Jan 16:13; Skutky 8:35-38; Jan 1:32-34; Lukáš 24:49; 1. Korintským 1:19-20; 2. Korintským 1:21-22; Skutky 10:44-46; Lukáš 11:13; Jan 14:16; Lukáš 21:14-15; Žalmy 8:1-6 / John 16:13; Acts 8:35-38; John 1:32-34; Luke 24:49; 1. Corinthians 1:19-20; 2. Corinthians 1:21-22; Acts 10:44-46; Luke 11:13; Jan 14:16; Luke 21:14-15; Psalms 8:1-6

Exodus 15:22-26; Žalmy 103:2-5; 1. Petrův 2:24; Skutky 9:40; Marek 10:46-52; Marek 1:40-42; Skutky 28:25-27; 1. Timoteovi 2:3-4; 2. Paralipomenom 16:12-13; 2. Královská 20:1-5,7; 1. Janův 5:13-15; Matouš 10:1,8 / Exodus 15:22-26; Psalm 103:2-5; 1. Peter 2:24; Acts 9:40; Mark 10:46-52; Mark 1:40-42; Acts 28:25-27; 1. Timothy 2:3-4; 2. Chronicles 16:12-13; 2. Kings 20:1-5,7; 1. John 5:13-15; Mathew 10:1,8

Matouš 28:11-15; 1. Korintským 15:3-8 / Matthew 28:11-15; 1. Corinthians 15:3-8

January 27, 2019

Posvěcení / Sanctification

Marek 16:15-16; Jan 5:18-24; 1. Tesalonickým 4:3-5; Jozue 24:15; Jan 17:17-20; Marek 7:6; Efezským 1:1; Skutky 1:1-2; Jan 5:19; 2. Timoteovi 4:7-8; Matouš 13:43; 1. Timoteovi 4:8 /Mark 16:15-16; John 5:18-24; 1. Thessalonians 4:3-5; Joshua 24:15; John 17:17-20; Mark 7:6; Ephesians 1:1; Acts 1:1-2; Jan 5:19; 2. Timothy 4:7-8; Matthew 13:43; 1. Timothy 4:8

Romans 12:17-18; Romans 14:19; 1. Samuel 14:6-7; 1. Samuel 14:14-15; Matthew 18:19-20; Galatians 5:22-23 / Římanům 12:17-18; Římanům 14:19; 1. Samuelova 14:6-7; 1. Samuelova 14:14-15; Matouš 18:19-20; Galatským 5:22-23

Isaiah 64:7; Luke 15:20-23; 2. Peter 3:9; John 1:18; 1. Timothy 2:5; Colossians 1:15-17; 2. Corinthians 1:20; Romans 8:26-27; Ephesians 4:30; Acts 11:12; 2. Corinthians 1:21-22; John 16:13-14; Acts 4:29-31 / Izajáš 64:7; Lukáš 15:20-23; 2. Petrův 3:9; Jan 1:18; 1. Timoteovi 2:5; Koloským 1:15-17; 2. Korintským 1:20; Římanům 8:26-27; Efezským 4:30; Skutky 11:12; 2. Korintským 1:21-22; Jan 16:13-14; Skutky 4:29-31

Koloským 4:5-6; Žalm 14:1; Židům 11:6; Římanům 1:18:22; Genesis :13-14; Skutky 17:24-25; Římanům 2:14-16; Skutky 17:26-27; Zjevení 1:8; Žalm 139:7-8; Zjeveni 3:20; Efezským 1:3-5; Žalm 94:11; 1. Timoteovi 4:16 / Colossians 4:5-6; Psalm 14:1; Hebrews 11:6; Romans 1:18:22; Genesis :13-14; Acts 17:24-25; Romants 2:14-16; Acts 17:26-27; Relevation 1:8; Psalm 139:7-8; Relevation 3:20; Ephesians 1:3-5; Psal 94:11; 1. Timothy 4:16

Watch Now:

Efezským 5:24-27; Matouš 18:18-20; Matouš 16:18-19; Matouš 18:15-27; 1. Korintským 12:1; 1. Korintským 13; 1. Korintským 14; 1. Korintským 9:26-27; 1. Korintským 12:24-25; 1. Korintským 3:16-17 / Ephesians 5:24-27; Matthew 18:18-20; Matthew 16:18-19; Matthew 18:15-27; 1. Corinthians 12:1; 1. Corinthians 13; 1. Corinthians 14; 1. Corinthians 9:26-27; 1. Corinthians 12:24-25; 1. Corinthians 3:16-17

 
 

Efezským 5:24-27; Matouš 18:18-20; Matouš 16:18-19; Matouš 18:15-27; 1. Korintským 12:1; 1. Korintským 13; 1. Korintským 14; 1. Korintským 9:26-27; 1. Korintským 12:24-25; 1. Korintským 3:16-17 / Ephesians 5:24-27; Matthew 18:18-20; Matthew 16:18-19; Matthew 18:15-27; 1. Corinthians 12:1; 1. Corinthians 13; 1. Corinthians 14; 1. Corinthians 9:26-27; 1. Corinthians 12:24-25; 1. Corinthians 3:16-17

