1. Corinthians 12:12-20; Ephesians 4:7-8; Ephesians 4:11-16; 1. Peter 4:10; Romans 12:3-8 / 1. Korinským 12:12-20; Efezským 4:7-8; Efezským 4:11-16; 1. Petrův 4:10; Římanům 12:3-8

Hebrews 10:1; Colossians 2:17; Hebrews 5:7-10; Hebrews 6:19-20; Galatians 3:7-9; Galatians 3:14; Galatians 3:17-19; Galatians 3:26-29; Hebrews 7:1-10 / Židům 10:1; Koloským 2:17; Židům 5:7-10; Židům 6:19-20; Galatským 3:7-9; Galatským 3:14; Galatským 3:17-19; Galatským 3:26-29; Židům 7:1-10

Luke 6:37-38, Mark 4:24-25, 1 Samuel 16:7, Mark 12:28-31, Philippians 4:15-17, 2Corinthians 9:6-7, Galatians 6:8, 2 Corinthians 9:8-13/ Lukáš 6:37-38,Marek 4:24-25, 1Samuel 16:7, Marek 12:28-31, Filipským 4:15-17, 2Korintským 9:6-7, Galatským 6:8, 2Korintským 9:8-13

Mark 12:28-31; Galatians 4:1-6; Jeremiah 31:33; Romans 8:1-4; Matthew 5:17-19; 2. Corinthians 3:1-3; 1. Corinthians 13:11, John 14:15-17,21 / Marek 12:28-31; Galatským 4:1-6; Jeremiáš 31:33; Římanům 8:1-4; Matouš 5:17-19; 2. Korintským 3:1-3; 1. Korintským 13:11, Jan 14:15-17,21

John 3:16; 1. Samuel 16:7; Mark 12:28-31; 1. Corinthians 13:1-3; Mark 8:34-38 / Jan 3:16; 1. Samuelova 16:7; Marek 12:28-31; 1. Korintským 13:1-3; Marek 8:34-38

Luke 6:37-38; Mark 4:24-25; John 3:16; Luke 6:32-35; Galantians 6:7-10 / Lukáš 6:37-38; Marek 4:24-25; Jan 3:16; Lukáš 6:32-35; Galatským 6:7-10

Deuteronomy 30:11-20; Philippians 3:12-13; Romans 10:4-10; John 14:6 / Deuteronomium 30:11-20; Filipským 3:12-13; Římanům 10:4-10; Jan 14:6

Revelation 21:6a; Genesis 1:1; Psalm 116:1-5 / Zjevení 21:6a; Genesis 1:1; Žalmy 116:1-5

Luke 1:26-35; Matthew 1:18-21; Mathew 1:22-25; John 3:5-9; John 1:11-13 / Lukáš 1:26-35; Matouš 1:18-21; Matouš 1:22-25; Jan 3:5-9; Jan 1:11-13

1 John 1:1-10; John 3:16; 1 John 2:15; Acts 1:8; Luke 10:25-29; Luke 10:36; Matthew 13:44-46; John 15:19; 2. Corinthians 5:17-21; Mark 16:15; 2. Kings 7:3-15 / 1 Janův 1:1-10; Jan 3:16; 1 Janův 2:15; Skutky 1:8; Lukáš 10:25-29; Lukáš 10:36; Matouš 13:44-46; Jan 15:19; 2. Korintským 5:17-21; Marek 16:15; 2. Královská 7:3-15

Mark 9:7; Psalm 116:1-2; 1. James 1:19 / Marek 9:7; Žalmy 116:1-2; Jakub 1:19

Ephesians 5:21-32; 1. Corinthians 12:12-17; John 15:16 / Efezským 5:21-32; 1. Korintským 12:12-17; Jan 15:16

Genesis 2:18-25; Ephesians 5:21-33 / Genesis 2:18-25; Efeským 5:21-33

Psalm 43:5, John 6:66-69, Mark 8:38 / Žalmy 43:5, Jan 6:66-69, Marek 8:38

Matthew 6:10; Romans 12:1-2; Matthew 19:26; John 1:1-5; John 6:63; Romans 8:6; Matthew 6:22-23; Psalm 121:1-2; 1. Corinthians 2:6-16; Mark 4:26-29 / Matouš 6:10; Římanům 12:1-2; Matouš 19:26; Jan 1:1-5; Jan 6:63; Římanům 8:6; Matouš 6:22-23; Žalmy 121:1-2; 1. Korintským 2:6-16; Marek 4:26-29

John 5:1-8 / Jan 5:1-8

Matthew 6:10; Matthew 6:24; Mark 10:35-45; John 15:13-14; James 2:23-24; Luke 22:23-26; John 13:12-17 / Matouš 6:10; Matouš 6:24; Marek 10:35-45; Jan 15:13-14; Jakub 2:23-24; Lukáš 22:23-26; Jan 13:12-17

