Hebrews 12:29; Exodus 20:3-6; Song of Salomon 8:6; Matthew 25:34-46; Matthew 25:11-12; Revelation 3:15-16; Revelation 2:3-5; Relevation 3:19-20 / Židům 12:29; Exodus 20:3-6; Píseň písní; Matouš 25:34-46; Matouš 25:11-12; Zjevení 3:15-16; Zjevení 2:3-5; Zjevení 3:19-20

Ephesians 2:10; Genesis 1:26-28, 2:15; Matthew 6:25-34 / Efezským 2:10; Genesis 1:26-28, 2:15; Matouš 6:25-34

John 14:27; John 16:33; Romans 12:2; Psalm 73:1-5,13-14,21-26; Romans 8:38-39; John 18:4 / Jan 14:27; Jan 16:33; Římanům 12:2; Žalmy 73:1-5,13-14,21-26; Římanům 8:38-39; Jan 18:4

Deuteronomy 6:5-7; Ephessians 6:4; Proverbs 22:6; Proverbs 29:15; Matthew 18:6; 1. Samuel 1:10-11a; 1. Samuel 1:20; Psalm 78:4-7 / Deuteronomium 6:5-7; Efezským, 6:4; Přísloví 22:6; Přísloví 29:15; Matouš 18:6; 1. Samuelova 1:10-11a; 1. Samuelova 1:20; Žalmy 78:4-7

Ephessians 2:1-10 / Efezským 2:1-10

Ecclesiastes 12:13-14; Revelation 22:13-13; Matthew 7:21-23 / Kazatel 12:13-14; Zjevení 22:13-13; Matouš 7:21-23

Genesis 2:15; 1. Kings 19:9-13; 1. Thesselonians 4:9-12; Acts 17:24-27 / Genesis 2:15; 1. Královská 19:9-13; 1. Tesalonickým 4:9-12; Skutky 17:24-27

Matthew 7:12; John 13:34 / Matouš 7:12; Jan 13:34

July 21, 2019

Miluj! / Love!

Matthew 22:36-40; Matthew 5:17,43-44; John 13:34-35; 1. John 4:7-8; 1. John 4:11-12; 1. John 4:16,19-21; John 15:4; John 15:7-9,12 / Matouš 22:36-40; Matouš 5:17,43-44; Jan 13:34-35; 1. Janův 4:7-8; 1. Janův 4:11-12; 1. Janův 4:16,19-21; Jan 15:4; Jan 15:7-9,12

Exodus 15:22-26; Žalmy 103:2-5; 1. Petrův 2:24; Skutky 9:40; Marek 10:46-52; Marek 1:40-42; Skutky 28:25-27; 1. Timoteovi 2:3-4; 2. Paralipomenom 16:12-13; 2. Královská 20:1-5,7; 1. Janův 5:13-15; Matouš 10:1,8 / Exodus 15:22-26; Psalm 103:2-5; 1. Peter 2:24; Acts 9:40; Mark 10:46-52; Mark 1:40-42; Acts 28:25-27; 1. Timothy 2:3-4; 2. Chronicles 16:12-13; 2. Kings 20:1-5,7; 1. John 5:13-15; Mathew 10:1,8

Matthew 15:19; Acts 2:42; Hebrews 10:19-25; Jeremiah 18:6 / Matouš 15:19; Skutky 2:42; Židům 10:19-25; Jeremjáš 18:6

Genesis 3:6-19; Hebrews 4:13; 1. Corinthians 11:3; 1. Peter 3:7 / Genesis 3:6-19; Židům 4:13; 1. Korintským 11:3; 1. Petrův 3:7

Isaiah 29:13; Luke 6:46; Revelation 2:4-5 / Izajáš 29:13; Lukáš 6:46; Zjevení 2:4-5

Genesis 2:18a; Genesis 2:18b; Romans 1:18-25; Mathews 22:37-39 / Genesis 2:18a; Genesis 2:18b Římanům 1:18-25; Matouš 22:37-39

