Life Church Prague

Messages from Life Church

Commitment II / Odevzdání II

August 13th, 2017
00:0000:00

Proverbs 19:21; Ephesians 1:3-14; Romans 8:28-30 / Přísloví 19:21; Efezským 1:3-14; Římanům 8:28-30

Commitment I / Odevzdání I

August 6th, 2017
00:0000:00

Isaiah 40:28-31; 1. Peter 5:18-11 / Izaiáš 40:28-31; 1. Petrův 5:18-11

I am still here / Jsem stále zde

July 30th, 2017
00:0000:00

Hebrews 3:13; 1 Thessalonians 5:11; Romans 15:1-4; Acts 18:27; Acts 14:22; Hebrews 10:24-25; Proverbs 12:25/ Židům 3:13; 1 Tesalonickým 5:11; Římanům 15:1-4; Skutky 18:27; Skutky 18:22; Židům 10:24-25; Přísloví 12:25

I am the salt of the earth / Jsem solí země

July 23rd, 2017
00:0000:00

Matthew 5:1-16 / Matouš 5:1-16

I am - what I am by the grace of God / Jsem - Boží milostí jsem to, co jsem

July 16th, 2017
00:0000:00

1. Corinthians 15:1-11; Hebrews 12:14-17; John 6:28-29; 2. Corinthians 9:8; Ephesians 3:20; John 6:28-29 / 1. Korintským 15:1-11; Židům 12:14-17; Jan 6:28-29; 2. Korintským 9:8; Efezský, 3:20; Jan 6:28-29

Friend of God V.

July 14th, 2017
00:0000:00

I am - The Light of the World / Jsem - světlo světa

July 9th, 2017
00:0000:00

Matthew 5:14-16; John 1:1-4, John 3:16-21; John 8:12; John 9:1-5 / Matouš 5:14-16; Jan 1:1-4, Jan 3:16-21; Jan 8:12; Jan 9:1-5

Friend of God IV.

July 7th, 2017
00:0000:00

I am - Fruitful / Jsem - Plodný

June 25th, 2017
00:0000:00

John 15:1-21, John 13:35 / Jan 15:1-21, Jan 13:35

I am - His friend: therefore His hands / Jsem - Jeho přítel: a tedy Jeho ruce

June 18th, 2017
00:0000:00

John 15:13-17; James 2:23; Genesis 18:17; Amos 3:7 / Jan 15:13-17; Jakub 2:23; Genesis 18:17; Amos 3:7

Friend of God III.

June 16th, 2017
00:0000:00

I am - Maturing into a follower of Christ / Jsem - dospívající následovník Krista

June 11th, 2017
00:0000:00

Philippians 3:12-14; 1. Corinthians 2:14-16; 1. Corinthians 3:1-7; Hebrews 5:7-14; 1. John 2:27; Hebrews 6:1-3 / Filipským 3:12-14; 1. Korintským 2:14-16; 1. Korintským 3:1-7; Židům 5:7-14; 1. Janův 2:27, Židům 6:1-3

Friend of God II.

June 9th, 2017
00:0000:00

I am - Spirit-filled / Jsem - naplněn Duchem

June 4th, 2017
00:0000:00

John 14:26; John 16:12-15; 1. Corinthians 2:9-16; Revelation 2:7 / Jan 14:26; Jan 16:12-15; 1. Korintským 2:9-16; Zjevení 2:7

I am - Convinced / Jsem - přesvědčen

May 28th, 2017
00:0000:00

Romans 8:38-39; Luke 16:27-31; Romans 8:28-39; Philipphians 1:19-24; 1. Corinthians 11:17-26 / Římanům 8:38-39; Lukáš 16:27-31; Římanům 8:28-39; Filipským 1:19-24; 1. Korintským 11:17-26

I am - being changed / Já jsem - proměňován

May 21st, 2017
00:0000:00

Romans 8:5-8; Romans 8:9-11; John 17:20-23; Romans 8:12-14; Galatians 5:19-25; Matthew 26:41; Hebrews 3:12-14; Hebrews 4:1-2; Hebrews 4:11-15; Hebrews 10:8-14; / Římanům 8:5-8; Římanům 8:9-11; Jan 17:20-23; Římanům 8:12-14; Galatským 5:19-25; Matouš 26:41; Židům 3:12-14; Židům 4:1-2; Židům 4:11-15; Židům 10:8-14;

Friend of God

May 19th, 2017
00:0000:00

I am the worst / Jsem ten nejhorší

May 14th, 2017
00:0000:00

1. Timothy 1:12-17; 1. Timothy 1:9-10; Romans 7:7-25; Romans 8:1-4 / 1. Timoteovi 1:12-17; 1. Timoteovi 1:9-10; Římanům 7:7-25; Římanům 8:1-4

Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám VII.

