Life Church Prague

Messages from Life Church

Joy to the World, the Lord has come / Radujte se, přichází Pán

December 17th, 2017
00:0000:00

Matthew 1:18-25; Luke 1:26-38; Luke 2:1-7; Matthew 8:20; Luke 2:10-11; Psalm 16:11; Relevation 3:20 / Matouš 1:18-25; Lukáš 1:26-38; Lukáš 2:1-7; Matouš 8:20; Lukáš 2:10-11; Žalm 16:11; Zjevení 3:20

Giving is enough / Dávání je dostatečné

December 10th, 2017
00:0000:00

Matthew 7:1; Matthew 7:7-12; Luke 6:32-38; John 1:12; Romans 4:3-5; Acts 20:32-35; Matthew 6:19-21; Luke 12:32-34; 1. Timothy 6:17-19; Philippians 4:14-19; 2. Corrinthians 9:6-11 / Matouš 7:1; Matouš 7:7-12; Lukáš 6:32-38; Jan 1:12; Římanům 4:3-5; Skutky 20:32-35; Matouš 6:19-21; Lukáš 12:32-34; 1. Timoteovi 6:17-19; Filipským 4:14-19; 2. Korinským 9:6-11 

Jaký je pravý Bůh? / What is the true God like?

December 3rd, 2017
00:0000:00

Koloským 4:5-6; Žalm 14:1; Židům 11:6; Římanům 1:18:22; Genesis :13-14; Skutky 17:24-25; Římanům 2:14-16; Skutky 17:26-27; Zjevení 1:8; Žalm 139:7-8; Zjeveni 3:20; Efezským 1:3-5; Žalm 94:11; 1. Timoteovi 4:16 / Colossians 4:5-6; Psalm 14:1; Hebrews 11:6; Romans 1:18:22; Genesis :13-14; Acts 17:24-25; Romants 2:14-16; Acts 17:26-27; Relevation 1:8; Psalm 139:7-8; Relevation 3:20; Ephesians 1:3-5; Psal 94:11; 1. Timothy 4:16

Living somewhere in the Middle / Žít někde uprostřed

November 26th, 2017
00:0000:00

Isaiah 40:27-30; Psalm 130:5; 2 Corinthians 4:16-18; 1 Peter 5:6-7 / Izaiáš 40:27-30; Žalm 130:5; 2 Korintským 4:16-18; 1 Petrova 5:6-7

Authority – Denying where it comes from / Autorita - Když popíráme její původ

November 19th, 2017
00:0000:00

Matthew 13:54-58; Matthew 21:23-27 / Matouš 13:54-58; Matouš 21:23-27

Authority – to share the Gospel II. / Autorita - ke sdílení Evangelia II.

November 12th, 2017
00:0000:00

 2. Corinthians 4:1-18; Hebrew 13:5-6; James 1:2-4; 2. Corinthians 6:3-11 / 2. Korintským 4:1-18; Židům 13:5-6; Jakubův 1:2-4; 2. Korintským 6:3-11

Authority – to share the Gospel / Autorita - ke sdílení Evangelia

November 5th, 2017
00:0000:00

Matthew 28:18-20; 2. Corinthians 4:1-7; 1. Timothy 1:16; 2. Corinthians 2:15-17 / Matouš 28:18-20; 2. Korintským 4:1-7; 1. Timoteovi 1:16; 2. Korintským 2:15-17

Power of Worship / Síla chvály

October 29th, 2017
00:0000:00

Psalm 40:1-3 / Žalm 40:2-4

I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob / Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův

