00:0000:00

1 Timothy 5:17-25; 1. Thessalonians 5:12; Hebrews 13:17; 1. Corinthians 9:4-14; Luke 6:7 / 1. Timoteovi 5:17-25; 1. Tesalonickým 5:12; Židům 13:17; 1. Korintským 9:4-14; Lukáš 6:7

00:0000:00

1 Timothy 5:1-11; Leviticus 19:32 / 1. Timoteovi 5:1-11; Leviticus 19:32

00:0000:00

1. Timothy 4:12-16; 1. Thessalonians 1:6-8; Philippians 1:12-14 / 1. Timoteovi 4:12-16; 1. Tesalonickým 1:6-8; Filipským 1:12-14

00:0000:00

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

00:0000:00

1. Timothy 4:1-11 / 1. Timoteovi 4:1-11

00:0000:00

1. Timothy 4:1; 2. Timothy 3:1-5; 2. Peter 3:3 / 1. Timoteovi 4:1; 2. Timoteovi 3:1-5; 2. Petrův 3:3

00:0000:00

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

00:0000:00

Philippians 4:1-7; Romans 8:28 / Filipským 4:1-7; Římanům 8:28

November 4, 2018

LEAD VI. Fidencio Burgueno

00:0000:00
November 4, 2018

LEAD IV. Ezequiel Solis

00:0000:00
November 4, 2018

LEAD II. Guti Martinez

00:0000:00
November 4, 2018

LEAD I. Jerry Lillard

00:0000:00
00:0000:00

1. Timothy 3:16; John 1:14; 1. Peter 1:20; 1. John 3:5; 1. John 3:8; Matthew 3:16; Romans 1:4; Colossians 1:5-6; Colossians 1:23; Acts 1:9-11 / 1. Timoteovi 3:16; Jan 1:14; 1. Petrův 1:20; 1. Janův 3:5; 1. Janův 3:8; Matouš 3:16; Římanům 1:4; Koloským 1:5-6; Koloským 1:23; Skutky 1:9-11

00:0000:00

1. Timothy 3:7-16 / 1. Timoteovi 3:7-16

00:0000:00

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

00:0000:00

Ezekiel 4:7; Isaiah 32:15; Isaiah 41:17–20; Psalm 42:2; 1 Peter 1:18; Ephesians 3:14–21; Ephesians 5:18; Luke 14:23; Isaiah 55:11; John 16:7-15; Ezekiel 36:26; Romans 8:26; Acts 1:4–8; John 7:38; Joel 3:18; Joel 2:28; Acts 2:17; Acts 4:31; Acts 13:52; Acts 6:3–4; Acts 6:7; 2 Peter 2:17-19; Jeremiah 2:13; Mark 7:6; James 3:7–12; Colossians 3:15; Matthew 15:16–19; Colossians 2:18; Philemon 7; Proverbs 25:25; 1 Corinthians 2:9–12; Colossians 4:2–6; 1 Peter 3:15–16; 1 Corinthians 14:24–25; Acts 2:37 / Ezechiel 4:7; Izajáš 32:15; Izajáš 41:17–20; Žalm 42:2; 1 Petrův 1:18; Efezským 3:14–21; Efezským 5:18; Lukáš 14:23; Izajáš 55:11; Jan 16:7-15; Ezechiel 36:26; Římanům 8:26; Skutky 1:4–8; Jan 7:38; Jóel 4:18; Jóel 3:1; Skutky 2:17; Skutky 4:31; Skutky 13:52; Skutky 6:3–4; Skutky 6:7; 2 Petrův 2:17-19; Jeremjáš 2:13; Marek 7:6; Jakub 3:7–12; Koloským 3:15; Matouš 15:16–19; Koloským 2:18; Filemonovi 7; Přísloví 25:25; 1 Korinským 2:9–12; Koloským 4:2–6; 1 Petrův 3:15–16; 1 Korintským 14:24–25; skutky 2:37

