February 17, 2019

I have had enough / Už dost

00:0000:00

1 Kings 19:1-8, John 4:13-14, John 5:39, John 6:35, Matthew 11:28-30 / 1 Královská 19:1-8, Jan 4:13-14, Jan 5:39, Jan 6:35, Matouš 11:28-30

00:0000:00

1. Timothy 6:20-21; 1. Timothy 1:3-6; 2. Timothy 2:16-18; John 12:28-29; 2. Corinthians 11:3 / 1. Timoteovi 6:20-21; 1. Timoteovi 1:3-6; 2. Timoteovi 2:16-18; Jan 12:28-29; 2. Korintským 11:3

00:0000:00

1. Timothy 6:17-21; Luke 6:38; Proverbs 30:7-9; Luke 12:16-21; Luke 18:18-30 / 1. Timoteovi 6:17; Lukáš 6:38; Přísloví­ 30:7-9; Lukáš 12:16-21; Lukáš 18:18-30

January 27, 2019

Posvěcení / Sanctification

00:0000:00

Marek 16:15-16; Jan 5:18-24; 1. Tesalonickým 4:3-5; Jozue 24:15; Jan 17:17-20; Marek 7:6; Efezským 1:1; Skutky 1:1-2; Jan 5:19; 2. Timoteovi 4:7-8; Matouš 13:43; 1. Timoteovi 4:8 /Mark 16:15-16; John 5:18-24; 1. Thessalonians 4:3-5; Joshua 24:15; John 17:17-20; Mark 7:6; Ephesians 1:1; Acts 1:1-2; Jan 5:19; 2. Timothy 4:7-8; Matthew 13:43; 1. Timothy 4:8

00:0000:00

1. Timothy 6:11-16; 1. Timothy 1:18; 1. Corinthians 9:25-26; James 4:7; Philippians 2:12-13; Philippians 3:12-14 / 1. Timoteovi 6:11-16; 1. Timoteovi 1:18; 1. Korintským 9:25-26; Jakub 4:7; Filipským 2:12-13; Filipským 3:12-14

00:0000:00

John 18:37; John 17:15-19; 1 Timothy 6:3-10; Matthew 6:24 / Jan 18:37; Jan 17:15-19; 1 Timoteovi 6:3-10; Matouš 6:24

00:0000:00

Proverbs 1:7; Daniel 1:17; Daniel 3:16-29; / Přísloví 1:7; Daniel 1:17; Daniel 3:16-29;

00:0000:00

1 Timothy 6:1-2; Galatians 3:28; Ephesians 6:5-9; Colossians 3:22-25; / 1 Timoteovi 6:1-2; Galatským 3:28; Efezským 6:5-9; Koloským 3:22-25

00:0000:00

1 Timothy 5:17-25; 1. Thessalonians 5:12; Hebrews 13:17; 1. Corinthians 9:4-14; Luke 6:7 / 1. Timoteovi 5:17-25; 1. Tesalonickým 5:12; Židům 13:17; 1. Korintským 9:4-14; Lukáš 6:7

00:0000:00

1 Timothy 5:1-11; Leviticus 19:32 / 1. Timoteovi 5:1-11; Leviticus 19:32

00:0000:00

1. Timothy 4:12-16; 1. Thessalonians 1:6-8; Philippians 1:12-14 / 1. Timoteovi 4:12-16; 1. Tesalonickým 1:6-8; Filipským 1:12-14

00:0000:00

1. Timothy 4:1-11 / 1. Timoteovi 4:1-11

00:0000:00

1. Timothy 4:1; 2. Timothy 3:1-5; 2. Peter 3:3 / 1. Timoteovi 4:1; 2. Timoteovi 3:1-5; 2. Petrův 3:3

00:0000:00

Philippians 4:1-7; Romans 8:28 / Filipským 4:1-7; Římanům 8:28

00:0000:00

1. Timothy 3:16; John 1:14; 1. Peter 1:20; 1. John 3:5; 1. John 3:8; Matthew 3:16; Romans 1:4; Colossians 1:5-6; Colossians 1:23; Acts 1:9-11 / 1. Timoteovi 3:16; Jan 1:14; 1. Petrův 1:20; 1. Janův 3:5; 1. Janův 3:8; Matouš 3:16; Římanům 1:4; Koloským 1:5-6; Koloským 1:23; Skutky 1:9-11

