Life Church Prague

Messages from Life Church

Jaký je pravý Bůh? / What is the true God like?

December 3rd, 2017
00:0000:00

Koloským 4:5-6; Žalm 14:1; Židům 11:6; Římanům 1:18:22; Genesis :13-14; Skutky 17:24-25; Římanům 2:14-16; Skutky 17:26-27; Zjevení 1:8; Žalm 139:7-8; Zjeveni 3:20; Efezským 1:3-5; Žalm 94:11; 1. Timoteovi 4:16 / Colossians 4:5-6; Psalm 14:1; Hebrews 11:6; Romans 1:18:22; Genesis :13-14; Acts 17:24-25; Romants 2:14-16; Acts 17:26-27; Relevation 1:8; Psalm 139:7-8; Relevation 3:20; Ephesians 1:3-5; Psal 94:11; 1. Timothy 4:16

Služba v Církvi / Ministry in the Church

February 19th, 2017
Watch Now:

Efezským 5:24-27; Matouš 18:18-20; Matouš 16:18-19; Matouš 18:15-27; 1. Korintským 12:1; 1. Korintským 13; 1. Korintským 14; 1. Korintským 9:26-27; 1. Korintským 12:24-25; 1. Korintským 3:16-17 / Ephesians 5:24-27; Matthew 18:18-20; Matthew 16:18-19; Matthew 18:15-27; 1. Corinthians 12:1; 1. Corinthians 13; 1. Corinthians 14; 1. Corinthians 9:26-27; 1. Corinthians 12:24-25; 1. Corinthians 3:16-17

 
 

Služba v Církvi / Ministry in the Church

February 19th, 2017
00:0000:00

Efezským 5:24-27; Matouš 18:18-20; Matouš 16:18-19; Matouš 18:15-27; 1. Korintským 12:1; 1. Korintským 13; 1. Korintským 14; 1. Korintským 9:26-27; 1. Korintským 12:24-25; 1. Korintským 3:16-17 / Ephesians 5:24-27; Matthew 18:18-20; Matthew 16:18-19; Matthew 18:15-27; 1. Corinthians 12:1; 1. Corinthians 13; 1. Corinthians 14; 1. Corinthians 9:26-27; 1. Corinthians 12:24-25; 1. Corinthians 3:16-17

Přímluvná modlitba / Intercessory Prayer

October 9th, 2016
Watch Now:
1.Timoteovi 4:16; Efeským 6:18; Marek 11:22; Marek 11:24; Juda 20; Ezechiel 22:31; 1.Korintským 3:7-9; Římanům 8:26-27; Židům 5:7; Přísloví 16:1; Galatským 4:18-19  / 1 Timothy 4:16; Ephesian 6:18; Mark 11:22; Mark 11:24; Jude 1:20; Ezekiel 22:31; 1 Corinthians 3:7-9; Romans 8:26-27; Proverb 16:1; Galatians 4:18-19
 

Přímluvná modlitba / Intercessory Prayer

October 9th, 2016
00:0000:00

1.Timoteovi 4:16; Efeským 6:18; Marek 11:22; Marek 11:24; Juda 20; Ezechiel 22:31; 1.Korintským 3:7-9; Římanům 8:26-27; Židům 5:7; Přísloví 16:1; Galatským 4:18-19  / 1 Timothy 4:16; Ephesian 6:18; Mark 11:22; Mark 11:24; Jude 1:20; Ezekiel 22:31; 1 Corinthians 3:7-9; Romans 8:26-27; Proverb 16:1; Galatians 4:18-19

Co vše můžeme v Kristu / All we can do in Christ

June 5th, 2016
Watch Now:
Filipenským 4:12-13; Římanům 5:17; Kolossenským 3:12-14; Filipenským 2:12; Kolossenským 3:13; Matouš 18:21-35; Izaiáš 43:25; Izaiáš 38:16-17; 2. Korintským 5:18; Židům 8:12; 1. Korintským 15:55-58 / Philippians 4:12-13; Romans 5:17; Colossians 3:12-14; Philippians 2:12; Colossians 3:13; Matthew 18:21-35; Isaiah 43:25; Isaiah 38:16-17; 2. Corinthians 5:18; Hebrews 8:12; 1. Corinthians 15:55-58 
 