Genesis 1:1-2; John 1:1-5; Acts 2:38-47; 2. Corintians 5:17-19 / Genesis 1:1-2; Jan 1:1-5; Skutky 2:38-47; 2. Korintským 5:17-19

Luke 11:22-26; Luke 10:19-20; 1 John 5:1-5; 1 Peter 1:3-9; James 1:2-4; 2 Timothy 3:1-9 / Lukáš 11:1-4; Lukáš 11:19-20; 1 Jan 5:1-5; 1 Petrova 1:3-9; Jakub 1:2-4; Simon 3:1-9

Luke 11:1-4; Matthew 6:7-13; Ephesians 4:26-27; 2 Corinthians 2:10-11; Luke 11:5-10; Luke 11:11-13; 2 Corinthians 11:3-4; Hebrews 11:6 / Lukáš 11:1-4; Matouš 6:7-13; Efeským 4:26-27; 2 Korinským 2:10-11; Lukáš 11:5-10; Lukáš 11:11-13; 2 Korinským 11:3-4; Židům 11:6

Ephesians 6:12; 2. Corinthians 4:4, 10:4-5; 1. Peter 5:8-9; Ephesians 4:17-27; Ephesians 2:1-3; Philippians 4:6-9; 2. Corinthians 2:10-11 / Efezským 6:12; 2. Korintským 4:4, 10:4; 1. Petrova 5:8-9; Efezským 4:17-27; Efezským 2:1-3; Filipským 4:6-9; 2. Korintským 2:10-11

Ephesians 6:12; 2. Corinthians 4:4, 10:4; 1. Corinthians 2:1-5; Romans 1:16; 1. Corinthians 1:18; 2. Corinthians 10:5; Matthew 4:1-4; Genesis 3:4 / Efezským 6:12; 2. Korintským 4:4, 10:4; 1. Korintským 2:1-5; Římanům 1:16; 1. Korintským 1:18; 2. Korintským 10:5; Matouš 4:1-4; Genesis 3:4

John 6:44; Acts 16:6-34 / Jan 6:44; Skutky 16:6-34

Genesis 1:11-12; Genesis 2:4-5; Deuteronomy 11:13-15; Isaiah 44:3-4; Joel 2:28-29; Acts 1:8; John 6:26-29; John 6:63; John 6:66-69; John 15:8; Matthew 28:18-20; Matthew 9:37-38; Matthew 7:15-18 / Genesis 1:11-12; Genesis 2:4-5; Deuteronomium 11:13-15; Izajáš 44:3-4; Jóel 2:28-29; Skutky 1:8; Jan 6:26-29; Jan 6:63; Jan 6:66-69; Jan 15:8; Matouš 28:18-20; Matouš 9:37-38; Matouš 7:15-18

Matouš 28:11-15; 1. Korintským 15:3-8 / Matthew 28:11-15; 1. Corinthians 15:3-8

John 15:1-6; Matthew 7:15-20; Matthew 7:7-12; 1. John 5:14-15; John 15:7-8,16-17; Genesis 1:11-12 / Jan 15:1-6; Matouš 7:15-20; Matouš 7:7-12; 1. Janova 5:14-15; Jan 15:7-8,16-17; Genesis 1:11-12

Ephesians 1:3; 2. Peter 1:1-4; Luke 2:24,52; Proverbs 6:6-11; Luke 2:49; Luke 4:43; Luke 9:22; Mark 10:17; Matthew 16:24; John 3:7; John 4:24 / Efezským 1:3; 2. Petrův 1:1-9; Lukáš 2:24,52; Přísloví 6:6-11; Lukáš 2:49; Lukáš 4:43; Lukáš 9:22; Marek 10:17; Matouš 16:24; Jan 3:7; Jan 4:24

Ephesians 1:3; 2. Peter 1:1-4; Luke 6:46-49 / Efezským 1:3; 2. Petrův 1:1-9; Lukáš 6:46-49