October 22nd, 2017
00:0000:00

Matthew 22:32 / Matouš 22:32

Authority - Over the enemy / Autorita - Proti nepříteli

October 15th, 2017
00:0000:00

Luke 10:1-22 / Lukáš 10:1-22

Authority - to do His will / Autorita - ke konání Jeho vůle

October 8th, 2017
00:0000:00

Matthew 28:16-20; John 14:10-14; John 20:29; 1. Peter 1:8-9; Acts 9:27; Matthew 7:22; Acts 2:38; Acts 3:6; Acts 3:16; 1. John 5:14-15 / Matouš 28:16-20; Jan 14:10-14; Jan 20:29; 1. Petrův 1:8-9; Skutky 9:27; Matouš 7:22; Skutky 2:38; Skutky 3:6; Skutky 3:16; 1. Janův 5:14-15

Faith in the authority of Jesus / Víra v Ježíšovu autoritu

October 1st, 2017
00:0000:00

Matthew 8:5-13; 1. Peter 5:5-7; Luke 6:46 / Matouš 8:5-13; 1. Petrův 5:5-7; Lukáš 6:46

Commitment VIII. - To Love one another / Odevzdání VIII. - Milovat jeden druhého

September 24th, 2017
00:0000:00

1. Corinthians 13:1-8 / 1. Korintským 13:1-8

Commitment VII. - To Stay / Odevzdání VII. - Závazek zůstat

September 17th, 2017
00:0000:00

John 6:60-71; John 6:53-58; Matthew 4:4; Deuteronomy 8:3; Luke 9:57-62 / Jan 6:60-71; Jan 6:53-58; Matouš 4:4; Deuteronium 8:3; Lukáš 9:57-62

Commitment VI. - Staying full of God / Odevzdání VI. - Zůstat plný Boha

September 10th, 2017
00:0000:00

John 4:10-20,27,31-34; Luke 11:17,23-28; 2. Corinthians 6:14-15; Ephesians 4:13; John 4:10; Matthew 5:6 / Jan 4:10-20,27,31-34; Lukáš 11:17,23-28; 2. Korintským 6:14-15; Efezským 4:13; Jan 4:10; Matouš 5:6

Commitment V. - Commitment to God / Odevzdání V. - Odevzdání se Bohu

September 3rd, 2017
00:0000:00

Matthew 22:37-40; Luke 16:13; Matthew 7:21-23; Genesis 2:18 / Matouš 22:37-40; Lukáš 16:13; Matouš 7:21-23; Genesis 2:18

Commitment IV. - Commitment to an intimate connections / Odevzdání IV. - Závazek k důvěrným vztahům

August 27th, 2017
00:0000:00

John 12:42; 1. Corinthians 10:16; 1. John 1:3; Acts 2:42 / Jan 12:42; 1. Korinským 10:16; 1. Janův 1:3; Skutky 2:42

Commitment III - To the words of God / Odevzdání III - k Božím slovům

August 20th, 2017
00:0000:00

Luke 14:25-30; Matthew 26:20-22; John 8:31-37; John 8:42-47; Romans 6:16-18; Matthew 4:4; 1. Timothy 2:4; John 15:7 / Lukáš 14:25-30; Matouš 26:20-22; Jan 8:31-37; Jan 8:42-47; Římanům 6:16-18; Matouš 4:4; 1. Timoteovi 2:4; Jan 15:7

Commitment II / Odevzdání II

August 13th, 2017
00:0000:00

Proverbs 19:21; Ephesians 1:3-14; Romans 8:28-30 / Přísloví 19:21; Efezským 1:3-14; Římanům 8:28-30

Commitment I / Odevzdání I

August 6th, 2017
00:0000:00

Isaiah 40:28-31; 1. Peter 5:18-11 / Izaiáš 40:28-31; 1. Petrův 5:18-11

I am still here / Jsem stále zde

July 30th, 2017
00:0000:00

Hebrews 3:13; 1 Thessalonians 5:11; Romans 15:1-4; Acts 18:27; Acts 14:22; Hebrews 10:24-25; Proverbs 12:25/ Židům 3:13; 1 Tesalonickým 5:11; Římanům 15:1-4; Skutky 18:27; Skutky 18:22; Židům 10:24-25; Přísloví 12:25