Co vše můžeme v Kristu / All we can do in Christ

June 5th, 2016
00:0000:00
Filipenským 4:12-13; Římanům 5:17; Kolossenským 3:12-14; Filipenským 2:12; Kolossenským 3:13; Matouš 18:21-35; Izaiáš 43:25; Izaiáš 38:16-17; 2. Korintským 5:18; Židům 8:12; 1. Korintským 15:55-58 / Philippians 4:12-13; Romans 5:17; Colossians 3:12-14; Philippians 2:12; Colossians 3:13; Matthew 18:21-35; Isaiah 43:25; Isaiah 38:16-17; 2. Corinthians 5:18; Hebrews 8:12; 1. Corinthians 15:55-58 

Pomazání věřícího / Anointing of the Believer

January 10th, 2016
Watch Now:
1. Samuelova 9:15-17; 1. Samuelova 10:1; 1. Samuelova 10:9-11; 2. Tesalonickým 2:13-17; Skutky 1:8; Skutky 2:1-4; Lukáš 4:18; Filipským 2:13; Matouš 8:1-3; Skutky 19:11-12; 1. Janův 2:27 / 1. Samuel 9:15-17; 1. Samuel 10:1; 1. Samuel 10:9-11; 2. Thessalonians 2:13-17; Acts 1:8; Acts 2:1-4; Luke 4:18; Philippians 2:13; Matthew 8:1-3; Acts 19:11-12; 1. John 2:27

Pomazání věřícího / Anointing of the Believer

January 10th, 2016
00:0000:00

1. Samuelova 9:15-17; 1. Samuelova 10:1; 1. Samuelova 10:9-11; 2. Tesalonickým 2:13-17; Skutky 1:8; Skutky 2:1-4; Lukáš 4:18; Filipským 2:13; Matouš 8:1-3; Skutky 19:11-12; 1. Janův 2:27 / 1. Samuel 9:15-17; 1. Samuel 10:1; 1. Samuel 10:9-11; 2. Thessalonians 2:13-17; Acts 1:8; Acts 2:1-4; Luke 4:18; Philippians 2:13; Matthew 8:1-3; Acts 19:11-12; 1. John 2:27

Žít v očekávání / Life in expectation

December 6th, 2015
Watch Now:

1. Petrův 4:7-11; 2. Petrův 3:1-4,9; Jan 21:15-17; 1. Korintským 13:1-7 / 1. Peter 4:7-11; 2. Peter 3:1-4,9; John 21:15-17; 1. Corinthians 13:1-7

Žít v očekávání / Life in expectation

December 6th, 2015
00:0000:00

1. Petrův 4:7-11; 2. Petrův 3:1-4,9; Jan 21:15-17; 1. Korintským 13:1-7 / 1. Peter 4:7-11; 2. Peter 3:1-4,9; John 21:15-17; 1. Corinthians 13:1-7

Máme od Něho vše co potřebujeme. / From Him, We have everything We need

October 18th, 2015
Watch Now:
Skutky 1:4-5,8; 2 Petrova 1:3; 1 Korintským 1:5-7; Jan 8:31; Matouš 28:16-20; 2 Timoteus 1:6-7; Jan 11:33,35,38; Židům 10:24-25 Acts 1:4-5,8; 2 Peter 1:3; 1 Corinthians 1:5-7; John 8:31; Mathew 28:16-20;
2 Timothy 1:6-7; John 11:33,35,38; Hebrews 10:24-25

Máme od Něho vše co potřebujeme. / From Him, We have everything We need

October 18th, 2015
00:0000:00

Skutky 1:4-5,8; 2 Petrova 1:3; 1 Korintským 1:5-7; Jan 8:31; Matouš 28:16-20; 2 Timoteus 1:6-7; Jan 11:33,35,38; Židům 10:24-25 Acts 1:4-5,8; 2 Peter 1:3; 1 Corinthians 1:5-7; John 8:31; Mathew 28:16-20;
2 Timothy 1:6-7; John 11:33,35,38; Hebrews 10:24-25