May 12th, 2017
00:0000:00

Are we Body Conscious II. / Máme péči o Tělo? II.

May 7th, 2017
00:0000:00

Ephesians 3:14-21; Ephesians 4:11-16; Romans 5:5; 1. Timothy 1:14 / Efezským 3:14-21; Efezským 4:11-16; Římanům 5:5; 1. Timoteovi 1:14

What kind of friend is Jesus / Jaký je Ježíš přítel?

April 30th, 2017
00:0000:00

John 15:13; Romans 8:31-39; Proverbs 17:17; Job 42:10 / Jan 15:13; Římanům 8:31-39; Přísloví 17:17; Jób 42:10

Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám VI.

April 28th, 2017
00:0000:00

Testimonies / Svědectví

April 23rd, 2017
00:0000:00

Are we Body Conscious / Máme péči o Tělo?

April 23rd, 2017
00:0000:00

1. Corinthians 12:1-27; Matthew 12:46-50 / 1. Korintským 12:1-27; Matouš 12:46-50

Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám V.

April 21st, 2017
00:0000:00

Easter service. / Velikonoční bohoslužba.

April 16th, 2017
00:0000:00

John 11:25; Deuteronomy 30:19; Romans 10:9-10; Luke 6:46-49 / Jan 11:25; Deuteronomy 30:19; Římanům 10:9-10; Lukáš 6:46-49

Finding True Life, Light and Love IV. / Najít pravý život, světlo a lásku IV.

April 9th, 2017
00:0000:00

1. John 1:1-7; Ephesians 2:10; John 15:5-14; 1 John 2:3; 1. Corinthians 10:1-12; Deuteronomy 6:5; Matthew 22:39 / 1. Janův 1:1-7; Efezským 2:10; 1. Jan 15:5-14; 1. Janův 2:3; 1. Korintským 10:1-12; Deuteronomium 6:5; Matouš 22:39

Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám IV.

April 7th, 2017
00:0000:00

Finding True Life, Light and Love III. / Najít pravý život, světlo a lásku III.

April 2nd, 2017
00:0000:00

1. John 1:5-2:11; Luke 4:18-21 / 1. Janův 1:5-2:11; Lukáš 4:18-21

Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám III.

March 31st, 2017
00:0000:00

Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám II.

March 24th, 2017
00:0000:00

Finding True Life, Light and Love II. / Najít pravý život, světlo a lásku II.

March 19th, 2017
00:0000:00

1. John 1:3-7; John 1:1-4; 1. John 2:9-10; John 8:1-4 / 1. Janův 1:3-7; Jan 1:1-4; 1. Janův 2:9-10; Jan 8:12

Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám I.

March 17th, 2017
00:0000:00

Finding True Life, Light and Love I. / Najít pravý život, světlo a lásku I.

March 12th, 2017
00:0000:00

1 John 1:1-4; 1 John 1:1; John 4:14; John 14:6; John 6:27 / 1 Jan 1:1-4; 1 Jan 1:1; Jan 4:14; Jan 14:6; Jan 6:27

A Math Problem / Matematický problém

March 5th, 2017
Watch Now:

Proverbs 3:5; 1Corinthians 10:13; 2Peter 1:3,5-8 / Přísloví 3,5; 1. Korintským 10,13; 2. Petrův 1,3.5-8

 
 

A Math Problem / Matematický problém

March 5th, 2017
00:0000:00

Proverbs 3:5; 1. Corinthians 10:13; 2. Peter 1:3; 2. Peter 1:5-8 / Přísloví 3:5; 1. Korintským 10:13; 2. Petrův 1:3; 2. Petrův 1:5-8

Upside Down 3.3.2017 CZ

March 3rd, 2017
00:0000:00

Připomínej si Jeho dobrotu / Remember His goodness

February 26th, 2017
Watch Now:

Deuteronomium 4:9-10; Deuteronomium 4:23; 1. Korintským 15:1-2; 2. Petrova 1:12-13; Zjevení 3:3; Pláč 3:17; Izajáš 49:15; Izajáš 43:25; Židům 8:12; Jozue 4:21; Žalm 63:7-12; Žalm 105:5; Žalm 103:2 / Deuteronomy 4:9-10; Deuteronomy 4:23; 1. Corinthians 15:1-2; 2. Peter 1:12-13; Revelation 3:3; Lamentations 3:17; Isaiah 49:15; Isaiah 43:25; Hebrews 8:12; Joshua 4:21; Psalm 63:7-12; Psalm 105:5; Psalm 103:2

 
 