00:0000:00

1. Timothy 3:7-16 / 1. Timoteovi 3:7-16

00:0000:00

Ezekiel 4:7; Isaiah 32:15; Isaiah 41:17–20; Psalm 42:2; 1 Peter 1:18; Ephesians 3:14–21; Ephesians 5:18; Luke 14:23; Isaiah 55:11; John 16:7-15; Ezekiel 36:26; Romans 8:26; Acts 1:4–8; John 7:38; Joel 3:18; Joel 2:28; Acts 2:17; Acts 4:31; Acts 13:52; Acts 6:3–4; Acts 6:7; 2 Peter 2:17-19; Jeremiah 2:13; Mark 7:6; James 3:7–12; Colossians 3:15; Matthew 15:16–19; Colossians 2:18; Philemon 7; Proverbs 25:25; 1 Corinthians 2:9–12; Colossians 4:2–6; 1 Peter 3:15–16; 1 Corinthians 14:24–25; Acts 2:37 / Ezechiel 4:7; Izajáš 32:15; Izajáš 41:17–20; Žalm 42:2; 1 Petrův 1:18; Efezským 3:14–21; Efezským 5:18; Lukáš 14:23; Izajáš 55:11; Jan 16:7-15; Ezechiel 36:26; Římanům 8:26; Skutky 1:4–8; Jan 7:38; Jóel 4:18; Jóel 3:1; Skutky 2:17; Skutky 4:31; Skutky 13:52; Skutky 6:3–4; Skutky 6:7; 2 Petrův 2:17-19; Jeremjáš 2:13; Marek 7:6; Jakub 3:7–12; Koloským 3:15; Matouš 15:16–19; Koloským 2:18; Filemonovi 7; Přísloví 25:25; 1 Korinským 2:9–12; Koloským 4:2–6; 1 Petrův 3:15–16; 1 Korintským 14:24–25; skutky 2:37

October 7, 2018

Sanctuary / Svatyne

00:0000:00

Matthew 18:20; Isaiah 58:13-14; 1. Peter 2:4-6; 1. Corinthians 4:6 / Matouš 18:20; Izajáš 58:13-14; 1. Petrův 2:4-6; 1. Korintským 4:6

00:0000:00

Acts 2:42-47; Acts 1:4-5 / Skutky 2:42-47; Skutky 1:4-5

00:0000:00

1. Timothy 3:1-7 / 1. Timoteovi 3:1-7

00:0000:00

1. Timothy 2:8-15; Genesis 2:15-18 / 1. Timoteovi 2:8-15; Genesis 2:15-18

00:0000:00

1. Timothy 2:1-7; Romans 13:1; Proverbs 14:12; John 14:6; John 3:16-18 / 1. Timoteovi 2:1-7; Římanům 13:1; Přísloví 14:12; Jan 14:6; Jan 3:16-18

00:0000:00

1. Timothy 1:18-20; 1. Timothy 6:12; 2. Timothy 2:3; 2. Timothy 4:7; 1. Corinthians 5:1-5 / 1. Timoteovi 1:18-20; 1. Timoteovi 6:12; 2. Timoteovi 2:3; 2. Timoteovi 4:7; 1. Korintským 5:1-5

00:0000:00

1. Timothy 1:12-17; 1. Timothy 1:3-7; Acts 6:1-7; Ephesians 6:7-8; Colossians 3:23-24; 1. Corinthians 4:1-2 / 1. Timoteovi 1:12-17; 1. Timoteovi 1:3-7; 6:1-7; Ephesians 6:7-8; Colossians 3:23-24; 1. Corinthians 4:1-2