I am the salt of the earth / Jsem solí země

July 23rd, 2017
00:0000:00

Matthew 5:1-16 / Matouš 5:1-16

I am - what I am by the grace of God / Jsem - Boží milostí jsem to, co jsem

July 16th, 2017
00:0000:00

1. Corinthians 15:1-11; Hebrews 12:14-17; John 6:28-29; 2. Corinthians 9:8; Ephesians 3:20; John 6:28-29 / 1. Korintským 15:1-11; Židům 12:14-17; Jan 6:28-29; 2. Korintským 9:8; Efezský, 3:20; Jan 6:28-29

I am - The Light of the World / Jsem - světlo světa

July 9th, 2017
00:0000:00

Matthew 5:14-16; John 1:1-4, John 3:16-21; John 8:12; John 9:1-5 / Matouš 5:14-16; Jan 1:1-4, Jan 3:16-21; Jan 8:12; Jan 9:1-5

I am - Fruitful / Jsem - Plodný

June 25th, 2017
00:0000:00

John 15:1-21, John 13:35 / Jan 15:1-21, Jan 13:35

I am - His friend: therefore His hands / Jsem - Jeho přítel: a tedy Jeho ruce

June 18th, 2017
00:0000:00

John 15:13-17; James 2:23; Genesis 18:17; Amos 3:7 / Jan 15:13-17; Jakub 2:23; Genesis 18:17; Amos 3:7

I am - Maturing into a follower of Christ / Jsem - dospívající následovník Krista

June 11th, 2017
00:0000:00

Philippians 3:12-14; 1. Corinthians 2:14-16; 1. Corinthians 3:1-7; Hebrews 5:7-14; 1. John 2:27; Hebrews 6:1-3 / Filipským 3:12-14; 1. Korintským 2:14-16; 1. Korintským 3:1-7; Židům 5:7-14; 1. Janův 2:27, Židům 6:1-3

I am - Spirit-filled / Jsem - naplněn Duchem

June 4th, 2017
00:0000:00

John 14:26; John 16:12-15; 1. Corinthians 2:9-16; Revelation 2:7 / Jan 14:26; Jan 16:12-15; 1. Korintským 2:9-16; Zjevení 2:7

I am - Convinced / Jsem - přesvědčen

May 28th, 2017
00:0000:00

Romans 8:38-39; Luke 16:27-31; Romans 8:28-39; Philipphians 1:19-24; 1. Corinthians 11:17-26 / Římanům 8:38-39; Lukáš 16:27-31; Římanům 8:28-39; Filipským 1:19-24; 1. Korintským 11:17-26

I am - being changed / Já jsem - proměňován

May 21st, 2017
00:0000:00

Romans 8:5-8; Romans 8:9-11; John 17:20-23; Romans 8:12-14; Galatians 5:19-25; Matthew 26:41; Hebrews 3:12-14; Hebrews 4:1-2; Hebrews 4:11-15; Hebrews 10:8-14; / Římanům 8:5-8; Římanům 8:9-11; Jan 17:20-23; Římanům 8:12-14; Galatským 5:19-25; Matouš 26:41; Židům 3:12-14; Židům 4:1-2; Židům 4:11-15; Židům 10:8-14;

I am the worst / Jsem ten nejhorší

May 14th, 2017
00:0000:00

1. Timothy 1:12-17; 1. Timothy 1:9-10; Romans 7:7-25; Romans 8:1-4 / 1. Timoteovi 1:12-17; 1. Timoteovi 1:9-10; Římanům 7:7-25; Římanům 8:1-4

Are we Body Conscious II. / Máme péči o Tělo? II.

May 7th, 2017
00:0000:00

Ephesians 3:14-21; Ephesians 4:11-16; Romans 5:5; 1. Timothy 1:14 / Efezským 3:14-21; Efezským 4:11-16; Římanům 5:5; 1. Timoteovi 1:14

What kind of friend is Jesus / Jaký je Ježíš přítel?