Dotazování se Hospodina / Questioning the Lord

August 16th, 2015
00:0000:00

Koloským 1:9-10; 1. Samuelova 23:1-2; Jeremjáš 33:2-3; Jeremjáš 10:21; Skutky 11:28-30; Skutky 5:3-4; Skutky 27:21-25; 1. Korintským 12:7 / Colossians 1:9-10; 1. Samuel 23:1-2; Jeremiah 33:2-3; Jeremiah 10:21; Acts 11:28-30; Acts 5:3-4; Acts 27:21-25; 1. Corinthians 12:7

Evangelium o naději / The Gospel of Hope

June 28th, 2015
Watch Now:

1. Korintským 13,9-13; Židům 5,11-12; Galatským 4,1-2; Galatským 5,5; Koloským 1,22-23; Koloským 1,26-27; 1. Korintským 2,7-8; Římanům 5,1-5; 2. Korintským 3,18 / 1 Corinthians 13:9-13; Hebrews 5:11-12; Galatians 4:1-2; Galatians 5:5; Colossians 1:22-23; Colossians 1:26-27; 1 Corinthians 2:7-8; Romans 5:1-5; 2 Corinthians 3:18

Evangelium o naději / The Gospel of Hope

June 28th, 2015
00:0000:00

1 Korintským 13:9:13; Židum 5:11-12; Galatským 4:1-2; Galatským 5:5; Koloským 1:22-23; Koloským 1:26:27; 1 Korintským 2:7-8; Rímanum 5:1-5; 2 Korintským 3:18 / 1 Corinthians 13:9:13; Hebrews 5:11-12; Galatians 4:1-2; Galatians 5:5; Colossians 1:22-23; Colossians 1:26-27; 1 Corinthians 2:7-8; Romans 5:1-5; 2 Corinthians 3:18

Víc než Největší z Proroků / Greater than the Greatest of Prophets

April 19th, 2015
Watch Now:

Jan 10:23-42; 1. Korinským 2:6-10,14; Marek 7:6-8,13; Lukáš 7:28; Izajáš 7:14; Jan 1:32-34; Jan 14:22-23; Římanům 8:11; 1. Janova 4:4 / John 10:23-42; 1. Corinthians 2:6-10,14; Mark 7:6-8,13; Luke 7:28; Isaiahh 7:14; John 1:32-34; John 14:22-23; Romans 8:11; 1. John 4:4

Víc než Největší z Proroků / Greater than the Greatest of Prophets

April 19th, 2015
00:0000:00

Jan 10:23-42; 1. Korinským 2:6-10,14; Marek 7:6-8,13; Lukáš 7:28; Izajáš 7:14; Jan 1:32-34; Jan 14:22-23; Římanům 8:11; 1. Janova 4:4 / John 10:23-42; 1. Corinthians 2:6-10,14; Mark 7:6-8,13; Luke 7:28; Isaiahh 7:14; John 1:32-34; John 14:22-23; Romans 8:11; 1. John 4:4

Světlo na cestu / Light to my path

December 7th, 2014
Watch Now:

Světlo na cestu / Light to my path

December 7th, 2014
00:0000:00

Izaiaš 9:2,4,6-7; Matouš 25:1-13; Zjevení 19:6-9; Jan 9:4; Žalm 119:105; Efezským 5:15-17; Lukáš 10:17-19; Skutky 27:20-25 / ISAIAH 9:1,3,5-6; MATTHEW 25:1-13; REVELATION 19:6-9; JOHN 9:4; PSALM 119:105; EPHESIANS 5:15-17; LUKE 10:17-19; ACTS 27:20-25

Boží moc/God’s power

October 5th, 2014
00:0000:00
Efezským 1:18-21; 1 Korintským 15:12-14; 1 Korintským 15:20; Jan 14:9; 1 Petr 2:24-25; Matouš 6:24;2 Petr 1:3-4

Ephesians 1:18-21; 1 Corinthians 15:12-14; 1 Corinthians 15:20; John 14:9; 1 Peter 2:24-25; Mathew 6:24;2 Peter 1:3-4

Ministry to all and everybody who needs it. / Služba všem a pro každého, kdo to potřebuje.

