Matouš 28:11-15; 1. Korintským 15:3-8 / Matthew 28:11-15; 1. Corinthians 15:3-8

John 15:1-6; Matthew 7:15-20; Matthew 7:7-12; 1. John 5:14-15; John 15:7-8,16-17; Genesis 1:11-12 / Jan 15:1-6; Matouš 7:15-20; Matouš 7:7-12; 1. Janova 5:14-15; Jan 15:7-8,16-17; Genesis 1:11-12

Ephesians 1:3; 2. Peter 1:1-4; Luke 2:24,52; Proverbs 6:6-11; Luke 2:49; Luke 4:43; Luke 9:22; Mark 10:17; Matthew 16:24; John 3:7; John 4:24 / Efezským 1:3; 2. Petrův 1:1-9; Lukáš 2:24,52; Přísloví 6:6-11; Lukáš 2:49; Lukáš 4:43; Lukáš 9:22; Marek 10:17; Matouš 16:24; Jan 3:7; Jan 4:24

Ephesians 1:3; 2. Peter 1:1-4; Luke 6:46-49 / Efezským 1:3; 2. Petrův 1:1-9; Lukáš 6:46-49

Ephesians 1:3; 2. Peter 1:1-9; Isaiah 55:8-11; John 1:14; James 4:1-6 / Efezským 1:3; 2. Petrův 1:1-9; Izajáš 55:8-11; Jan 1:14; Jakubův 4:1-6

Genesis 1:28,2:15, Ephesians 1:3; 2. Corinthians 5:17-18, Romans 5:12-21; 1. Corinthians 15:45-50; 2. Corinthians 1:20-22 / Genesis 1:28,2:15, Efezským 1:3; 2. Korintským 5:17-18, Římanům 5:12-21; 1. Korintským 15:45-50; 2. Korintským 1:20-22

Genesis 1:26-28,2:15, Genesis 3:1-19; John 3:16-21 / Genesis 1:26-28,2:15, Genesis 3:1-19; Jan 3:16-21

Ecclesiastes 3:2; Galatians 3:23 - 4:2 / Kazatel 3:2; Galatským 3:23 - 4:2

Jonah 1:2; Jonah 3:4; Jonah 3:8-9; Acts 2:36-38; 2. Kings 20:1-3; Exodus 34:6-7; Romans 2:4; Exodus 33:19; 1. Corinthians 15:10; Psalm 33:16-22 / Jonáš 1:2; Jonáš 3:4; Jonáš 3:8-9; Skutky 2:36-38; 2. Královská 20:1-3; Exodus 34:6-7; Římanům 2:4; Exodus 33:19; 1. Korintským 15:10; Palm 33:16-22

February 17, 2019

I have had enough / Už dost

1 Kings 19:1-8, John 4:13-14, John 5:39, John 6:35, Matthew 11:28-30 / 1 Královská 19:1-8, Jan 4:13-14, Jan 5:39, Jan 6:35, Matouš 11:28-30

1. Timothy 6:20-21; 1. Timothy 1:3-6; 2. Timothy 2:16-18; John 12:28-29; 2. Corinthians 11:3 / 1. Timoteovi 6:20-21; 1. Timoteovi 1:3-6; 2. Timoteovi 2:16-18; Jan 12:28-29; 2. Korintským 11:3

1. Timothy 6:17-21; Luke 6:38; Proverbs 30:7-9; Luke 12:16-21; Luke 18:18-30 / 1. Timoteovi 6:17; Lukáš 6:38; Přísloví­ 30:7-9; Lukáš 12:16-21; Lukáš 18:18-30

January 27, 2019

Posvěcení / Sanctification

Marek 16:15-16; Jan 5:18-24; 1. Tesalonickým 4:3-5; Jozue 24:15; Jan 17:17-20; Marek 7:6; Efezským 1:1; Skutky 1:1-2; Jan 5:19; 2. Timoteovi 4:7-8; Matouš 13:43; 1. Timoteovi 4:8 /Mark 16:15-16; John 5:18-24; 1. Thessalonians 4:3-5; Joshua 24:15; John 17:17-20; Mark 7:6; Ephesians 1:1; Acts 1:1-2; Jan 5:19; 2. Timothy 4:7-8; Matthew 13:43; 1. Timothy 4:8

1. Timothy 6:11-16; 1. Timothy 1:18; 1. Corinthians 9:25-26; James 4:7; Philippians 2:12-13; Philippians 3:12-14 / 1. Timoteovi 6:11-16; 1. Timoteovi 1:18; 1. Korintským 9:25-26; Jakub 4:7; Filipským 2:12-13; Filipským 3:12-14

John 18:37; John 17:15-19; 1 Timothy 6:3-10; Matthew 6:24 / Jan 18:37; Jan 17:15-19; 1 Timoteovi 6:3-10; Matouš 6:24

Proverbs 1:7; Daniel 1:17; Daniel 3:16-29; / Přísloví 1:7; Daniel 1:17; Daniel 3:16-29;