Ephesians 1:3; 2. Peter 1:1-9; Isaiah 55:8-11; John 1:14; James 4:1-6 / Efezským 1:3; 2. Petrův 1:1-9; Izajáš 55:8-11; Jan 1:14; Jakubův 4:1-6

Genesis 1:28,2:15, Ephesians 1:3; 2. Corinthians 5:17-18, Romans 5:12-21; 1. Corinthians 15:45-50; 2. Corinthians 1:20-22 / Genesis 1:28,2:15, Efezským 1:3; 2. Korintským 5:17-18, Římanům 5:12-21; 1. Korintským 15:45-50; 2. Korintským 1:20-22

Genesis 1:26-28,2:15, Genesis 3:1-19; John 3:16-21 / Genesis 1:26-28,2:15, Genesis 3:1-19; Jan 3:16-21

Ecclesiastes 3:2; Galatians 3:23 - 4:2 / Kazatel 3:2; Galatským 3:23 - 4:2

Jonah 1:2; Jonah 3:4; Jonah 3:8-9; Acts 2:36-38; 2. Kings 20:1-3; Exodus 34:6-7; Romans 2:4; Exodus 33:19; 1. Corinthians 15:10; Psalm 33:16-22 / Jonáš 1:2; Jonáš 3:4; Jonáš 3:8-9; Skutky 2:36-38; 2. Královská 20:1-3; Exodus 34:6-7; Římanům 2:4; Exodus 33:19; 1. Korintským 15:10; Palm 33:16-22

February 17, 2019

I have had enough / Už dost

1 Kings 19:1-8, John 4:13-14, John 5:39, John 6:35, Matthew 11:28-30 / 1 Královská 19:1-8, Jan 4:13-14, Jan 5:39, Jan 6:35, Matouš 11:28-30

1. Timothy 6:20-21; 1. Timothy 1:3-6; 2. Timothy 2:16-18; John 12:28-29; 2. Corinthians 11:3 / 1. Timoteovi 6:20-21; 1. Timoteovi 1:3-6; 2. Timoteovi 2:16-18; Jan 12:28-29; 2. Korintským 11:3

1. Timothy 6:17-21; Luke 6:38; Proverbs 30:7-9; Luke 12:16-21; Luke 18:18-30 / 1. Timoteovi 6:17; Lukáš 6:38; Přísloví­ 30:7-9; Lukáš 12:16-21; Lukáš 18:18-30

January 27, 2019

Posvěcení / Sanctification

Marek 16:15-16; Jan 5:18-24; 1. Tesalonickým 4:3-5; Jozue 24:15; Jan 17:17-20; Marek 7:6; Efezským 1:1; Skutky 1:1-2; Jan 5:19; 2. Timoteovi 4:7-8; Matouš 13:43; 1. Timoteovi 4:8 /Mark 16:15-16; John 5:18-24; 1. Thessalonians 4:3-5; Joshua 24:15; John 17:17-20; Mark 7:6; Ephesians 1:1; Acts 1:1-2; Jan 5:19; 2. Timothy 4:7-8; Matthew 13:43; 1. Timothy 4:8

1. Timothy 6:11-16; 1. Timothy 1:18; 1. Corinthians 9:25-26; James 4:7; Philippians 2:12-13; Philippians 3:12-14 / 1. Timoteovi 6:11-16; 1. Timoteovi 1:18; 1. Korintským 9:25-26; Jakub 4:7; Filipským 2:12-13; Filipským 3:12-14

John 18:37; John 17:15-19; 1 Timothy 6:3-10; Matthew 6:24 / Jan 18:37; Jan 17:15-19; 1 Timoteovi 6:3-10; Matouš 6:24

Proverbs 1:7; Daniel 1:17; Daniel 3:16-29; / Přísloví 1:7; Daniel 1:17; Daniel 3:16-29;

1 Timothy 6:1-2; Galatians 3:28; Ephesians 6:5-9; Colossians 3:22-25; / 1 Timoteovi 6:1-2; Galatským 3:28; Efezským 6:5-9; Koloským 3:22-25