00:0000:00

1. Timothy 1:1-11; 2. Timothy 4:1-4; Galatians 1:6-7; Matthew 5:17-20; Romans 8:1-4 / 1. Timoteovi 1:1-11; 2. Timoteovi 4:1-4; Galatským 1:6-7; Matouš 5:17-20; Římanům 8:1-4

00:0000:00

Matthew 11:25-30; 2. Corinthians 4:8; 1. Corinthians 3:18-20; Isaiah 5:21; 1. Corinthians 8:2; Galatians 6:3; Matthew 6:5-8; Matthew 18:1-4; Matthew 6:9-13; James 4:10; 1. Peter 5:6 / Matouš 11:25-30; 2. Korintským 4:8; 1. Korintským 3:18-20; Izajáš 5:21; 1. Korintským 8:2; Galatským 6:3; Matouš 6:5-8; Matouš 18:1-4; Matouš 6:9-13; Jakubův 4:10; 1. Petrův 5:6

00:0000:00

Lukáš 10:38-42; Lukáš 10:25-27; Jan 17:3; Filipským 1:9-11; Filipským 3:8; Koloským 2:6; Koloským 3:23 / Luke 10:38-42; Luke 10:25-27; John 17:3; Philippians 1:9-11; Philippians 3:8; Colossians 2:6; Colossians 3:23

00:0000:00

Žalm 84:1-13; 1. Paralipomenom 9:19; Římanům 12:3; Římanům 1:6; Titovi 2:2-3; Titovi 2:6-8 / Psalm 84:1-12; 1. Chronicles 9:19; Romans 1:6; Titus 2:2-3; Titus 2:6-8

00:0000:00

Matthew 13:54-58; Juda 1:17-21 / Matouš 13:54-58; list Judův 1:17-21

00:0000:00

1. Peter 1:3-9; Relevation 21:3-4; Hebrews 11:1-3 / 1. Petrův 1:3-9; Zjevení 21:3-4; Židům 11:1-3

00:0000:00

Romans 8:1-10; Exodus 14:10-16; Philippians 4:6 / Římanům 8:1-10; Exodus 14:10-16; Filipským 4:6

00:0000:00

Romans 12:17-18; Romans 14:19; 1. Samuel 14:6-7; 1. Samuel 14:14-15; Matthew 18:19-20; Galatians 5:22-23 / Římanům 12:17-18; Římanům 14:19; 1. Samuelova 14:6-7; 1. Samuelova 14:14-15; Matouš 18:19-20; Galatským 5:22-23

00:0000:00

Matthew 18:20; Matthew 16:15-19; 1. Corinthians 12:12-31; Relevation 21:9-10; Romans 12:4-8; 1. Peter 4:10-11; Acts 20:24; Leviticus 27:30; Malachi 3:6-12 / Matouš 18:20; Matouš 16:15-19; 1. Korintským 12:12-31; Zjevení 21:9-10; Římanům 12:4-8; 1. Petrův 4:10-11; Skutky 20:24; Leviticus 27:30; Malachiáš 3:6-12

00:0000:00

Genesis 3:8-9; Hebrews 4:16; Psalm 5:1-3; Exodus 5:22-23; Philiphians 4:6; 1. Thesalonians 5:16-18; 1 Corinthians 19:12-13; Mathews 6:9-13 / Genesis 3:8-9; Židům 4:16; Žalm 5:2-4; Exodus 5:22-23; Filipským 4:6; 1. Tesalonickým 5:16-18; 1 Korintským 19:12-13; Matouš 6:9-13