John 3:1-13; John 18:36; John 3:14-21; John 1:12-13 / Jan 3:1-13; Jan 18:36; Jan 3:14-21; Jan 1:12-13

September 29, 2019

Give Thanks / Vzdejte díky

Mark 14:22-26; 1. Thessalonians 5:18; Hebrews 12:1-3; Luke 22:19; 2. Corinthians 4:13-18 / Marek 14:22-26; 1. Tesalonickým 5:18; Židům 12:1-3; Lukáš 22:19; 2. Korintským 4:13-18

Hebrews 12:29; Exodus 20:3-6; Song of Salomon 8:6; Matthew 25:34-46; Matthew 25:11-12; Revelation 3:15-16; Revelation 2:3-5; Relevation 3:19-20 / Židům 12:29; Exodus 20:3-6; Píseň písní; Matouš 25:34-46; Matouš 25:11-12; Zjevení 3:15-16; Zjevení 2:3-5; Zjevení 3:19-20

Ephesians 2:10; Genesis 1:26-28, 2:15; Matthew 6:25-34 / Efezským 2:10; Genesis 1:26-28, 2:15; Matouš 6:25-34

John 14:27; John 16:33; Romans 12:2; Psalm 73:1-5,13-14,21-26; Romans 8:38-39; John 18:4 / Jan 14:27; Jan 16:33; Římanům 12:2; Žalmy 73:1-5,13-14,21-26; Římanům 8:38-39; Jan 18:4

Deuteronomy 6:5-7; Ephessians 6:4; Proverbs 22:6; Proverbs 29:15; Matthew 18:6; 1. Samuel 1:10-11a; 1. Samuel 1:20; Psalm 78:4-7 / Deuteronomium 6:5-7; Efezským, 6:4; Přísloví 22:6; Přísloví 29:15; Matouš 18:6; 1. Samuelova 1:10-11a; 1. Samuelova 1:20; Žalmy 78:4-7

Ephessians 2:1-10 / Efezským 2:1-10

Ecclesiastes 12:13-14; Revelation 22:13-13; Matthew 7:21-23 / Kazatel 12:13-14; Zjevení 22:13-13; Matouš 7:21-23

Genesis 2:15; 1. Kings 19:9-13; 1. Thesselonians 4:9-12; Acts 17:24-27 / Genesis 2:15; 1. Královská 19:9-13; 1. Tesalonickým 4:9-12; Skutky 17:24-27

Matthew 7:12; John 13:34 / Matouš 7:12; Jan 13:34

July 21, 2019

Miluj! / Love!

Matthew 22:36-40; Matthew 5:17,43-44; John 13:34-35; 1. John 4:7-8; 1. John 4:11-12; 1. John 4:16,19-21; John 15:4; John 15:7-9,12 / Matouš 22:36-40; Matouš 5:17,43-44; Jan 13:34-35; 1. Janův 4:7-8; 1. Janův 4:11-12; 1. Janův 4:16,19-21; Jan 15:4; Jan 15:7-9,12

Exodus 15:22-26; Žalmy 103:2-5; 1. Petrův 2:24; Skutky 9:40; Marek 10:46-52; Marek 1:40-42; Skutky 28:25-27; 1. Timoteovi 2:3-4; 2. Paralipomenom 16:12-13; 2. Královská 20:1-5,7; 1. Janův 5:13-15; Matouš 10:1,8 / Exodus 15:22-26; Psalm 103:2-5; 1. Peter 2:24; Acts 9:40; Mark 10:46-52; Mark 1:40-42; Acts 28:25-27; 1. Timothy 2:3-4; 2. Chronicles 16:12-13; 2. Kings 20:1-5,7; 1. John 5:13-15; Mathew 10:1,8

Matthew 15:19; Acts 2:42; Hebrews 10:19-25; Jeremiah 18:6 / Matouš 15:19; Skutky 2:42; Židům 10:19-25; Jeremjáš 18:6

Genesis 3:6-19; Hebrews 4:13; 1. Corinthians 11:3; 1. Peter 3:7 / Genesis 3:6-19; Židům 4:13; 1. Korintským 11:3; 1. Petrův 3:7

Isaiah 29:13; Luke 6:46; Revelation 2:4-5 / Izajáš 29:13; Lukáš 6:46; Zjevení 2:4-5

Genesis 2:18a; Genesis 2:18b; Romans 1:18-25; Mathews 22:37-39 / Genesis 2:18a; Genesis 2:18b Římanům 1:18-25; Matouš 22:37-39

Genesis 1:1-2; John 1:1-5; Acts 2:38-47; 2. Corintians 5:17-19 / Genesis 1:1-2; Jan 1:1-5; Skutky 2:38-47; 2. Korintským 5:17-19

Luke 11:22-26; Luke 10:19-20; 1 John 5:1-5; 1 Peter 1:3-9; James 1:2-4; 2 Timothy 3:1-9 / Lukáš 11:1-4; Lukáš 11:19-20; 1 Jan 5:1-5; 1 Petrova 1:3-9; Jakub 1:2-4; Simon 3:1-9