Připomínej si Jeho dobrotu / Remember His goodness

February 26th, 2017
00:0000:00

Deuteronomium 4:9-10; Deuteronomium 4:23; 1. Korintským 15:1-2; 2. Petrova 1:12-13; Zjevení 3:3; Pláč 3:17; Izajáš 49:15; Izajáš 43:25; Židům 8:12; Jozue 4:21; Žalm 63:7-12; Žalm 105:5; Žalm 103:2 / Deuteronomy 4:9-10; Deuteronomy 4:23; 1. Corinthians 15:1-2; 2. Peter 1:12-13; Revelation 3:3; Lamentations 3:17; Isaiah 49:15; Isaiah 43:25; Hebrews 8:12; Joshua 4:21; Psalm 63:7-12; Psalm 105:5; Psalm 103:2

Upside Down 24.2.2017 CZ

February 24th, 2017
00:0000:00

Služba v Církvi / Ministry in the Church

February 19th, 2017
Watch Now:

Efezským 5:24-27; Matouš 18:18-20; Matouš 16:18-19; Matouš 18:15-27; 1. Korintským 12:1; 1. Korintským 13; 1. Korintským 14; 1. Korintským 9:26-27; 1. Korintským 12:24-25; 1. Korintským 3:16-17 / Ephesians 5:24-27; Matthew 18:18-20; Matthew 16:18-19; Matthew 18:15-27; 1. Corinthians 12:1; 1. Corinthians 13; 1. Corinthians 14; 1. Corinthians 9:26-27; 1. Corinthians 12:24-25; 1. Corinthians 3:16-17

 
 

Služba v Církvi / Ministry in the Church

February 19th, 2017
00:0000:00

Efezským 5:24-27; Matouš 18:18-20; Matouš 16:18-19; Matouš 18:15-27; 1. Korintským 12:1; 1. Korintským 13; 1. Korintským 14; 1. Korintským 9:26-27; 1. Korintským 12:24-25; 1. Korintským 3:16-17 / Ephesians 5:24-27; Matthew 18:18-20; Matthew 16:18-19; Matthew 18:15-27; 1. Corinthians 12:1; 1. Corinthians 13; 1. Corinthians 14; 1. Corinthians 9:26-27; 1. Corinthians 12:24-25; 1. Corinthians 3:16-17

Upside Down 17.2.2017 CZ

February 17th, 2017
00:0000:00

Máš talent! / You’ve got talent!

February 12th, 2017
Watch Now:

Matouš 25,14-30; Římanům 12,4-8; Kazatel 11,4 / Matthew 25:14-30; Romans 12:4-8; Ecclesiastes 11:4

 
 

Máš talent! / You’ve got talent!

February 12th, 2017
00:0000:00

Matouš 25:14-30; Římanům 12:4-8; Kazatel 11:4 / Matthew 25:14-30; Romans 12:4-8; Ecclesiastes 11:4

Upside Down 10.2.2017 CZ

February 10th, 2017
00:0000:00

Are we bringers of the good news? V. / Jsme nositeli dobré zprávy? V.

February 5th, 2017
Watch Now:

Luke 4:18-19; Galatians 1:6-7; Hebrews 4:12; Matthew 23:23-28; 2. Peter 2:1-3; 1. Timothy 1:3-7; 1. Timothy 4:7; 2. Timothy 4:3-4; 2. Timothy 3:1-8; 1. Corinthians 12:18; 2. Timothy 2:14-18 / Lukáš 4:18-19; Galatským 1:6-7; Židům 4:12; Matouš 23:23-28; 2. Petrův 2:1-3; 1. Timoteovi 1:3-7; 1. Timoteovi 4:7; 2. Timoteovi 4:3-4; 2. Timoteovi 3:1-8; 1. Korintským 12:18; 2. Timoteovi 2:14-18

 
 

Are we bringers of the good news? V. / Jsme nositeli dobré zprávy? V.

February 5th, 2017
00:0000:00

Luke 4:18-19; Galatians 1:6-7; Hebrews 4:12; Matthew 23:23-28; 2. Peter 2:1-3; 1. Timothy 1:3-7; 1. Timothy 4:7; 2. Timothy 4:3-4; 2. Timothy 3:1-8; 1. Corinthians 12:18; 2. Timothy 2:14-18 / Lukáš 4:18-19; Galatským 1:6-7; Židům 4:12; Matouš 23:23-28; 2. Petrův 2:1-3; 1. Timoteovi 1:3-7; 1. Timoteovi 4:7; 2. Timoteovi 4:3-4; 2. Timoteovi 3:1-8; 1. Korintským 12:18; 2. Timoteovi 2:14-18

Are we bringers of the good news? IV. / Jsme nositeli dobré zprávy? IV.

January 29th, 2017
00:0000:00

Luke 16:16; Luke 4:18-30; Matthew 13-52; Proverbs 22:6; Ephesians 6:4; Psalm 65:1-13; Psalm 51:12/ Lukáš 16:16; Lukáš 4:18-30; Matouš 13-52; Přísloví 22:6; Efezským 6:4; Žalm 65:2-14;Psalm 51:12

Upside Down 27.1.2017 CZ

January 27th, 2017
00:0000:00