-17; 2. Korintským 5:18; Židům 8:12; 1. Korintským 15:55-58 / Philippians 4:12-13; Romans 5:17; Colossians 3:12-14; Philippians 2:12; Colossians 3:13; Matthew 18:21-35; Isaiah 43:25; Isaiah 38:16-17; 2. Corinthians 5:18; Hebrews 8:12; 1. Corinthians 15:55-58 
 

The Body of Christ XVI. / Tělo Kristovo XVI.

May 29th, 2016
Watch Now:
1. Corinthians 14:14-15; Ephesian 6:18; 1. Thessalonians 5:12-28 / 1. Korinským 14:14-15; Efezským 6:18; 1. Tesalonickým 5:12-28
 

The Body of Christ XV. / Tělo Kristovo XV.

May 22nd, 2016
Watch Now:
1. Corinthians 12:8-11; 1. Corinthians 14:1-6,14; 1. Corinthians 2:9-16 / 1. Korinským 12:8-11; 1. Korinským 14:1-6,14; 1. Korinským 2:9-16
 

The Body of Christ XIII. / Tělo Kristovo XIII.

May 1st, 2016
Watch Now:

1. Corinthians 12:8-11; Acts 2:17-18; 1. Corinthians 14:3-5; Acts 13:1-3; 1. Corinthians 14:22,24-25; Acts 19:16; 1. Thessalonians 5:19-21 / 1. Korinským 12:8-11; Skutky 2:17-18; 1. Korinským 14:3-5; Skutky 13:1-3; 1. Korinským 14:22,24-25; Skutky 19:16; 1. Tesalonickým 5:19-21

The Body of Christ X. / Tělo Kristovo X.

April 10th, 2016
Watch Now:
1. Corinthians 12:8-11; James 5:14-20; 1. John 3:16-24 / 1. Korintským 12:8-11; Jakubův 5:14-20; 1. Janův 3:16-24
 

The Body of Christ IX. / Tělo Kristovo IX.

April 3rd, 2016
Watch Now:
1. Corinthians 12:7-11; Romans 12:3; John 11:4,11,14-15,23,40-42; Luke 8:41-42,49-55; Matthew 14:25-31; John 21:7 ; Mark 11:20-24 / 
1. Korinským 12:7-11; Římanům 12:3; Jan 11:4,11,14-15,23,40-42; Lukáš 8:41-42,49-55; Matouš 14:25-31; Jan 21:7 ; Marek 11:20-24 

The Resurrection in Jesus / Vzkříšení v Ježíši

March 27th, 2016
Watch Now:
Philippians 3:8-12; Romans 6:5-11 / Filipským 3,8-12; Římanům 6,5-11

The Body of Christ VIII. / Tělo Kristovo VIII.

March 20th, 2016
Watch Now:
1. Corinthians 12:7-11; Mark 2:8; Luke 5:22; Luke 6:8; Luke 11:17; 1.Corinthians 2:11; John 4:16-18, 29 /
1. Korinským 12:8-11; Marek 2:8; Lukáš 5:22; Lukáš 6:8; Lukáš 11:17; 1.Korinským 2:11; Jan 4:16-18, 29.

The Body of Christ VII. / Tělo Kristovo VII.

March 13th, 2016
Watch Now:
1. Corinthians 12:8-11; 1. Corinthians 1:17-3:2; Hebrews 5:14; Acts 9:10-16; Mark 11:2-3; John 21:5-6; John 7:14-16; 2. Timothy 3:16-17 / 1. Korinským 12:8-11; 1. Korinským 1:17-3:2; Židům 5:14; Skutky 9:10-16; Marek 11:2-3; Jan 21:5-6; Jan 7:14-16; 2. Timoteovi 3:16-17
 

The Body of Christ VI. / Tělo Kristovo VI.

March 6th, 2016
Watch Now:
1. Corinthians 12:7-11; 1. Corinthians 12:1; 1. Peter 4:11; 1. Corinthians 14:1; 2. Timothy 1:3-7 /
1. Korintským 12:7-11; 1. Korintským 12:1; 1. Korintským 14:1; 1. Petrův 4:11; 2. Timoteovi 1:3-7

The Body of Christ V. / Tělo Kristovo V.

February 28th, 2016
Watch Now:
John 17:20-23; 1. Corinthians 12:4-7; Ephesians 4:1-8, 4:11-13; John 14:11; Mark 10:18; John 6:27; Romans 12:3-8 / Jan 17:20-23; 1. Korinským 12:4-7; Efezským 4:1-8, 4:11-13; Jan 14:11; Marek 10:18; Jan 6:27; Římanům 12:3-8
 

The Body of Christ IV. / Tělo Kristovo IV.