April 30th, 2017
00:0000:00

John 15:13; Romans 8:31-39; Proverbs 17:17; Job 42:10 / Jan 15:13; Římanům 8:31-39; Přísloví 17:17; Jób 42:10

Are we Body Conscious / Máme péči o Tělo?

April 23rd, 2017
00:0000:00

1. Corinthians 12:1-27; Matthew 12:46-50 / 1. Korintským 12:1-27; Matouš 12:46-50

Easter service. / Velikonoční bohoslužba.

April 16th, 2017
00:0000:00

John 11:25; Deuteronomy 30:19; Romans 10:9-10; Luke 6:46-49 / Jan 11:25; Deuteronomy 30:19; Římanům 10:9-10; Lukáš 6:46-49

Finding True Life, Light and Love IV. / Najít pravý život, světlo a lásku IV.

April 9th, 2017
00:0000:00

1. John 1:1-7; Ephesians 2:10; John 15:5-14; 1 John 2:3; 1. Corinthians 10:1-12; Deuteronomy 6:5; Matthew 22:39 / 1. Janův 1:1-7; Efezským 2:10; 1. Jan 15:5-14; 1. Janův 2:3; 1. Korintským 10:1-12; Deuteronomium 6:5; Matouš 22:39

Finding True Life, Light and Love III. / Najít pravý život, světlo a lásku III.

April 2nd, 2017
00:0000:00

1. John 1:5-2:11; Luke 4:18-21 / 1. Janův 1:5-2:11; Lukáš 4:18-21

Finding True Life, Light and Love II. / Najít pravý život, světlo a lásku II.

March 19th, 2017
00:0000:00

1. John 1:3-7; John 1:1-4; 1. John 2:9-10; John 8:1-4 / 1. Janův 1:3-7; Jan 1:1-4; 1. Janův 2:9-10; Jan 8:12

Finding True Life, Light and Love I. / Najít pravý život, světlo a lásku I.

March 12th, 2017
00:0000:00

1 John 1:1-4; 1 John 1:1; John 4:14; John 14:6; John 6:27 / 1 Jan 1:1-4; 1 Jan 1:1; Jan 4:14; Jan 14:6; Jan 6:27

A Math Problem / Matematický problém

March 5th, 2017
00:0000:00

Proverbs 3:5; 1. Corinthians 10:13; 2. Peter 1:3; 2. Peter 1:5-8 / Přísloví 3:5; 1. Korintským 10:13; 2. Petrův 1:3; 2. Petrův 1:5-8

Připomínej si Jeho dobrotu / Remember His goodness

February 26th, 2017
00:0000:00

Deuteronomium 4:9-10; Deuteronomium 4:23; 1. Korintským 15:1-2; 2. Petrova 1:12-13; Zjevení 3:3; Pláč 3:17; Izajáš 49:15; Izajáš 43:25; Židům 8:12; Jozue 4:21; Žalm 63:7-12; Žalm 105:5; Žalm 103:2 / Deuteronomy 4:9-10; Deuteronomy 4:23; 1. Corinthians 15:1-2; 2. Peter 1:12-13; Revelation 3:3; Lamentations 3:17; Isaiah 49:15; Isaiah 43:25; Hebrews 8:12; Joshua 4:21; Psalm 63:7-12; Psalm 105:5; Psalm 103:2

Služba v Církvi / Ministry in the Church

February 19th, 2017
00:0000:00

Efezským 5:24-27; Matouš 18:18-20; Matouš 16:18-19; Matouš 18:15-27; 1. Korintským 12:1; 1. Korintským 13; 1. Korintským 14; 1. Korintským 9:26-27; 1. Korintským 12:24-25; 1. Korintským 3:16-17 / Ephesians 5:24-27; Matthew 18:18-20; Matthew 16:18-19; Matthew 18:15-27; 1. Corinthians 12:1; 1. Corinthians 13; 1. Corinthians 14; 1. Corinthians 9:26-27; 1. Corinthians 12:24-25; 1. Corinthians 3:16-17

Máš talent! / You’ve got talent!