1 Timothy 5:17-25; 1. Thessalonians 5:12; Hebrews 13:17; 1. Corinthians 9:4-14; Luke 6:7 / 1. Timoteovi 5:17-25; 1. Tesalonickým 5:12; Židům 13:17; 1. Korintským 9:4-14; Lukáš 6:7

1 Timothy 5:1-11; Leviticus 19:32 / 1. Timoteovi 5:1-11; Leviticus 19:32

1. Timothy 4:12-16; 1. Thessalonians 1:6-8; Philippians 1:12-14 / 1. Timoteovi 4:12-16; 1. Tesalonickým 1:6-8; Filipským 1:12-14

1. Timothy 4:1-11 / 1. Timoteovi 4:1-11

1. Timothy 4:1; 2. Timothy 3:1-5; 2. Peter 3:3 / 1. Timoteovi 4:1; 2. Timoteovi 3:1-5; 2. Petrův 3:3

Philippians 4:1-7; Romans 8:28 / Filipským 4:1-7; Římanům 8:28

1. Timothy 3:16; John 1:14; 1. Peter 1:20; 1. John 3:5; 1. John 3:8; Matthew 3:16; Romans 1:4; Colossians 1:5-6; Colossians 1:23; Acts 1:9-11 / 1. Timoteovi 3:16; Jan 1:14; 1. Petrův 1:20; 1. Janův 3:5; 1. Janův 3:8; Matouš 3:16; Římanům 1:4; Koloským 1:5-6; Koloským 1:23; Skutky 1:9-11

1. Timothy 3:7-16 / 1. Timoteovi 3:7-16

Ezekiel 4:7; Isaiah 32:15; Isaiah 41:17–20; Psalm 42:2; 1 Peter 1:18; Ephesians 3:14–21; Ephesians 5:18; Luke 14:23; Isaiah 55:11; John 16:7-15; Ezekiel 36:26; Romans 8:26; Acts 1:4–8; John 7:38; Joel 3:18; Joel 2:28; Acts 2:17; Acts 4:31; Acts 13:52; Acts 6:3–4; Acts 6:7; 2 Peter 2:17-19; Jeremiah 2:13; Mark 7:6; James 3:7–12; Colossians 3:15; Matthew 15:16–19; Colossians 2:18; Philemon 7; Proverbs 25:25; 1 Corinthians 2:9–12; Colossians 4:2–6; 1 Peter 3:15–16; 1 Corinthians 14:24–25; Acts 2:37 / Ezechiel 4:7; Izajáš 32:15; Izajáš 41:17–20; Žalm 42:2; 1 Petrův 1:18; Efezským 3:14–21; Efezským 5:18; Lukáš 14:23; Izajáš 55:11; Jan 16:7-15; Ezechiel 36:26; Římanům 8:26; Skutky 1:4–8; Jan 7:38; Jóel 4:18; Jóel 3:1; Skutky 2:17; Skutky 4:31; Skutky 13:52; Skutky 6:3–4; Skutky 6:7; 2 Petrův 2:17-19; Jeremjáš 2:13; Marek 7:6; Jakub 3:7–12; Koloským 3:15; Matouš 15:16–19; Koloským 2:18; Filemonovi 7; Přísloví 25:25; 1 Korinským 2:9–12; Koloským 4:2–6; 1 Petrův 3:15–16; 1 Korintským 14:24–25; skutky 2:37

October 7, 2018

Sanctuary / Svatyne

Matthew 18:20; Isaiah 58:13-14; 1. Peter 2:4-6; 1. Corinthians 4:6 / Matouš 18:20; Izajáš 58:13-14; 1. Petrův 2:4-6; 1. Korintským 4:6

Acts 2:42-47; Acts 1:4-5 / Skutky 2:42-47; Skutky 1:4-5

1. Timothy 3:1-7 / 1. Timoteovi 3:1-7

Load more