Luke 11:1-2; Luke 17:20-21 / Lukáš 11:1-2; Lukáš 17:20-21

April 4, 2020

[UD] Marie a Marta

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Romans 1:18-20; Psalm 14:1-3; Luke 13:1-5; John 3:36; Romans 5:6-9; Ephesians 5:6; Colossians 3:5-6 / Římanům 1:18-20; Žalmy 14:1-3; Lukáš 13:1-5; Jan 3:36; Římanům 5:6-9; Efezským 5:6; Koloským 3:5-6

John 14:27; Romans 15:13; Hebrews 6:16-20; Romans 8:18; Romans 8:31-39; Romans 8:5-6; Psalm 23:1-6 / Jan 14:27; Římanům 15:13; Židům 6:16-20; Římanům 8:18; Římanům 8:31-39; Římanům 8:5-6; Žalmy 23:1-6

Acts 16:22-31; Matthew 5:14-16; John 20:21 / Skutky 16:22-31; Matouš 5:14-16; Jan 20:21

Mark 12:30-31; 2. Corinthians 10:1-5; Hebrews 4:12; Romans 2:21a; Colossians 3:16-17; Ephesians 4:29; Hebrews 10:24-25; Hebrews 3:13; Galatians 2:19-21; Proverbs 3:5-6 / Marek 12:30-31; 2. Korintským 10:1-5; Židům 4:12; Římanům 2:21a; Koloským 3:16-17; Efezským 4:29; Židům 10:24-25; Židům 3:13; Galatským 2:19-21; Přísloví 3:5-6

March 6, 2020

[UD] Dát Bohu vše

Biblicke zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže

1. Corinthians 6:9-12; Hebrews 5:11-14; Hebrews 6:1-8; Romans 1:18-32; Hebrews 12:14; 1. Peter 1:15-16; 1. John 1:5-2:2; 1. Corinthians 11:27-32 / 1. Korintským, 6:9-12; Židům 5:11-14; Židům 6:1-8; Římanům 1:18-32; Židům 12:14; 1. list Petrův 1:15-16; 1. list Janův 1:5-2:2; 1. Korintským 11:27-32

Philippians 3:3-21; 2. Corinthians 5:17 / Filipským 3:3-21; 2. Korintským 5:17

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

1. Corinthians 12:12-20; Ephesians 4:7-8; Ephesians 4:11-16; 1. Peter 4:10; Romans 12:3-8 / 1. Korinským 12:12-20; Efezským 4:7-8; Efezským 4:11-16; 1. Petrův 4:10; Římanům 12:3-8

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání mládeže UPSIDE DOWN.

Hebrews 10:1; Colossians 2:17; Hebrews 5:7-10; Hebrews 6:19-20; Galatians 3:7-9; Galatians 3:14; Galatians 3:17-19; Galatians 3:26-29; Hebrews 7:1-10 / Židům 10:1; Koloským 2:17; Židům 5:7-10; Židům 6:19-20; Galatským 3:7-9; Galatským 3:14; Galatským 3:17-19; Galatským 3:26-29; Židům 7:1-10

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Luke 6:37-38, Mark 4:24-25, 1 Samuel 16:7, Mark 12:28-31, Philippians 4:15-17, 2Corinthians 9:6-7, Galatians 6:8, 2 Corinthians 9:8-13/ Lukáš 6:37-38,Marek 4:24-25, 1Samuel 16:7, Marek 12:28-31, Filipským 4:15-17, 2Korintským 9:6-7, Galatským 6:8, 2Korintským 9:8-13

Mark 12:28-31; Galatians 4:1-6; Jeremiah 31:33; Romans 8:1-4; Matthew 5:17-19; 2. Corinthians 3:1-3; 1. Corinthians 13:11, John 14:15-17,21 / Marek 12:28-31; Galatským 4:1-6; Jeremiáš 31:33; Římanům 8:1-4; Matouš 5:17-19; 2. Korintským 3:1-3; 1. Korintským 13:11, Jan 14:15-17,21

Biblické zamyšlení z pravudeiného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

John 3:16; 1. Samuel 16:7; Mark 12:28-31; 1. Corinthians 13:1-3; Mark 8:34-38 / Jan 3:16; 1. Samuelova 16:7; Marek 12:28-31; 1. Korintským 13:1-3; Marek 8:34-38

January 17, 2020

[UD] Dej 100 %

Biblické zamyšlení z pravidelného setkáváni mládeže UPSIDE DOWN.