February 12th, 2017
00:0000:00

Matouš 25:14-30; Římanům 12:4-8; Kazatel 11:4 / Matthew 25:14-30; Romans 12:4-8; Ecclesiastes 11:4

Are we bringers of the good news? V. / Jsme nositeli dobré zprávy? V.

February 5th, 2017
00:0000:00

Luke 4:18-19; Galatians 1:6-7; Hebrews 4:12; Matthew 23:23-28; 2. Peter 2:1-3; 1. Timothy 1:3-7; 1. Timothy 4:7; 2. Timothy 4:3-4; 2. Timothy 3:1-8; 1. Corinthians 12:18; 2. Timothy 2:14-18 / Lukáš 4:18-19; Galatským 1:6-7; Židům 4:12; Matouš 23:23-28; 2. Petrův 2:1-3; 1. Timoteovi 1:3-7; 1. Timoteovi 4:7; 2. Timoteovi 4:3-4; 2. Timoteovi 3:1-8; 1. Korintským 12:18; 2. Timoteovi 2:14-18

Are we bringers of the good news? IV. / Jsme nositeli dobré zprávy? IV.

January 29th, 2017
00:0000:00

Luke 16:16; Luke 4:18-30; Matthew 13-52; Proverbs 22:6; Ephesians 6:4; Psalm 65:1-13; Psalm 51:12/ Lukáš 16:16; Lukáš 4:18-30; Matouš 13-52; Přísloví 22:6; Efezským 6:4; Žalm 65:2-14;Psalm 51:12

Are we bringers of the good news? III. / Jsme nositeli dobré zprávy? III.

January 22nd, 2017
00:0000:00

Luke 4:18-19; Mark 1:1, 14-15; Galatians 1:6-8; Luke 15:7; Luke 15:10; Luke 15:28-32; James 4:1-4; Matthew 6:24; Matthew 4:19; Acts 3:1-10 / Lukáš 4:18-19; Marek 1:1, 14-15; Galatským 1:6-8; Lukáš 15:7; Lukáš 15:10; Lukáš 15:28-32; Jakubův 4:1-4; Matouš 6:24; Matouš 4:19; Skutky 3:1-10

Are we bringers of the good news? II. / Jsme nositeli dobré zprávy? II.

January 15th, 2017
00:0000:00

Luke 4:18-21; Isaiah 5:20-21; 2 Corinthians 5:17-20; Matthew 5:48; Ephesians 1:6; Hebrews 13:18-21 / Lukáš 4:18-21; Izaijáš 5:20-21; 2 Korintským 5:17-20; Matouš 5:48; Efezským 1:6; Židům 13:18-21

Are we bringers of the good news? I. / Jsme nositeli dobré zprávy? I.

January 8th, 2017
00:0000:00

Matthew 4:23; Acts 5:42; Matthew 3:16-17; Luke 4:18-19; 2. Corinthians 8:8-9; Luke 4:18-21 / Matouš 4:23; Skutky 5:42; Matouš 3:16-17; Lukáš 4:18-19; 2. Korintským 8:8-9; Lukáš 4:18-21

More than enough III. / Víc než dost III.

December 18th, 2016
00:0000:00

Psalm 23:1-6 / Žalm 23:1-6

Ukaž a vyprávěj / Show and tell

December 11th, 2016
00:0000:00

Lukáš 1:39-55; Efezským 5:19; Marek 5:18:20; Lukáš 8:38-39; Jan 4:28-29; Jan 4:39-42; Jeremiáš 2:32; Ozeáš 13:6; Efezským 2:2,11-12; Lukáš 12:8-9; Exodus 20:16 / Luke 1:39-55; Ephesians 5:19; Mark 5:18:20; Luke 8:38-39; John 4:28-29; John 4:39-42; Jeremiah 2:32; Hosea 13:6; Ephesians 2:2,11-12; Luke 12:8-9; Exodus 20:16