Life Church Prague

Messages from Life Church

Looking for Jesus / Hledáme Ježíše

December 31st, 2017
00:0000:00

Luke 2:41-52 / Lukáš 2:41-52

How to lead kids to God at home / Jak vést děti k Bohu

December 30th, 2017
00:0000:00

Vánoční naděje

December 22nd, 2017
00:0000:00

Joy to the World, the Lord has come / Radujte se, přichází Pán

December 17th, 2017
00:0000:00

Matthew 1:18-25; Luke 1:26-38; Luke 2:1-7; Matthew 8:20; Luke 2:10-11; Psalm 16:11; Relevation 3:20 / Matouš 1:18-25; Lukáš 1:26-38; Lukáš 2:1-7; Matouš 8:20; Lukáš 2:10-11; Žalm 16:11; Zjevení 3:20

Chozeni s Bohem XII.

December 15th, 2017
00:0000:00

Giving is enough / Dávání je dostatečné

December 10th, 2017
00:0000:00

Matthew 7:1; Matthew 7:7-12; Luke 6:32-38; John 1:12; Romans 4:3-5; Acts 20:32-35; Matthew 6:19-21; Luke 12:32-34; 1. Timothy 6:17-19; Philippians 4:14-19; 2. Corrinthians 9:6-11 / Matouš 7:1; Matouš 7:7-12; Lukáš 6:32-38; Jan 1:12; Římanům 4:3-5; Skutky 20:32-35; Matouš 6:19-21; Lukáš 12:32-34; 1. Timoteovi 6:17-19; Filipským 4:14-19; 2. Korinským 9:6-11 

Chozeni s Bohem XI.

December 8th, 2017
00:0000:00

Jaký je pravý Bůh? / What is the true God like?

December 3rd, 2017
00:0000:00

Koloským 4:5-6; Žalm 14:1; Židům 11:6; Římanům 1:18:22; Genesis :13-14; Skutky 17:24-25; Římanům 2:14-16; Skutky 17:26-27; Zjevení 1:8; Žalm 139:7-8; Zjeveni 3:20; Efezským 1:3-5; Žalm 94:11; 1. Timoteovi 4:16 / Colossians 4:5-6; Psalm 14:1; Hebrews 11:6; Romans 1:18:22; Genesis :13-14; Acts 17:24-25; Romants 2:14-16; Acts 17:26-27; Relevation 1:8; Psalm 139:7-8; Relevation 3:20; Ephesians 1:3-5; Psal 94:11; 1. Timothy 4:16