Luke 11:1-4; Matthew 6:7-13; Ephesians 4:26-27; 2 Corinthians 2:10-11; Luke 11:5-10; Luke 11:11-13; 2 Corinthians 11:3-4; Hebrews 11:6 / Lukáš 11:1-4; Matouš 6:7-13; Efeským 4:26-27; 2 Korinským 2:10-11; Lukáš 11:5-10; Lukáš 11:11-13; 2 Korinským 11:3-4; Židům 11:6

Ephesians 6:12; 2. Corinthians 4:4, 10:4-5; 1. Peter 5:8-9; Ephesians 4:17-27; Ephesians 2:1-3; Philippians 4:6-9; 2. Corinthians 2:10-11 / Efezským 6:12; 2. Korintským 4:4, 10:4; 1. Petrova 5:8-9; Efezským 4:17-27; Efezským 2:1-3; Filipským 4:6-9; 2. Korintským 2:10-11

Ephesians 6:12; 2. Corinthians 4:4, 10:4; 1. Corinthians 2:1-5; Romans 1:16; 1. Corinthians 1:18; 2. Corinthians 10:5; Matthew 4:1-4; Genesis 3:4 / Efezským 6:12; 2. Korintským 4:4, 10:4; 1. Korintským 2:1-5; Římanům 1:16; 1. Korintským 1:18; 2. Korintským 10:5; Matouš 4:1-4; Genesis 3:4

John 6:44; Acts 16:6-34 / Jan 6:44; Skutky 16:6-34

Genesis 1:11-12; Genesis 2:4-5; Deuteronomy 11:13-15; Isaiah 44:3-4; Joel 2:28-29; Acts 1:8; John 6:26-29; John 6:63; John 6:66-69; John 15:8; Matthew 28:18-20; Matthew 9:37-38; Matthew 7:15-18 / Genesis 1:11-12; Genesis 2:4-5; Deuteronomium 11:13-15; Izajáš 44:3-4; Jóel 2:28-29; Skutky 1:8; Jan 6:26-29; Jan 6:63; Jan 6:66-69; Jan 15:8; Matouš 28:18-20; Matouš 9:37-38; Matouš 7:15-18

Matouš 28:11-15; 1. Korintským 15:3-8 / Matthew 28:11-15; 1. Corinthians 15:3-8

John 15:1-6; Matthew 7:15-20; Matthew 7:7-12; 1. John 5:14-15; John 15:7-8,16-17; Genesis 1:11-12 / Jan 15:1-6; Matouš 7:15-20; Matouš 7:7-12; 1. Janova 5:14-15; Jan 15:7-8,16-17; Genesis 1:11-12

Ephesians 1:3; 2. Peter 1:1-4; Luke 2:24,52; Proverbs 6:6-11; Luke 2:49; Luke 4:43; Luke 9:22; Mark 10:17; Matthew 16:24; John 3:7; John 4:24 / Efezským 1:3; 2. Petrův 1:1-9; Lukáš 2:24,52; Přísloví 6:6-11; Lukáš 2:49; Lukáš 4:43; Lukáš 9:22; Marek 10:17; Matouš 16:24; Jan 3:7; Jan 4:24

Ephesians 1:3; 2. Peter 1:1-4; Luke 6:46-49 / Efezským 1:3; 2. Petrův 1:1-9; Lukáš 6:46-49

Ephesians 1:3; 2. Peter 1:1-9; Isaiah 55:8-11; John 1:14; James 4:1-6 / Efezským 1:3; 2. Petrův 1:1-9; Izajáš 55:8-11; Jan 1:14; Jakubův 4:1-6

Genesis 1:28,2:15, Ephesians 1:3; 2. Corinthians 5:17-18, Romans 5:12-21; 1. Corinthians 15:45-50; 2. Corinthians 1:20-22 / Genesis 1:28,2:15, Efezským 1:3; 2. Korintským 5:17-18, Římanům 5:12-21; 1. Korintským 15:45-50; 2. Korintským 1:20-22

Genesis 1:26-28,2:15, Genesis 3:1-19; John 3:16-21 / Genesis 1:26-28,2:15, Genesis 3:1-19; Jan 3:16-21

Ecclesiastes 3:2; Galatians 3:23 - 4:2 / Kazatel 3:2; Galatským 3:23 - 4:2

Jonah 1:2; Jonah 3:4; Jonah 3:8-9; Acts 2:36-38; 2. Kings 20:1-3; Exodus 34:6-7; Romans 2:4; Exodus 33:19; 1. Corinthians 15:10; Psalm 33:16-22 / Jonáš 1:2; Jonáš 3:4; Jonáš 3:8-9; Skutky 2:36-38; 2. Královská 20:1-3; Exodus 34:6-7; Římanům 2:4; Exodus 33:19; 1. Korintským 15:10; Palm 33:16-22

Load more