Watch Now:
1.Timoteovi 4:16; Efeským 6:18; Marek 11:22; Marek 11:24; Juda 20; Ezechiel 22:31; 1.Korintským 3:7-9; Římanům 8:26-27; Židům 5:7; Přísloví 16:1; Galatským 4:18-19  / 1 Timothy 4:16; Ephesian 6:18; Mark 11:22; Mark 11:24; Jude 1:20; Ezekiel 22:31; 1 Corinthians 3:7-9; Romans 8:26-27; Proverb 16:1; Galatians 4:18-19
 

1.Timoteovi 4:16; Efeským 6:18; Marek 11:22; Marek 11:24; Juda 20; Ezechiel 22:31; 1.Korintským 3:7-9; Římanům 8:26-27; Židům 5:7; Přísloví 16:1; Galatským 4:18-19  / 1 Timothy 4:16; Ephesian 6:18; Mark 11:22; Mark 11:24; Jude 1:20; Ezekiel 22:31; 1 Corinthians 3:7-9; Romans 8:26-27; Proverb 16:1; Galatians 4:18-19

Watch Now:
Filipenským 4:12-13; Římanům 5:17; Kolossenským 3:12-14; Filipenským 2:12; Kolossenským 3:13; Matouš 18:21-35; Izaiáš 43:25; Izaiáš 38:16-17; 2. Korintským 5:18; Židům 8:12; 1. Korintským 15:55-58 / Philippians 4:12-13; Romans 5:17; Colossians 3:12-14; Philippians 2:12; Colossians 3:13; Matthew 18:21-35; Isaiah 43:25; Isaiah 38:16-17; 2. Corinthians 5:18; Hebrews 8:12; 1. Corinthians 15:55-58 
 
Filipenským 4:12-13; Římanům 5:17; Kolossenským 3:12-14; Filipenským 2:12; Kolossenským 3:13; Matouš 18:21-35; Izaiáš 43:25; Izaiáš 38:16-17; 2. Korintským 5:18; Židům 8:12; 1. Korintským 15:55-58 / Philippians 4:12-13; Romans 5:17; Colossians 3:12-14; Philippians 2:12; Colossians 3:13; Matthew 18:21-35; Isaiah 43:25; Isaiah 38:16-17; 2. Corinthians 5:18; Hebrews 8:12; 1. Corinthians 15:55-58 
Watch Now:
1. Samuelova 9:15-17; 1. Samuelova 10:1; 1. Samuelova 10:9-11; 2. Tesalonickým 2:13-17; Skutky 1:8; Skutky 2:1-4; Lukáš 4:18; Filipským 2:13; Matouš 8:1-3; Skutky 19:11-12; 1. Janův 2:27 / 1. Samuel 9:15-17; 1. Samuel 10:1; 1. Samuel 10:9-11; 2. Thessalonians 2:13-17; Acts 1:8; Acts 2:1-4; Luke 4:18; Philippians 2:13; Matthew 8:1-3; Acts 19:11-12; 1. John 2:27

1. Samuelova 9:15-17; 1. Samuelova 10:1; 1. Samuelova 10:9-11; 2. Tesalonickým 2:13-17; Skutky 1:8; Skutky 2:1-4; Lukáš 4:18; Filipským 2:13; Matouš 8:1-3; Skutky 19:11-12; 1. Janův 2:27 / 1. Samuel 9:15-17; 1. Samuel 10:1; 1. Samuel 10:9-11; 2. Thessalonians 2:13-17; Acts 1:8; Acts 2:1-4; Luke 4:18; Philippians 2:13; Matthew 8:1-3; Acts 19:11-12; 1. John 2:27

Watch Now:

1. Petrův 4:7-11; 2. Petrův 3:1-4,9; Jan 21:15-17; 1. Korintským 13:1-7 / 1. Peter 4:7-11; 2. Peter 3:1-4,9; John 21:15-17; 1. Corinthians 13:1-7

1. Petrův 4:7-11; 2. Petrův 3:1-4,9; Jan 21:15-17; 1. Korintským 13:1-7 / 1. Peter 4:7-11; 2. Peter 3:1-4,9; John 21:15-17; 1. Corinthians 13:1-7

Watch Now:
Skutky 1:4-5,8; 2 Petrova 1:3; 1 Korintským 1:5-7; Jan 8:31; Matouš 28:16-20; 2 Timoteus 1:6-7; Jan 11:33,35,38; Židům 10:24-25 Acts 1:4-5,8; 2 Peter 1:3; 1 Corinthians 1:5-7; John 8:31; Mathew 28:16-20;
2 Timothy 1:6-7; John 11:33,35,38; Hebrews 10:24-25

Skutky 1:4-5,8; 2 Petrova 1:3; 1 Korintským 1:5-7; Jan 8:31; Matouš 28:16-20; 2 Timoteus 1:6-7; Jan 11:33,35,38; Židům 10:24-25 Acts 1:4-5,8; 2 Peter 1:3; 1 Corinthians 1:5-7; John 8:31; Mathew 28:16-20;
2 Timothy 1:6-7; John 11:33,35,38; Hebrews 10:24-25