October 7, 2018

Sanctuary / Svatyne

00:0000:00

Matthew 18:20; Isaiah 58:13-14; 1. Peter 2:4-6; 1. Corinthians 4:6 / Matouš 18:20; Izajáš 58:13-14; 1. Petrův 2:4-6; 1. Korintským 4:6

00:0000:00

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

00:0000:00

Acts 2:42-47; Acts 1:4-5 / Skutky 2:42-47; Skutky 1:4-5

00:0000:00

1. Timothy 3:1-7 / 1. Timoteovi 3:1-7

September 21, 2018

[UD] Bez lásky to nejde

00:0000:00

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

00:0000:00

1. Timothy 2:8-15; Genesis 2:15-18 / 1. Timoteovi 2:8-15; Genesis 2:15-18

September 14, 2018

[UD] 5 chlebů a 2 ryby

00:0000:00

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

00:0000:00

1. Timothy 2:1-7; Romans 13:1; Proverbs 14:12; John 14:6; John 3:16-18 / 1. Timoteovi 2:1-7; Římanům 13:1; Přísloví 14:12; Jan 14:6; Jan 3:16-18

September 7, 2018

[UD] Nežiju (jen) pro sebe

00:0000:00

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

00:0000:00

1. Timothy 1:18-20; 1. Timothy 6:12; 2. Timothy 2:3; 2. Timothy 4:7; 1. Corinthians 5:1-5 / 1. Timoteovi 1:18-20; 1. Timoteovi 6:12; 2. Timoteovi 2:3; 2. Timoteovi 4:7; 1. Korintským 5:1-5

00:0000:00

1. Timothy 1:12-17; 1. Timothy 1:3-7; Acts 6:1-7; Ephesians 6:7-8; Colossians 3:23-24; 1. Corinthians 4:1-2 / 1. Timoteovi 1:12-17; 1. Timoteovi 1:3-7; 6:1-7; Ephesians 6:7-8; Colossians 3:23-24; 1. Corinthians 4:1-2

00:0000:00

1. Timothy 1:1-11; 2. Timothy 4:1-4; Galatians 1:6-7; Matthew 5:17-20; Romans 8:1-4 / 1. Timoteovi 1:1-11; 2. Timoteovi 4:1-4; Galatským 1:6-7; Matouš 5:17-20; Římanům 8:1-4

00:0000:00

Matthew 11:25-30; 2. Corinthians 4:8; 1. Corinthians 3:18-20; Isaiah 5:21; 1. Corinthians 8:2; Galatians 6:3; Matthew 6:5-8; Matthew 18:1-4; Matthew 6:9-13; James 4:10; 1. Peter 5:6 / Matouš 11:25-30; 2. Korintským 4:8; 1. Korintským 3:18-20; Izajáš 5:21; 1. Korintským 8:2; Galatským 6:3; Matouš 6:5-8; Matouš 18:1-4; Matouš 6:9-13; Jakubův 4:10; 1. Petrův 5:6

00:0000:00

Lukáš 10:38-42; Lukáš 10:25-27; Jan 17:3; Filipským 1:9-11; Filipským 3:8; Koloským 2:6; Koloským 3:23 / Luke 10:38-42; Luke 10:25-27; John 17:3; Philippians 1:9-11; Philippians 3:8; Colossians 2:6; Colossians 3:23

00:0000:00

Žalm 84:1-13; 1. Paralipomenom 9:19; Římanům 12:3; Římanům 1:6; Titovi 2:2-3; Titovi 2:6-8 / Psalm 84:1-12; 1. Chronicles 9:19; Romans 1:6; Titus 2:2-3; Titus 2:6-8

00:0000:00

Matthew 13:54-58; Juda 1:17-21 / Matouš 13:54-58; list Judův 1:17-21

00:0000:00

1. Peter 1:3-9; Relevation 21:3-4; Hebrews 11:1-3 / 1. Petrův 1:3-9; Zjevení 21:3-4; Židům 11:1-3

00:0000:00

Romans 8:1-10; Exodus 14:10-16; Philippians 4:6 / Římanům 8:1-10; Exodus 14:10-16; Filipským 4:6

