September 7, 2014

Vím, kdo jsem - Nové stvoření v Kristu / I know who I am - New creation in Christ

Osnova zde / Outline in Czech here: Vím, kdo jsem PDF
Římanům 10:9; 2. Korinským 5:17,21; Exodus 3:14; Jan 3:3; Jan 3:7; Efeským 2:8-9; Efeským 2:10; Jakubův 2:14; Jakubův 2:26; Koloským 1:10; 2. Timoteovi 1:12; Jan 1:1-5; Jan 6:68-69; Jan 20:30-31; Jan 3:16; Filipským 2:6-11; Římanům 10:2-3; Jan 15:5; Jan 6:56; Jan 8:31-32; Skutky 2:42; Židům 10:25; Jan 4:23-24; 1. Tesalonským 5:17; Lukáš 9:23 / Romans 10:9; 2. Corinthians 5:17,21; Exodus 3:14; John 3:3; John 3:7; Ephesians 2:8-9; Ephesians 2:10; James 2:14; James 2:26; Colossians 1:10; 2. Timothy 1:12; John 1:1-5; John 6:68-69; John 20:30-31; John 3:16; Philippians 2:6-11; Romans 10:2-3; John 15:5; John 6:56; John 8:31-32; Acts 2:42; Hebrews 10:25; John 4:23-24; 1. Thessalonians 5:17; Luke 9:23 

More episodes

Load more