Luke 6:37-38; Mark 4:24-25; John 3:16; Luke 6:32-35; Galantians 6:7-10 / Lukáš 6:37-38; Marek 4:24-25; Jan 3:16; Lukáš 6:32-35; Galatským 6:7-10

Deuteronomy 30:11-20; Philippians 3:12-13; Romans 10:4-10; John 14:6 / Deuteronomium 30:11-20; Filipským 3:12-13; Římanům 10:4-10; Jan 14:6

January 3, 2020

[UD] Na počátku

Biblické zamyšlení z pravidelného setkávání UPSIDE DOWN mládeže

Revelation 21:6a; Genesis 1:1; Psalm 116:1-5 / Zjevení 21:6a; Genesis 1:1; Žalmy 116:1-5

Luke 1:26-35; Matthew 1:18-21; Mathew 1:22-25; John 3:5-9; John 1:11-13 / Lukáš 1:26-35; Matouš 1:18-21; Matouš 1:22-25; Jan 3:5-9; Jan 1:11-13

1 John 1:1-10; John 3:16; 1 John 2:15; Acts 1:8; Luke 10:25-29; Luke 10:36; Matthew 13:44-46; John 15:19; 2. Corinthians 5:17-21; Mark 16:15; 2. Kings 7:3-15 / 1 Janův 1:1-10; Jan 3:16; 1 Janův 2:15; Skutky 1:8; Lukáš 10:25-29; Lukáš 10:36; Matouš 13:44-46; Jan 15:19; 2. Korintským 5:17-21; Marek 16:15; 2. Královská 7:3-15

Mark 9:7; Psalm 116:1-2; 1. James 1:19 / Marek 9:7; Žalmy 116:1-2; Jakub 1:19

Ephesians 5:21-32; 1. Corinthians 12:12-17; John 15:16 / Efezským 5:21-32; 1. Korintským 12:12-17; Jan 15:16

Genesis 2:18-25; Ephesians 5:21-33 / Genesis 2:18-25; Efeským 5:21-33

November 8, 2019

[UD] Nikdy nejsi sám

Biblické zamyšleni z pravidelného setkávání UPSIDE DOWN mládeže (slovem provázely mládežnice Evča a Katka).

Psalm 43:5, John 6:66-69, Mark 8:38 / Žalmy 43:5, Jan 6:66-69, Marek 8:38

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže

Matthew 6:10; Romans 12:1-2; Matthew 19:26; John 1:1-5; John 6:63; Romans 8:6; Matthew 6:22-23; Psalm 121:1-2; 1. Corinthians 2:6-16; Mark 4:26-29 / Matouš 6:10; Římanům 12:1-2; Matouš 19:26; Jan 1:1-5; Jan 6:63; Římanům 8:6; Matouš 6:22-23; Žalmy 121:1-2; 1. Korintským 2:6-16; Marek 4:26-29

John 5:1-8 / Jan 5:1-8

Matthew 6:10; Matthew 6:24; Mark 10:35-45; John 15:13-14; James 2:23-24; Luke 22:23-26; John 13:12-17 / Matouš 6:10; Matouš 6:24; Marek 10:35-45; Jan 15:13-14; Jakub 2:23-24; Lukáš 22:23-26; Jan 13:12-17

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže

John 3:1-13; John 18:36; John 3:14-21; John 1:12-13 / Jan 3:1-13; Jan 18:36; Jan 3:14-21; Jan 1:12-13

September 29, 2019

Give Thanks / Vzdejte díky

Mark 14:22-26; 1. Thessalonians 5:18; Hebrews 12:1-3; Luke 22:19; 2. Corinthians 4:13-18 / Marek 14:22-26; 1. Tesalonickým 5:18; Židům 12:1-3; Lukáš 22:19; 2. Korintským 4:13-18

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže

Hebrews 12:29; Exodus 20:3-6; Song of Salomon 8:6; Matthew 25:34-46; Matthew 25:11-12; Revelation 3:15-16; Revelation 2:3-5; Relevation 3:19-20 / Židům 12:29; Exodus 20:3-6; Píseň písní; Matouš 25:34-46; Matouš 25:11-12; Zjevení 3:15-16; Zjevení 2:3-5; Zjevení 3:19-20

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže

Ephesians 2:10; Genesis 1:26-28, 2:15; Matthew 6:25-34 / Efezským 2:10; Genesis 1:26-28, 2:15; Matouš 6:25-34

Biblická zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže

John 14:27; John 16:33; Romans 12:2; Psalm 73:1-5,13-14,21-26; Romans 8:38-39; John 18:4 / Jan 14:27; Jan 16:33; Římanům 12:2; Žalmy 73:1-5,13-14,21-26; Římanům 8:38-39; Jan 18:4

Deuteronomy 6:5-7; Ephessians 6:4; Proverbs 22:6; Proverbs 29:15; Matthew 18:6; 1. Samuel 1:10-11a; 1. Samuel 1:20; Psalm 78:4-7 / Deuteronomium 6:5-7; Efezským, 6:4; Přísloví 22:6; Přísloví 29:15; Matouš 18:6; 1. Samuelova 1:10-11a; 1. Samuelova 1:20; Žalmy 78:4-7

Ephessians 2:1-10 / Efezským 2:1-10

Load more