00:0000:00

Romans 12:17-18; Romans 14:19; 1. Samuel 14:6-7; 1. Samuel 14:14-15; Matthew 18:19-20; Galatians 5:22-23 / Římanům 12:17-18; Římanům 14:19; 1. Samuelova 14:6-7; 1. Samuelova 14:14-15; Matouš 18:19-20; Galatským 5:22-23

00:0000:00

Matthew 18:20; Matthew 16:15-19; 1. Corinthians 12:12-31; Relevation 21:9-10; Romans 12:4-8; 1. Peter 4:10-11; Acts 20:24; Leviticus 27:30; Malachi 3:6-12 / Matouš 18:20; Matouš 16:15-19; 1. Korintským 12:12-31; Zjevení 21:9-10; Římanům 12:4-8; 1. Petrův 4:10-11; Skutky 20:24; Leviticus 27:30; Malachiáš 3:6-12

00:0000:00

Genesis 3:8-9; Hebrews 4:16; Psalm 5:1-3; Exodus 5:22-23; Philiphians 4:6; 1. Thesalonians 5:16-18; 1 Corinthians 19:12-13; Mathews 6:9-13 / Genesis 3:8-9; Židům 4:16; Žalm 5:2-4; Exodus 5:22-23; Filipským 4:6; 1. Tesalonickým 5:16-18; 1 Korintským 19:12-13; Matouš 6:9-13

00:0000:00

Isaiah 64:7; Luke 15:20-23; 2. Peter 3:9; John 1:18; 1. Timothy 2:5; Colossians 1:15-17; 2. Corinthians 1:20; Romans 8:26-27; Ephesians 4:30; Acts 11:12; 2. Corinthians 1:21-22; John 16:13-14; Acts 4:29-31 / Izajáš 64:7; Lukáš 15:20-23; 2. Petrův 3:9; Jan 1:18; 1. Timoteovi 2:5; Koloským 1:15-17; 2. Korintským 1:20; Římanům 8:26-27; Efezským 4:30; Skutky 11:12; 2. Korintským 1:21-22; Jan 16:13-14; Skutky 4:29-31

00:0000:00

John 1:1-2; 2.Timothy 3:16-17; 1.John 2:3-5; 2.Petr 1:16; Isaiah 40:8 / Jan 1:1-2; 2.Timoteovi 3:16-17; 1.Janova 2:3-5; 2.Petrova 1:16; Isaiáš 40:8

00:0000:00

2. Korintským 5:17; Matouš 9:9; Jan 8:31; Matouš 28:19-20; Lukáš 12:8-9 / 2. Corinthians 5:17; Matthew 9:9; John 8:31; Matthew 28:19-20; Luke 12:8-9

00:0000:00

2. Peter 1:1-11; Romans 1:28; 1. Timothy 2:1-6 / 2.Petrův 1:1-11; Římanům 1:28; 1. Timoteovi 2:1-6

00:0000:00

Mark 4:35-41 / Marek 4:35-41

00:0000:00

1. Corinthians 13:6; I John 3:18 / Efezským 4:1-32; Římanům 12:9; Jan 14:5; Jakub 5:19-20; I Korintským 13:6; I Jan 3:18

00:0000:00

Ephesians 4:1-32; Romans 12:9; John 14:5; James 5:19-20; I Corinthians 13:6; I John 3:18 / Efezským 4:1-32; Římanům 12:9; Jan 14:5; Jakub 5:19-20; I Korintským 13:6; I Jan 3:18

00:0000:00

Diskusní pátek na setkání UPSIDE DOWN mládeže.

00:0000:00

1.John 4:8-16; Ephesians 5:21-29, 32-33; Luke 7:41-47 NLT. / 1.Janův 4:8-16; Efezským 5:21-29, 32-33; Lukáš 7:41-47  

00:0000:00

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Load more