00:0000:00

Isaiah 64:7; Luke 15:20-23; 2. Peter 3:9; John 1:18; 1. Timothy 2:5; Colossians 1:15-17; 2. Corinthians 1:20; Romans 8:26-27; Ephesians 4:30; Acts 11:12; 2. Corinthians 1:21-22; John 16:13-14; Acts 4:29-31 / Izajáš 64:7; Lukáš 15:20-23; 2. Petrův 3:9; Jan 1:18; 1. Timoteovi 2:5; Koloským 1:15-17; 2. Korintským 1:20; Římanům 8:26-27; Efezským 4:30; Skutky 11:12; 2. Korintským 1:21-22; Jan 16:13-14; Skutky 4:29-31

00:0000:00

John 1:1-2; 2.Timothy 3:16-17; 1.John 2:3-5; 2.Petr 1:16; Isaiah 40:8 / Jan 1:1-2; 2.Timoteovi 3:16-17; 1.Janova 2:3-5; 2.Petrova 1:16; Isaiáš 40:8

00:0000:00

2. Korintským 5:17; Matouš 9:9; Jan 8:31; Matouš 28:19-20; Lukáš 12:8-9 / 2. Corinthians 5:17; Matthew 9:9; John 8:31; Matthew 28:19-20; Luke 12:8-9

00:0000:00

2. Peter 1:1-11; Romans 1:28; 1. Timothy 2:1-6 / 2.Petrův 1:1-11; Římanům 1:28; 1. Timoteovi 2:1-6

00:0000:00

Mark 4:35-41 / Marek 4:35-41

00:0000:00

1. Corinthians 13:6; I John 3:18 / Efezským 4:1-32; Římanům 12:9; Jan 14:5; Jakub 5:19-20; I Korintským 13:6; I Jan 3:18

00:0000:00

Ephesians 4:1-32; Romans 12:9; John 14:5; James 5:19-20; I Corinthians 13:6; I John 3:18 / Efezským 4:1-32; Římanům 12:9; Jan 14:5; Jakub 5:19-20; I Korintským 13:6; I Jan 3:18

00:0000:00

1.John 4:8-16; Ephesians 5:21-29, 32-33; Luke 7:41-47 NLT. / 1.Janův 4:8-16; Efezským 5:21-29, 32-33; Lukáš 7:41-47  

00:0000:00

Luke 1:31-35, Luke 2:17:35, Luke 2:11, Luke 2:21-22, Luke 2:28-42, Luke 2:48-52, Luke 4:16, Matthew 22:37, Deuteronomy 4:9-10 / Lukáš 1:31-35, Lukáš 2:17:35, Lukáš 2:11, Lukáš 2:21-22, Lukáš 2:28-42, Lukáš 2:48-52, Lukáš 4:16, Matouš 22:37, Deutenoromium 4:9-10

00:0000:00

1.Corinthians 1:18-24; Mark 15:25, 29-32,36; Acts 2:22-24; 1Peter 2:24; Mark 8:34; Phillipians 3:18-21; Galatians 6:14; Matthew 10:37-38; Mark 8:34-38; Acts 2:36-39  /  1.Korintským 1:18-24; Marek 15:25; 29-32;36; Skutky 2:22-24; 1.Petr 2:24; Mark 8:34; Filipským 3:18-21; Galatským 6:14; Matouš 10:37-38; Marek 8:34-38; Skutky 2:36-39

00:0000:00

Romans 5:12-17; Galatians 4:19; Romans 8:28-30; Philippians 3:8-10 / Římanům 5:12-17; Galatským 4:19; Římanům 8:28-30; Filipským 3:8-10 

00:0000:00

Matthew 7:12; Philippians 2:5-9 / Matouš 7:12; Filipským 2:5-9

00:0000:00

Revelation 21:6-7, 1 Corinthians 9:24, Genesis 13:1-18, Matthew 7:12 / Zjevení 21:6-7, 1 Korintským 9:24, Genesis 13:1-18, Matouš 7:12

00:0000:00

Luke 9:59-62, John 21:15-19 / Lukáš 9:59-62, Jan 21:15-19

00:0000:00

1. Corinthians 9:24-27 / 1. Korintským 9:24-27

Load more