Koloským 1:9-10; 1. Samuelova 23:1-2; Jeremjáš 33:2-3; Jeremjáš 10:21; Skutky 11:28-30; Skutky 5:3-4; Skutky 27:21-25; 1. Korintským 12:7 / Colossians 1:9-10; 1. Samuel 23:1-2; Jeremiah 33:2-3; Jeremiah 10:21; Acts 11:28-30; Acts 5:3-4; Acts 27:21-25; 1. Corinthians 12:7

Watch Now:

1. Korintským 13,9-13; Židům 5,11-12; Galatským 4,1-2; Galatským 5,5; Koloským 1,22-23; Koloským 1,26-27; 1. Korintským 2,7-8; Římanům 5,1-5; 2. Korintským 3,18 / 1 Corinthians 13:9-13; Hebrews 5:11-12; Galatians 4:1-2; Galatians 5:5; Colossians 1:22-23; Colossians 1:26-27; 1 Corinthians 2:7-8; Romans 5:1-5; 2 Corinthians 3:18

1 Korintským 13:9:13; Židum 5:11-12; Galatským 4:1-2; Galatským 5:5; Koloským 1:22-23; Koloským 1:26:27; 1 Korintským 2:7-8; Rímanum 5:1-5; 2 Korintským 3:18 / 1 Corinthians 13:9:13; Hebrews 5:11-12; Galatians 4:1-2; Galatians 5:5; Colossians 1:22-23; Colossians 1:26-27; 1 Corinthians 2:7-8; Romans 5:1-5; 2 Corinthians 3:18

Watch Now:

Jan 10:23-42; 1. Korinským 2:6-10,14; Marek 7:6-8,13; Lukáš 7:28; Izajáš 7:14; Jan 1:32-34; Jan 14:22-23; Římanům 8:11; 1. Janova 4:4 / John 10:23-42; 1. Corinthians 2:6-10,14; Mark 7:6-8,13; Luke 7:28; Isaiahh 7:14; John 1:32-34; John 14:22-23; Romans 8:11; 1. John 4:4

Jan 10:23-42; 1. Korinským 2:6-10,14; Marek 7:6-8,13; Lukáš 7:28; Izajáš 7:14; Jan 1:32-34; Jan 14:22-23; Římanům 8:11; 1. Janova 4:4 / John 10:23-42; 1. Corinthians 2:6-10,14; Mark 7:6-8,13; Luke 7:28; Isaiahh 7:14; John 1:32-34; John 14:22-23; Romans 8:11; 1. John 4:4

Izaiaš 9:2,4,6-7; Matouš 25:1-13; Zjevení 19:6-9; Jan 9:4; Žalm 119:105; Efezským 5:15-17; Lukáš 10:17-19; Skutky 27:20-25 / ISAIAH 9:1,3,5-6; MATTHEW 25:1-13; REVELATION 19:6-9; JOHN 9:4; PSALM 119:105; EPHESIANS 5:15-17; LUKE 10:17-19; ACTS 27:20-25

October 5, 2014

Boží moc/God’s power

Efezským 1:18-21; 1 Korintským 15:12-14; 1 Korintským 15:20; Jan 14:9; 1 Petr 2:24-25; Matouš 6:24;2 Petr 1:3-4

Ephesians 1:18-21; 1 Corinthians 15:12-14; 1 Corinthians 15:20; John 14:9; 1 Peter 2:24-25; Mathew 6:24;2 Peter 1:3-4

Romans 15:1-3,7; Luke 11:13; Hebrews 11:1; Romans 10:9-10; Luke 8:22-25; 1. Thessalonians 5:14-22 / Římanům 15:1-3,7; Lukáš 11:13; Židům 11:1; Římanům 10:9-10; Lukáš 8:22-25; 1. Tesalonským 5:14-22

John 8:31-32, 2 King 23:1-5, Mrk.7:6-13, John 18:37-38, 1 Kor.15:50-55, Rom.14:11-12, Heb.13:7-8, 3 John 1:4

Filipským 2:6-11; Jan 8:23-28; Exodus 3:13-14; Numeri 21:8-9; 1. Petrova 2:24; Jan 5:37-40; Jan 7:37-42; Jan 9:39-41; Jan 11:17-27; Jan 11:38-44

Philippians 2:6-11; John 8:23-28; Exodus 3:13-14; Numeri 21:8-9; 1. Petrova 2:24; John 5:37-40; John 7:37-42; John 9:39-41; John 11:17-27; John 11:38-44
Jan 10:22-30; Skutky 24:5; 2Korintským 4:2; 1Korintským 1:11-13; 2Petrův 3:3-9; Galatským 5:19-21; Jan 14:6

Hebrews 6:10; Ephesian 4:21-32; Galatians 3:26-27; Isaiah 43:16-21 / Židům 6:10; Efezským 4:21-32; Galatským 3:26-27; Izaiáš 43:16-21

Load more