00:0000:00

Matthew 7:12; Philippians 2:5-9 / Matouš 7:12; Filipským 2:5-9

March 16, 2018

Upřímný & s Tátou

00:0000:00
00:0000:00

Revelation 21:6-7, 1 Corinthians 9:24, Genesis 13:1-18, Matthew 7:12 / Zjevení 21:6-7, 1 Korintským 9:24, Genesis 13:1-18, Matouš 7:12

March 9, 2018

Upřímný a Intimní

00:0000:00
00:0000:00

Luke 9:59-62, John 21:15-19 / Lukáš 9:59-62, Jan 21:15-19

00:0000:00

1. Corinthians 9:24-27 / 1. Korintským 9:24-27

00:0000:00

Isaiah 55:6-11; Mark 4:1-2, 13-20, 26-33; John 12:23-26; Matthew 20:25-28; Malachi 3:6-12 / Izajáš 55:6-11; Marek 4:1-2, 13-20, 26-33; Jan 12:23-26; Matouš 20:25-28; Malachiáš 3:6-12

February 16, 2018

Upřímný & Vytrvalý

00:0000:00
00:0000:00

John 21:18-22; Romans 14:8; Proverbs 6:6-8 / Jan 21:18-22; Římanům 14:8; Přísloví 6:6-8

February 9, 2018

Upřímný a Povídavý

00:0000:00
00:0000:00

Ephesians 6:10-12; John 10:10; 1. Corinthians 9:25-27; James 4:1-2; 2. Corinthians 10:4; Acts 5:38-39; James 4:7; Ephesians 6:12; 1. Corinthians 9:25-27; Hebrews 12:4-7 / Efezským 6:10-12; Jan 10:10; 1. Korintským 9:25-27; Jakubův 4:1-2; 2. Korintským 10:4; Skutky 5:38-39; Jakubův 4:7; Efezským 6:12; 1. Korintským 9:25-27; Židům 12:4-7

00:0000:00

Matthew 21:23-25; Matthew 21:28-32 / Matouš 21:23-25; Matouš 21:28-32

January 26, 2018

Upřímný & bez pomluv

00:0000:00
00:0000:00

John 15:5-6; Ezekiel 15:1-5; John 15:9-17; 1. John 4:7-17; 1.Corinthtians 13:1-8 / Jan 15:5-6; Ezechiel 15:1-5; Jan 15:9-17; 1. Janův 4:7-17; 1 Korintským 13:1-8 

January 19, 2018

Různá období

00:0000:00
00:0000:00

Relevation 3:1-6; John 15:5-6; Ecclesiastes 2:10-11; 1. King 11:9-10; Matthew 6:33; Psalm 37:4; Matthew 12:35-37; 1. John 4:17 / Zjevení 3:1-6; Jan 15:5-6; Kazatel 2:10-11; 1. Královská 11:9-10; Matouš 6:33; Žalm 37:4; Matouš 12:35-37; 1. Janův 4:17

00:0000:00

John 15:5-6; Luke 22:19-20; Luke 24:30-31; John 14:6 / Jan 15:5-6; Lukáš 22:19-20; Lukáš 24:30-31; Jan 14:6

00:0000:00

Luke 2:41-52 / Lukáš 2:41-52

December 22, 2017

Vánoční naděje

00:0000:00
00:0000:00

Matthew 1:18-25; Luke 1:26-38; Luke 2:1-7; Matthew 8:20; Luke 2:10-11; Psalm 16:11; Relevation 3:20 / Matouš 1:18-25; Lukáš 1:26-38; Lukáš 2:1-7; Matouš 8:20; Lukáš 2:10-11; Žalm 16:11; Zjevení 3:20

December 15, 2017

Chozeni s Bohem XII.

00:0000:00
00:0000:00

Matthew 7:1; Matthew 7:7-12; Luke 6:32-38; John 1:12; Romans 4:3-5; Acts 20:32-35; Matthew 6:19-21; Luke 12:32-34; 1. Timothy 6:17-19; Philippians 4:14-19; 2. Corrinthians 9:6-11 / Matouš 7:1; Matouš 7:7-12; Lukáš 6:32-38; Jan 1:12; Římanům 4:3-5; Skutky 20:32-35; Matouš 6:19-21; Lukáš 12:32-34; 1. Timoteovi 6:17-19; Filipským 4:14-19; 2. Korinským 9:6-11 

December 8, 2017

Chozeni s Bohem XI.