1 Timothy 6:1-2; Galatians 3:28; Ephesians 6:5-9; Colossians 3:22-25; / 1 Timoteovi 6:1-2; Galatským 3:28; Efezským 6:5-9; Koloským 3:22-25

1 Timothy 5:17-25; 1. Thessalonians 5:12; Hebrews 13:17; 1. Corinthians 9:4-14; Luke 6:7 / 1. Timoteovi 5:17-25; 1. Tesalonickým 5:12; Židům 13:17; 1. Korintským 9:4-14; Lukáš 6:7

1 Timothy 5:1-11; Leviticus 19:32 / 1. Timoteovi 5:1-11; Leviticus 19:32

1. Timothy 4:12-16; 1. Thessalonians 1:6-8; Philippians 1:12-14 / 1. Timoteovi 4:12-16; 1. Tesalonickým 1:6-8; Filipským 1:12-14

1. Timothy 4:1-11 / 1. Timoteovi 4:1-11

1. Timothy 4:1; 2. Timothy 3:1-5; 2. Peter 3:3 / 1. Timoteovi 4:1; 2. Timoteovi 3:1-5; 2. Petrův 3:3

Philippians 4:1-7; Romans 8:28 / Filipským 4:1-7; Římanům 8:28

1. Timothy 3:16; John 1:14; 1. Peter 1:20; 1. John 3:5; 1. John 3:8; Matthew 3:16; Romans 1:4; Colossians 1:5-6; Colossians 1:23; Acts 1:9-11 / 1. Timoteovi 3:16; Jan 1:14; 1. Petrův 1:20; 1. Janův 3:5; 1. Janův 3:8; Matouš 3:16; Římanům 1:4; Koloským 1:5-6; Koloským 1:23; Skutky 1:9-11

1. Timothy 3:7-16 / 1. Timoteovi 3:7-16

Ezekiel 4:7; Isaiah 32:15; Isaiah 41:17–20; Psalm 42:2; 1 Peter 1:18; Ephesians 3:14–21; Ephesians 5:18; Luke 14:23; Isaiah 55:11; John 16:7-15; Ezekiel 36:26; Romans 8:26; Acts 1:4–8; John 7:38; Joel 3:18; Joel 2:28; Acts 2:17; Acts 4:31; Acts 13:52; Acts 6:3–4; Acts 6:7; 2 Peter 2:17-19; Jeremiah 2:13; Mark 7:6; James 3:7–12; Colossians 3:15; Matthew 15:16–19; Colossians 2:18; Philemon 7; Proverbs 25:25; 1 Corinthians 2:9–12; Colossians 4:2–6; 1 Peter 3:15–16; 1 Corinthians 14:24–25; Acts 2:37 / Ezechiel 4:7; Izajáš 32:15; Izajáš 41:17–20; Žalm 42:2; 1 Petrův 1:18; Efezským 3:14–21; Efezským 5:18; Lukáš 14:23; Izajáš 55:11; Jan 16:7-15; Ezechiel 36:26; Římanům 8:26; Skutky 1:4–8; Jan 7:38; Jóel 4:18; Jóel 3:1; Skutky 2:17; Skutky 4:31; Skutky 13:52; Skutky 6:3–4; Skutky 6:7; 2 Petrův 2:17-19; Jeremjáš 2:13; Marek 7:6; Jakub 3:7–12; Koloským 3:15; Matouš 15:16–19; Koloským 2:18; Filemonovi 7; Přísloví 25:25; 1 Korinským 2:9–12; Koloským 4:2–6; 1 Petrův 3:15–16; 1 Korintským 14:24–25; skutky 2:37

October 7, 2018

Sanctuary / Svatyne

Matthew 18:20; Isaiah 58:13-14; 1. Peter 2:4-6; 1. Corinthians 4:6 / Matouš 18:20; Izajáš 58:13-14; 1. Petrův 2:4-6; 1. Korintským 4:6

Acts 2:42-47; Acts 1:4-5 / Skutky 2:42-47; Skutky 1:4-5

1. Timothy 3:1-7 / 1. Timoteovi 3:1-7

1. Timothy 2:8-15; Genesis 2:15-18 / 1. Timoteovi 2:8-15; Genesis 2:15-18

1. Timothy 2:1-7; Romans 13:1; Proverbs 14:12; John 14:6; John 3:16-18 / 1. Timoteovi 2:1-7; Římanům 13:1; Přísloví 14:12; Jan 14:6; Jan 3:16-18

1. Timothy 1:18-20; 1. Timothy 6:12; 2. Timothy 2:3; 2. Timothy 4:7; 1. Corinthians 5:1-5 / 1. Timoteovi 1:18-20; 1. Timoteovi 6:12; 2. Timoteovi 2:3; 2. Timoteovi 4:7; 1. Korintským 5:1-5

1. Timothy 1:12-17; 1. Timothy 1:3-7; Acts 6:1-7; Ephesians 6:7-8; Colossians 3:23-24; 1. Corinthians 4:1-2 / 1. Timoteovi 1:12-17; 1. Timoteovi 1:3-7; 6:1-7; Ephesians 6:7-8; Colossians 3:23-24; 1. Corinthians 4:1-2