July 20th, 2014
00:0000:00

Romans 15:1-3,7; Luke 11:13; Hebrews 11:1; Romans 10:9-10; Luke 8:22-25; 1. Thessalonians 5:14-22 / Římanům 15:1-3,7; Lukáš 11:13; Židům 11:1; Římanům 10:9-10; Lukáš 8:22-25; 1. Tesalonským 5:14-22

The power of truth / Síla pravdy

July 6th, 2014
00:0000:00

John 8:31-32, 2 King 23:1-5, Mrk.7:6-13, John 18:37-38, 1 Kor.15:50-55, Rom.14:11-12, Heb.13:7-8, 3 John 1:4

Já a Otec jsme jedno II / I and my Father are one II

March 30th, 2014
00:0000:00

Filipským 2:6-11; Jan 8:23-28; Exodus 3:13-14; Numeri 21:8-9; 1. Petrova 2:24; Jan 5:37-40; Jan 7:37-42; Jan 9:39-41; Jan 11:17-27; Jan 11:38-44

Philippians 2:6-11; John 8:23-28; Exodus 3:13-14; Numeri 21:8-9; 1. Petrova 2:24; John 5:37-40; John 7:37-42; John 9:39-41; John 11:17-27; John 11:38-44

Já a otec jsme jedno / I and my Father are one

February 9th, 2014
00:0000:00
Jan 10:22-30; Skutky 24:5; 2Korintským 4:2; 1Korintským 1:11-13; 2Petrův 3:3-9; Galatským 5:19-21; Jan 14:6

Put on a new man / Oblečte nového člověka

December 29th, 2013
00:0000:00

Hebrews 6:10; Ephesian 4:21-32; Galatians 3:26-27; Isaiah 43:16-21 / Židům 6:10; Efezským 4:21-32; Galatským 3:26-27; Izaiáš 43:16-21

God can do much more than we ask or understand / Bůh může udělat mnohem více než prosíme nebo žádáme

November 3rd, 2013
00:0000:00

Heading towards maturity - Směřování k dospělosti

September 22nd, 2013
00:0000:00

Understanding God’s throne - Porozumění Božího trůnu

September 1st, 2013
00:0000:00

The Holy Spirit - Speaking in Tongues - Mluvení v jazycích

May 5th, 2013
00:0000:00

The Holy Spirit - Who is the Holy Spirit? - Kdo je Duch Svatý

April 21st, 2013
00:0000:00

The fear of the LORD - Bázeň před Hospodinem

February 24th, 2013
00:0000:00

Suffering in the life of a believer - Utrpení v životě věřícího

February 10th, 2013
00:0000:00

We believe, therefore we speak - Věříme, proto mluvíme

October 28th, 2012
00:0000:00

The Spiritual Fight - Duchovní boj

August 5th, 2012
00:0000:00

The Fruit - Ovoce

June 24th, 2012
00:0000:00

The liberation from unclean spirits - Osvobozování od nečistých duchů

April 15th, 2012
00:0000:00

From Discipleship to adulthood - Od učednictví k dospělosti

January 29th, 2012
00:0000:00

Building a team of disciples - Budování týmu učedníků

December 4th, 2011
00:0000:00

Candidates of the promised land - Kandidáti zaslíbené země

October 9th, 2011
00:0000:00

Kingdom of God - Boží království

August 14th, 2011
00:0000:00

The true unity - Pravá jednota

June 12th, 2011
00:0000:00

Full Gospel - Plné evangelium

January 23rd, 2011
00:0000:00

The Holy Spirit in our life - Duch Svatý v našem životě

September 19th, 2010
00:0000:00

Truth - Pravda

July 4th, 2010
00:0000:00

The second coming of Christ - Druhý příchod Krista

June 6th, 2010
00:0000:00

Meeting the resurrected Christ - Setkání se vzkříšeným Kristem

April 11th, 2010
00:0000:00

The principle of compensation - Princip náhrady

January 24th, 2010
00:0000:00