00:0000:00
00:0000:00

Koloským 4:5-6; Žalm 14:1; Židům 11:6; Římanům 1:18:22; Genesis :13-14; Skutky 17:24-25; Římanům 2:14-16; Skutky 17:26-27; Zjevení 1:8; Žalm 139:7-8; Zjeveni 3:20; Efezským 1:3-5; Žalm 94:11; 1. Timoteovi 4:16 / Colossians 4:5-6; Psalm 14:1; Hebrews 11:6; Romans 1:18:22; Genesis :13-14; Acts 17:24-25; Romants 2:14-16; Acts 17:26-27; Relevation 1:8; Psalm 139:7-8; Relevation 3:20; Ephesians 1:3-5; Psal 94:11; 1. Timothy 4:16

00:0000:00

Isaiah 40:27-30; Psalm 130:5; 2 Corinthians 4:16-18; 1 Peter 5:6-7 / Izaiáš 40:27-30; Žalm 130:5; 2 Korintským 4:16-18; 1 Petrova 5:6-7

November 24, 2017

Chozeni s Bohem X.

00:0000:00
00:0000:00

Matthew 13:54-58; Matthew 21:23-27 / Matouš 13:54-58; Matouš 21:23-27

00:0000:00

 2. Corinthians 4:1-18; Hebrew 13:5-6; James 1:2-4; 2. Corinthians 6:3-11 / 2. Korintským 4:1-18; Židům 13:5-6; Jakubův 1:2-4; 2. Korintským 6:3-11

November 10, 2017

Chozeni s Bohem IX.

00:0000:00
00:0000:00

Matthew 28:18-20; 2. Corinthians 4:1-7; 1. Timothy 1:16; 2. Corinthians 2:15-17 / Matouš 28:18-20; 2. Korintským 4:1-7; 1. Timoteovi 1:16; 2. Korintským 2:15-17

November 3, 2017

Chozeni s Bohem VIII.

00:0000:00
00:0000:00

Psalm 40:1-3 / Žalm 40:2-4

October 27, 2017

Chozeni s Bohem VII.

Watch Now:
October 20, 2017

Chozeni s Bohem VI.

00:0000:00
00:0000:00

Luke 10:1-22 / Lukáš 10:1-22

October 13, 2017

Chozeni s Bohem V.

00:0000:00
00:0000:00

Matthew 28:16-20; John 14:10-14; John 20:29; 1. Peter 1:8-9; Acts 9:27; Matthew 7:22; Acts 2:38; Acts 3:6; Acts 3:16; 1. John 5:14-15 / Matouš 28:16-20; Jan 14:10-14; Jan 20:29; 1. Petrův 1:8-9; Skutky 9:27; Matouš 7:22; Skutky 2:38; Skutky 3:6; Skutky 3:16; 1. Janův 5:14-15

October 6, 2017

Chozeni s Bohem IV.

00:0000:00
00:0000:00

Matthew 8:5-13; 1. Peter 5:5-7; Luke 6:46 / Matouš 8:5-13; 1. Petrův 5:5-7; Lukáš 6:46

00:0000:00

1. Corinthians 13:1-8 / 1. Korintským 13:1-8

00:0000:00

John 6:60-71; John 6:53-58; Matthew 4:4; Deuteronomy 8:3; Luke 9:57-62 / Jan 6:60-71; Jan 6:53-58; Matouš 4:4; Deuteronium 8:3; Lukáš 9:57-62

September 15, 2017

Kráčení s Bohem III.

00:0000:00
00:0000:00

John 4:10-20,27,31-34; Luke 11:17,23-28; 2. Corinthians 6:14-15; Ephesians 4:13; John 4:10; Matthew 5:6 / Jan 4:10-20,27,31-34; Lukáš 11:17,23-28; 2. Korintským 6:14-15; Efezským 4:13; Jan 4:10; Matouš 5:6

September 8, 2017

Kráčení s Bohem II.

00:0000:00
00:0000:00

Matthew 22:37-40; Luke 16:13; Matthew 7:21-23; Genesis 2:18 / Matouš 22:37-40; Lukáš 16:13; Matouš 7:21-23; Genesis 2:18

September 1, 2017

Kráčení s Bohem

00:0000:00
00:0000:00

John 12:42; 1. Corinthians 10:16; 1. John 1:3; Acts 2:42 / Jan 12:42; 1. Korinským 10:16; 1. Janův 1:3; Skutky 2:42

Load more