July 17, 2016

Chtění i činění / To Will and to Do

Filipským 2,12-13; Římanům 13,3; 2.Korinským 8,10-11; Deuteronomium 4,9; Exodus 20,2; Galatským 5,17;
Zjevení 22,17 / Philippians 2:12-13; Romans 13:3; 2.Corinthians 8:10-11; Deuteronomy 4:9; Exodus 20:2; 
Galatians 5:17; Relevation 22,17

More episodes

Load more