1. Timothy 1:1-11; 2. Timothy 4:1-4; Galatians 1:6-7; Matthew 5:17-20; Romans 8:1-4 / 1. Timoteovi 1:1-11; 2. Timoteovi 4:1-4; Galatským 1:6-7; Matouš 5:17-20; Římanům 8:1-4

Matthew 11:25-30; 2. Corinthians 4:8; 1. Corinthians 3:18-20; Isaiah 5:21; 1. Corinthians 8:2; Galatians 6:3; Matthew 6:5-8; Matthew 18:1-4; Matthew 6:9-13; James 4:10; 1. Peter 5:6 / Matouš 11:25-30; 2. Korintským 4:8; 1. Korintským 3:18-20; Izajáš 5:21; 1. Korintským 8:2; Galatským 6:3; Matouš 6:5-8; Matouš 18:1-4; Matouš 6:9-13; Jakubův 4:10; 1. Petrův 5:6

Lukáš 10:38-42; Lukáš 10:25-27; Jan 17:3; Filipským 1:9-11; Filipským 3:8; Koloským 2:6; Koloským 3:23 / Luke 10:38-42; Luke 10:25-27; John 17:3; Philippians 1:9-11; Philippians 3:8; Colossians 2:6; Colossians 3:23

Žalm 84:1-13; 1. Paralipomenom 9:19; Římanům 12:3; Římanům 1:6; Titovi 2:2-3; Titovi 2:6-8 / Psalm 84:1-12; 1. Chronicles 9:19; Romans 1:6; Titus 2:2-3; Titus 2:6-8

Matthew 13:54-58; Juda 1:17-21 / Matouš 13:54-58; list Judův 1:17-21

1. Peter 1:3-9; Relevation 21:3-4; Hebrews 11:1-3 / 1. Petrův 1:3-9; Zjevení 21:3-4; Židům 11:1-3

Romans 8:1-10; Exodus 14:10-16; Philippians 4:6 / Římanům 8:1-10; Exodus 14:10-16; Filipským 4:6

Romans 12:17-18; Romans 14:19; 1. Samuel 14:6-7; 1. Samuel 14:14-15; Matthew 18:19-20; Galatians 5:22-23 / Římanům 12:17-18; Římanům 14:19; 1. Samuelova 14:6-7; 1. Samuelova 14:14-15; Matouš 18:19-20; Galatským 5:22-23

Matthew 18:20; Matthew 16:15-19; 1. Corinthians 12:12-31; Relevation 21:9-10; Romans 12:4-8; 1. Peter 4:10-11; Acts 20:24; Leviticus 27:30; Malachi 3:6-12 / Matouš 18:20; Matouš 16:15-19; 1. Korintským 12:12-31; Zjevení 21:9-10; Římanům 12:4-8; 1. Petrův 4:10-11; Skutky 20:24; Leviticus 27:30; Malachiáš 3:6-12

Genesis 3:8-9; Hebrews 4:16; Psalm 5:1-3; Exodus 5:22-23; Philiphians 4:6; 1. Thesalonians 5:16-18; 1 Corinthians 19:12-13; Mathews 6:9-13 / Genesis 3:8-9; Židům 4:16; Žalm 5:2-4; Exodus 5:22-23; Filipským 4:6; 1. Tesalonickým 5:16-18; 1 Korintským 19:12-13; Matouš 6:9-13

Isaiah 64:7; Luke 15:20-23; 2. Peter 3:9; John 1:18; 1. Timothy 2:5; Colossians 1:15-17; 2. Corinthians 1:20; Romans 8:26-27; Ephesians 4:30; Acts 11:12; 2. Corinthians 1:21-22; John 16:13-14; Acts 4:29-31 / Izajáš 64:7; Lukáš 15:20-23; 2. Petrův 3:9; Jan 1:18; 1. Timoteovi 2:5; Koloským 1:15-17; 2. Korintským 1:20; Římanům 8:26-27; Efezským 4:30; Skutky 11:12; 2. Korintským 1:21-22; Jan 16:13-14; Skutky 4:29-31

John 1:1-2; 2.Timothy 3:16-17; 1.John 2:3-5; 2.Petr 1:16; Isaiah 40:8 / Jan 1:1-2; 2.Timoteovi 3:16-17; 1.Janova 2:3-5; 2.Petrova 1:16; Isaiáš 40:8

2. Korintským 5:17; Matouš 9:9; Jan 8:31; Matouš 28:19-20; Lukáš 12:8-9 / 2. Corinthians 5:17; Matthew 9:9; John 8:31; Matthew 28:19-20; Luke 12:8-9

2. Peter 1:1-11; Romans 1:28; 1. Timothy 2:1-6 / 2.Petrův 1:1-11; Římanům 1:28; 1. Timoteovi 2:1-6

Mark 4:35-41 / Marek 4:35-41

1. Corinthians 13:6; I John 3:18 / Efezským 4:1-32; Římanům 12:9; Jan 14:5; Jakub 5:19-20; I Korintským 13:6; I Jan 3:18

Load more