February 21st, 2016
Watch Now:
Acts 2:42-47; Acts 4:32-37; 1. Corinthians 12:4-7; Acts 2:1-4; Acts:4-8; Acts 11:16; Luke 3:16; Matthew 3:11; Mark 1:8; John 1:33; Luke 24:49; John 14:16; Acts 19:1-6; Acts 4:31; Ephesians 5:18 /
Skutky 2:42-47; Skutky 4:32-37; 1. Korintským 12:4-7; Skutky 2:1-4; Skutky:4-8; Skutky 11:16; Lukáš 3:16; Matouš 3:11; Marek 1:8; Jan 1:33; Lukáš 24:49; Jan 14:16; Skutky 19:1-6; Skutky 4:31; Efeským 5:18

The Body of Christ III. / Tělo Kristovo III.

February 14th, 2016
Watch Now:
1. Corinthians 12:1-3; Romans 8:5-8 / 1. Korintským 12:1-3; Římanům 8:5-8

The Body of Christ - Introduction / Tělo Kristovo - Úvod

February 7th, 2016
Watch Now:
Leviticus 26:1-13; 1. Corinthians 3:16-17; 1. Corinthians 6:19; 2. Corinthians 6:16; Ephesians 2:21-22 /  Leviticus 26:1-13; 1. Korintským 3:16-17; 1. Korintským 6:19; 2. Korintským 6:16; Efeským 2:21-22

The Body of Christ / Tělo Kristovo

January 31st, 2016
Watch Now:
1. Corinthians 10:16; 1. Corinthians 11:23-34; Matthew 26:26-28 / 1. Korintským 10:16; 1. Korintským 11:23-34; Matouš 26:26-28

Over-fed and Under-nourished / Přejedený a podvyživený

January 24th, 2016
Watch Now:
Isaiah 40:27-31; Romans 8:31; 2 Corinthians 12:7-10; Psalm 84:1-7 / Izajáš 40:27-31; Římanům 8:31; 2. Korintským 12:7-10; Žalmy 84:1-7
 

Welcome to His Church / Vítejte v Jeho Církvi

January 17th, 2016
Watch Now:
1. Corinthians 13:1-13; 1. Corinthians 2:9-10; Romans 5:5; John 13:34-35; Hebrews 13:5; James 1:22-25 / 1. Korintským 13:1-13; 1. Korintským 2:9-10; Římanům 5:5; Jan 13:34-35; Židům 13:5; Jakubův 1:22-25

Pomazání věřícího / Anointing of the Believer

January 10th, 2016
Watch Now:
1. Samuelova 9:15-17; 1. Samuelova 10:1; 1. Samuelova 10:9-11; 2. Tesalonickým 2:13-17; Skutky 1:8; Skutky 2:1-4; Lukáš 4:18; Filipským 2:13; Matouš 8:1-3; Skutky 19:11-12; 1. Janův 2:27 / 1. Samuel 9:15-17; 1. Samuel 10:1; 1. Samuel 10:9-11; 2. Thessalonians 2:13-17; Acts 1:8; Acts 2:1-4; Luke 4:18; Philippians 2:13; Matthew 8:1-3; Acts 19:11-12; 1. John 2:27

Starting 2016 in faith / Záhájit rok 2016 ve víře

January 3rd, 2016
Watch Now:
Matthew 13:54-58; Matthew 15:4-20 / Matouš 13:54-58; Matouš 15:4-20
 

Bez aktivní naděje citronádu neuděláš / Without active hope there is no lemonade

December 27th, 2015
Watch Now:

Římanům 5:5; Jób 17:15; 1. Timoteovi 4:10; Židům 10:23; Římanům 8:24-25; Židům 6:19; Přísloví 23:7; Židům 6:11; Římanům 5:1-5 / Romans 5:5; Job 17:15; 1. Timothy 4:10; Hebrews 10:23; Romans 8:24-25; Hebrews 6:19; Proverbs 23:7; Hebrews 6:11; Romans 5:1-5

Joy In Us and Through Us / Radost v nás a skrze nás

December 13th, 2015
Watch Now:
Luke 2:6-18 / Lukáš 2,6-18

Žít v očekávání / Life in expectation

December 6th, 2015
Watch Now:

1. Petrův 4:7-11; 2. Petrův 3:1-4,9; Jan 21:15-17; 1. Korintským 13:1-7 / 1. Peter 4:7-11; 2. Peter 3:1-4,9; John 21:15-17; 1. Corinthians 13:1-7

An Awful Lot Less Interesting Life / Zcela nezajímavý život

November 29th, 2015
Watch Now:

Romans 8:32; Genesis 3:4-5; Peter 1:3 Ephesians 1:3; Matthew 10:38-39 / Římanům 8:32; Genesis 3:4-5; 2 Petrova 1:3; Efezským 1:3; Matouš 10:38-39;

Víra vs. nevíra / Faith vs. unbelief

November 22nd, 2015
Watch Now:
Matouš 14:28-32; Matouš 17:20; Marek 9:23-24; Matouš 17:19; Matouš 14:31; Marek 6:1-6; Jeremiáš 1:10; Skutky 17:11; Matouš 14:30-31; Matouš 17:20-21 / Matthew 14:28-32; Matthew 17:20; Mark 9:23-24; Matthew 17:19; Matthew 14:31; Mark 6:1-6; Jeremiah 1:10; Acts 17:11; Matthew 14:30-31; Matthew 17:20-21
 

All I need is You Lord X. / Jediné co potřebuji jsi Ty, Pane X.

November 15th, 2015
Watch Now:
Ephesians 6:18-24; Philipians 1:19; Romans 15:30; 2 Timothy 1:15; 2 Timothy 4:10; 2 4:16; Matthew 26:31; / Efeským 6:18-24; Filipským 1:19; Římanům 15:30; 2 Timoteovi 1:15; 2 Timoteovi 4:10; 2 Timoteovi 4:16; Matouš 26:31;
 

All I need is You Lord IX. / Jediné co potřebuji jsi Ty, Pane IX.

November 8th, 2015
Watch Now:
Ephesians 6:10-18; Ephesians 6:1-11 / Efezským 6:10-18; Efezským 6:1-11
 

All I need is You Lord VIII. / Jediné co potřebuji jsi Ty, Pane VIII.

October 25th, 2015
Watch Now:
Ephesians 5:21 - 6:9; 1 Peter 2:18 - 3:7; / Efezským 5:21 - 6:9; 1 Petrova 2:18 - 3:7
 

Máme od Něho vše co potřebujeme. / From Him, We have everything We need

October 18th, 2015
Watch Now:
Skutky 1:4-5,8; 2 Petrova 1:3; 1 Korintským 1:5-7; Jan 8:31; Matouš 28:16-20; 2 Timoteus 1:6-7; Jan 11:33,35,38; Židům 10:24-25 Acts 1:4-5,8; 2 Peter 1:3; 1 Corinthians 1:5-7; John 8:31; Mathew 28:16-20;
2 Timothy 1:6-7; John 11:33,35,38; Hebrews 10:24-25

All I need is You Lord VII. / Jediné co potřebuji jsi Ty, Pane VII.

October 11th, 2015
Watch Now:
Ephesians 4:17-32; Ephesians 5:1-18; / Efezským 4:17-32, Efezským 5:1-18
 

Podíl na Tvém díle. / A Part of Your Work.

October 4th, 2015
Watch Now:

Žalm 84,11 / Psalm 84:10

All I need is You Lord VI. / Jediné co potřebuji jsi Ty, Pane VI.

September 27th, 2015
Watch Now:
Ephesians 4:1-7,14; 2 Timothy 4:3-4 / Efezským 4:1-7,14 2 Timoteus 4:3-4
 

All I need is You Lord V. / Jediné co potřebuji jsi Ty, Pane V.

September 20th, 2015
Watch Now:
Ephesians 3:1-21; Ephesians 1:21; Ephesians 2:6; 1. Corinthians 15:9-10;  Romans 5:1-5 / Efezským 3:1-21; Efezským 1:21; Efezským 2:6; 1. Korintským 15:9-10;  Římanům 5:1-5
 

All I need is You Lord IV. / Jediné co potřebuji jsi Ty, Pane IV.

September 13th, 2015
Watch Now:
Ephesians 2:11-22; Jeremiah 9:25;  John 4:21-24 / Efezským 2:11-22; Jeremiáš 9:24; Jan 4:21-24
 

All I need is You Lord III. / Jediné co potřebuji jsi Ty, Pane III.

September 6th, 2015
Watch Now:

Ephesians 2:1-10 / Efezským 2:1-10